УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: інвестиції, будівництво, витрати, управління, планування, прогнозування, ціноутворення

Анотація

Будівельний комплекс має дуже важливу специфіку, оскільки він дуже впливає на всю економіку нашої країни і, що не менш важливо, на становище в соціальній сфері. Вихід із кризи будівельної галузі є одним із ключових завдань держави. Антикризові заходи у будівництві повинні мати не лише «оперативний характер», а й бути спрямовані на вирішення тих проблем, які давно назріли у будівельній сфері, від успішного вирішення яких залежить те, наскільки швидко будівельна галузь вийде з кризи. Так, наприклад, вирішення проблеми ціноутворення у будівництві, на сьогоднішній день, має стати одним із найважливіших питань щодо усунення наслідків кризи в галузі. У період фінансово-економічної кризи особливо гостро постає питання щодо розробки ефективних механізмів формування та управління вартістю будівельної продукції, включаючи інформаційно-аналітичне забезпечення ціноутворення, розробку та доступність для проектувальників та будівельників нової кошторисної бази, а також особливостей ціноутворення стосовно об’єктів бюджетного фінансування. Будівельна продукція створюється у спеціальних економіко-політичних умовах. Її технічні та економічні характеристики залежать від багатьох факторів – пріоритетів споживачів, джерел фінансування, конкуренції на ринку будівельних послуг, тенденцій науково-технічного прогресу, ефективності виробництва, саморегуляції галузі, державного регулювання. Все це формує основні споживчі властивості будівельної продукції - безпека, довговічність, комфортність, вартість. В статті розглянуто питання управління витратами з точки зору обґрунтування -зниження вартості інвестиційної продукції з метою створення аргументованих умов для зацікавленості інвесторів у довгострокових вкладеннях. Основний акцент зроблено на реальному секторі економіки, оскільки саме у ньому формуються доходи бюджетів усіх рівнів та забезпечується загальне економічне зростання. Дано оцінку існуючого механізму управління витратами при реалізації ¬інвестиційних програм. Приділено увагу основним елементам ¬механізму управління витратами в інвестиційно-будівельній сфері економіки. Проаналізовано чинники, що визначають рівень витрат виробництва з урахуванням специфіки будівельної продукції. Зроблено спробу обґрунтування пофакторного -управління витратами. Розмежовані функції управління по виконавцям.

Посилання

Орлов О.О., Сурмай Д.Д. Управління цінами, витратами і прибутком за умов багатономенклатурного виробництва на засадах концепції маржинального підходу. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 391–400.

Скворцов І.Б., Загорецька О.Я., Гришко В.А. Складові цін виробників. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика: збірник наукових праць. 2016. № 846. С. 150–158.

Суровцева Ю.В. Синергетичні підходи до систем ціноутворення будівельної продукції в умовах ринку. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Економічні науки. 2008. № 85. С. 277–281.

Leśniak E. Plebankiewicz, K. Zima. Cost Calculation of Building Structures and Building Works in Polish Conditions. Engineering Management Research. 2012. Vol. 1. №. 2. Р. 72–81.

Січний С.Б. До проблеми обґрунтування вартості матеріалів у будівництві. Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник. НДІБВ. 2013. No. 55. С. 79–87.

Pavelko O., Antoniuk O., Lazaryshyna I., Los Z. Indicators of effectiveness in the sustainable development field of construction companies: evidence of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 915. International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management, 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012026/meta

Orlov O. O., Surmai D. D. (2016) Upravlinnia tsinamy, vytratamy i prybutkom za umov bahatonomenklaturnoho vyrobnytstva na zasadakh kontseptsii marzhynalnoho pidkhodu. Aktualni problemy ekonomiky, no. 9, pp. 391–400.

Skvortsov I. B., Zahoretska O. Ia., Hryshko V. A. (2016) Skladovi tsin vyrobnykiv. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Lohistyka: zbirnyk naukovykh prats. no. 846, pp. 150–158.

Surovtseva Yu. V. (2008) Synerhetychni pidkhody do system tsinoutvorennia budivelnoi produktsii v umovakh rynku. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Komunalne hospodarstvo mist». Seriia: Ekonomichni nauky, no. 85, pp. 277–281.

Leśniak E. Plebankiewicz, K. Zima (2012) Cost Calculation of Building Structures and Building Works in Polish Conditions. Engineering Management Research, vol. 1, no. 2. pp. 72–81.

Sichnyi S. B. (2013) Do problemy obgruntuvannia vartosti materialiv u budivnytstvi. Budivelne vyrobnytstvo. Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. NDIBV, no. 55, pp. 79–87.

Pavelko O., Antoniuk O., Lazaryshyna I., Los Z. (October 15-16, 2021) Indicators of effectiveness in the sustainable development field of construction companies: evidence of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 915. International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management, Odesa, Ukraine. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012026/meta

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Польова, Н., Гнатюк, О., & Дмитришин, Я. (2024). УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Київський економічний науковий журнал, (4), 195-201. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-27