АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ключові слова: кластер, кластерна структура, інтегрована структура, інновації, інституційне середовище, кооперація, сільське господарство, аграрний сектор, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів формування та розвитку кластерів в галузі сільського господарства України. Розглядається важливість кластеризації як інструменту забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі на інноваційній основі. Метою дослідження є визначення основних переваг кластерних структур для галузі сільського господарства України, а також дослідження основних механізмів стимулювання їх формування та розвитку. У статті також розглядається сучасний стан інституційного середовища та його вплив на можливості кластеризації сільського господарства та промисловості. Автором наголошено на доцільності використання дієвих механізмів підтримки кластерних ініціатив з боку державних та місцевих органів влади. Встановлено, що державна підтримка у формі грантів, субсидій, податкових пільг є ефективним механізмом стимулювання кластеризації в аграрній сфері. Обґрунтовано доцільність формування агропромислових кластерів в Україні для підвищення конкурентоспроможності галузі. Встановлено, що кластеризація сприяє модернізації аграрного виробництва, дифузії інновацій, залученню інвестицій у сільське господарство. Також зазначено, що консультаційний супровід з боку місцевої влади сприяє налагодженню партнерських зв'язків між учасниками кластерів. Досліджено вплив інституційного середовища на процеси кластерогенезу в сільському господарстві. Вдосконалення інституційних умов, зокрема удосконалення чинного земельного законодавства, позитивно впливатиме на розвиток аграрних кластерів.

Посилання

Васільєва Л.М. Теоретико-прикладне трактування ролі кластера як інструменту підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 23. С. 119–121.

Кропивко М.Ф., Ковальова О.В. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 18–30.

Лупенко Ю., Кропивко М. Проаналізуємо кластерні моделі організації агропродуктового виробництва. Зерно і хліб. 2013. №4. С. 30–32.

Миценко В.О., Бабець І.Г. Посилання інституційного забезпечення розвитку вітчизняного експорту продукції АПК до Євросоюзу. Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Кропивницький, 8 грудня 2023 р. Кропивницький. ЦНТУ. 2023. С. 303–307.

Олійник О.В., Сідельнікова І.В.. Особливості формування і розвитку кластерних структур в аграрному секторі національної економіки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2016. Вип. 16. С. 54–65.

Пахомова А.О. Правові засади розвитку кластерних формувань в аграрній сфері. Правова позиція. 2019. № 1 (22). С. 37–43. DOI https://doi.org/10.32836/2521-6473-2019-1-37-43

Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ : Основи. 2000. 390 с.

Ринейська Л.С. Кластери у сучасній глобальній економіці. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4971. (дата звернення: 02.02.2024).

Сидоров Я. Державна політика розвитку кластерів як складова частина формування інноваційної моделі сільського господарства: аграрно-правовий погляд. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 115–120.

Соколюк С.Ю. Кластерна парадигма інноваційного розвитку аграрного сектору. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №24 (3). С. 82–86.

Яворська М.К. Інституційні засади формування інвестиційно-інноваційних кластерів в аграрному секторі. Український журнал прикладної економіки. 2019. Вип. 4. № 1. С. 16–24.

Organic Science Cluster III (2018-2023). Organic Agriculture Centre of Canada. URL: https://www.dal.ca/faculty/agriculture/oacc/en-home/organic-science-cluster/OSCIII/latest-news-/final-osc3-project-summaries.html. (дата звернення: 02.02.2024).

Vasilieva L. M. (2011) Teoretyko-prykladne traktuvannia roli klastera yak instrumentu pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektora ekonomiky [Theoretical and applied interpretation of the role of the cluster as a tool for increasing the competitiveness of the agricultural sector of the economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 23, pр. 119–121.

Kropyvko M. F., Kovalova O. V. (2018) Sutnist klastera yak novitnoi merezhevoi orhanizatsii spilnoi diialnosti v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [The essence of the cluster as the newest network organization of joint activities in agro-industrial production]. Ekonomika APK, no. 6, pр. 18–30.

Lupenko Yu., Kropyvko M. (2013) Proanalizuiemo klasterni modeli orhanizatsii ahroproduktovoho vyrobnytstva [Analyzing cluster models of organization of agro-productive production]. Zerno i khlib, no. 4, pр. 30–32.

Mytsenko V. O., Babets I. H. (December 8, 2023) Posylannia instytutsiinoho zabezpechennia rozvytku vitchyznianoho eksportu produktsii APK do Yevrosoiuzu [Links of institutional support for the development of domestic exports of agricultural products to the European Union]. Hlobalna bezpeka ta asymetrychnist svitovoho hospodarstva v umovakh nestabilnoho rozvytku ekonomichnykh system : materialy nauk.-prakt. internet-konf. Kropyvnytskyi: TsNTU. (in Ukrainian)

Oliinyk O. V., Sidelnikova I. V. (2016) Osoblyvosti formuvannia i rozvytku klasternykh struktur v ahrarnomu sektori natsionalnoi ekonomiky [Features of the formation and development of cluster structures in the agricultural sector of the national economy]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody, no. 16, pр. 54–65.

Pakhomova A. O. (2019) Pravovi zasady rozvytku klasternykh formuvan v ahrarnii sferi [Legal basis for the development of cluster formations in the agricultural sector]. Pravova pozytsiia, vol. 22(1), pр. 37–43.

Porter M. (2000) Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzei i diialnosti konkurentiv [Competition strategy: a methodology for analyzing industries and competitors' activities]. Kyiv: Osnovy. (in Ukrainian)

Ryneiska L. S. (2016) Klastery u suchasnii hlobalnii ekonomitsi [Clusters in the modern global economy]. Efektyvna ekonomika, no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4971. (accessed February 2, 2024).

Sydorov Ya. (2017) Derzhavna polityka rozvytku klasteriv yak skladova chastyna formuvannia innovatsiinoi modeli silskoho hospodarstva: ahrarno-pravovyi pohliad [State policy of cluster development as an integral part of the formation of an innovative model of agriculture: agrarian and legal view]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 2, pр. 115–120.

Sokoliuk S. Yu. (2019) Klasterna paradyhma innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru [Cluster paradigm of innovative development of the agricultural sector]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 24(3), pр. 82–86.

Iavorska M. K. (2019) Instytutsiini zasady formuvannia investytsiino-innovatsiinykh klasteriv v ahrarnomu sektori [Institutional basis for the formation of investment and innovation clusters in the agricultural sector]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4(1), pр. 16–24.

Organic Science Cluster III (2018-2023). Organic Agriculture Centre of Canada. Available at: https://www.dal.ca/faculty/agriculture/oacc/en-home/organic-science-cluster/OSCIII/latest-news-/final-osc3-project-summaries.html (accessed February 2, 2024).

Переглядів статті: 12
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Мазний, О., & Ковбаса, О. (2024). АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 150-156. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-21