СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

  • Т.В. Кальченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-8804-5582
Ключові слова: цивілізація, система, капіталізм, еліта, криза, об’єкт, управління, ресурс

Анотація

Стаття висвітлює актуальну проблему цивілізаційного впливу на сучасний стан та подальші перспективні процеси глобальних трансформацій. Метою статті було показати ймовірні основні соціально-економічні наслідки сучасних кризових станів, які знаходяться в стадії розгортання. Персоніфікований науковий внесок автора полягає в тому, що основний акцент під час аналізу робиться на детальному дослідженні основних складових глобальної системної кризи, що розгортається в поточних умовах – культурній, демографічній, ресурсній, фінансово-борговій тощо. Елементи наукової новизни містить констатація глибина та драматизм суперечностей і особливостей глобального розвитку в умовах вичерпання потенціалу глобального регуляторного впливу. Також ідентифіковано певні штучні причини системної кризи, коли цілеспрямовано руйнуються традиційні підвалини існування постіндустріальної економічної платформи задля побудови нового формату відносин, коли в умовах неминучості наближення меж зростання глобальної економіки, бажаним є демонтаж класичного інституційного забезпечення з державою на чолі, що може надавати як певну гарантію соціального балансу і комфорту, так і генерувати додаткові проблеми та ризики нового зразку. Особливу роль приділено соціально-економічним процесам, які самим безпосереднім чином стають каталізатором глобальних криз. Розкривається феномен нової парадигми трудових відносин, які в умовах автоматизації і інноватизації набувають доволі специфічний характер, коли праця стає привілеєм, право на яке потрібно буде заслужити або сплатити. Практичне значення результатів дослідження полягає в їх подальшому можливому використання в процесі стратегічного планування економічного розвитку держав, корпорацій та інших форм бізнес-активності. Основні висновки полягають у тому, що подальше поглиблення негативних соціальних наслідків системної кризи і інтенсифікація конфліктності призведе до двох край небезпечних сценаріїв соціального вибуху – між етнічними, расовими, конфесійними групами та між носіями традиційної та модернової системи цінностей.

Посилання

Кальченко Т.В. Цивілізаційні виміри глобальної системної кризи. Вчені записки. Збірник наукових праць ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана». 2021. № 24(3). С. 30–39.

Кальченко Т.В. Регіональне і корпоративне лідерство а глобальній управлінській системі: монографія. Київ : Знання України, 2023. 115 с.

Esteban J., Mayoral L., Rey D. Ethnicity and conflict: An empirical study. American Economic Review. 2012. Vol. 102. № 4. P. 1310–1342.

Esteban J., Mayoral L., Rey D. Ethnicity and conflict: An Theory and facts. Science. 2012. Vol. 336. № 6083. P. 858–865.

Fearon J.D. Ethnic mobilization and ethnic violence. In the Oxford Handbook of Political Economy, edited by D.A. Wittmen and B.R. Weingast, 852-868. Oxford; Oxford University Press, 2008. 345 p.

Henrich J. The Secret of Our Success. How Culture is Dividing Human Evolution, Domesticating our Species and Making us Smarter//Princeton and Oxford. Princeton University Press, 2016. 456 p.

Graeber D.R. Bullshit jobs. A Theory: Penguin, 2018. 365 p.

Kalchenko T. (2021) Cyvilizaciyni vymiry hlobal’noyi ekonomichnoyi kryzy [Civilizational dimensions of the global system crisis]. Scientific notes. Collection of scientific works of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, no. 24(3), pp. 30–39.

Kalchenko T. (2023) Regional’ne i korporatyvne liderstvo v hlobal’niy upravlinskiy systemi [Regional and corporate leadership in a global governance system]: monograph. Kyiv: Znannya Ukrayiny, 115 p.

Esteban J., Mayoral L., Rey D. (2012) Ethnicity and conflict: An empirical study. American Economic Review, vol. 102, no. 4, pp. 1310–1342.

Esteban J., Mayoral L., Rey D. (2012) Ethnicity and conflict: An Theory and facts. Science, vol. 336, no. 6083, pp. 858–865.

Fearon J .D. (2008) Ethnic mobilization and ethnic violence. In the Oxford Handbook of Political Economy, edited by D. A. Wittmen and B. R. Weingast, 852-868. Oxford; Oxford University Press, 345 p.

Henrich J. (2016) The Secret of Our Success. How Culture is Dividing Human Evolution, Domesticating our Species and Making us Smarter. Princeton and Oxford. Princeton University Press, 456 p.

Graeber D. R. (2018) Bullshit jobs. A Theory: Penguin, 365 p.

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Кальченко, Т. (2024). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 93-97. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-13