ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: молодь, трудовий потенціал, зайнятість, ринок праці, освіта, соціально-трудові відносини, соціальна політика, політика зайнятості

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем інтеграції молоді до зайнятості. Досліджено особливості ринку праці України, які вплинули на зміну характеру соціально-трудових відносин та можливості молоді реалізувати свій трудовий потенціал. Наголошується на проблемі відчуження молоді, що формує соціальні та економічні ризики для українського суспільства. Наведено цілі та шляхи удосконалення інтеграції молоді до ринку праці, які охоплюють реформування шкільної, професійної та вищої освіти, діяльності територіальних центрів зайнятості, соціальної політики. Політика молодіжної зайнятості відіграє важливу роль для подальшого соціально-економічного розвитку країни. Освітня політика невіддільна від молодіжної політики зайнятості, тому реформи мають відбуватися комплексно з урахуванням процесів на ринку праці, в системі соціально-трудових відносин та в системі освіти.

Посилання

Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs. International Labour Office – Geneva: ILO, 2020. 184 p. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf (дата звернення: 24.12.2023).

The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation across countries Veronica Escudero, Elva Lopez Mourelo. Researche Drpartment Working Paper No. 21. August 2017. 29 p. International Labour Office. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf (дата звернення: 26.12.2023).

Renewing commitment to youth employment by endorsing a follow-up plan of action on youth employment for the period 2020–30. 19 p. International Labour Organization. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757859.pdf (дата звернення: 24.12.2023).

Костриця В., Бурлай Т. Модернізація системи професійної освіти та навчання Євросоюзу у контексті цілей зайнятості. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2019. 88 с. С. 17–29. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf. (дата звернення: 30.12.2023).

Мобільність робочої сили України: тенденції та перспективи : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, д.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Mobil'nist'- robochoi-syly-Ukrainy.pdf. (дата звернення: 10.01.2024).

Перегудова Т. Практики підтримки соціально-трудової інклюзії молоді. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2019. 88 с. С. 40–43. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf (дата звернення: 27.12.2023).

Куліков Г. Мотивація до отримання робітничих професій для потреб регіонального ринку праці. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2019. 88 с. С. 44–49. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf (дата звернення: 27.12.2023).

Антонюк В. Проблема розбалансованості професійної підготовки кадрів в Україні та шляхи її вирішення. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2019. 88 с. С. 50–55. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf. (дата звернення: 20.12.2023).

Кириленко В.І., Чалюк Ю.О. NEET-молодь у системі соціально-економічних відносин. Економіка управління та адміністрування. Червень 2022. URL: http://surl.li/rpelp (дата звернення: 11.01.2024).

Реформування молодіжної політики відповідно до сучасних запитів молоді та держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012– 2021 років) / редкол.: Попатенко М.М., гол. ред. колег.; Бондар Т.В. та ін. Київ : ТОВ «Ройлайд», 2021. 100 с. URL: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Molodizhna_polityka/dopovid-molod-2012-2021-pdf.pdf. (дата звернення: 09.01.2024).

Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні. Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. Київ, 2019. 107 с. URL: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/shorichni_dopovidi/shorichna-dopovid-pro-stanovishe-molodi.pdf (дата звернення: 26.12.2023).

Участь молоді в процесах реформування держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року). Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики / редкол.: Жданов І.О., гол. ред. колег., Ярема О.Й. та ін. Київ : ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2018. 100 с. URL: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/shorichni_dopovidi/dopovid.pdf (дата звернення: 30.12.2023).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.12.2023).

Кодекс Законів про працю України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Закон України Про зайнятість населення. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Закон України Про основні засади молодіжної політики. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Указ Президента України Про національну молодіжну стратегію до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text (дата звернення: 08.01.2024).

Перегудова Т. Соціально-трудові ризики платформної зайнятості. Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Громадської організації Міжнародна асоціація науковців. м. Київ. 07 грудня 2023 року. 186 с. С. 33–35. URL: http://surl.li/rpelb (дата звернення: 10.01.2024).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.01.2024).

Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs. International Labour Office. (2020)Geneva: ILO, 184 p. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf (accessed December 24, 2023).

The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation across countries Veronica Escudero, Elva Lopez Mourelo. Researche Drpartment Working Paper No. 21. (August, 2017) 29 p. International Labour Office. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf (accessed December 26, 2023).

Renewing commitment to youth employment by endorsing a follow-up plan of action on youth employment for the period 2020–30. 19 p. International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757859.pdf (accessed December 24, 2023).

Kostrytsya V., Burlay T. (2019) Modernizatsiia systemy profesiinoi osvity ta navchannia Yevrosoiuzu u konteksti tsilei zainiatosti. [Modernization of the EU’vocational education and training system in the context of employment objectives]. Visnyk Instytutu ekonomiky ta prohnozuvannia. 88 p. Pp. 17–29. Available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf. (accessed December 30, 2023).

Petrova I. L, Blyzniuk V. V. (eds.) (2023)Mobilnist robochoi syly Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Labor force mobility of Ukraine: trends and prospects]. Kolektyvna monohrafiia. NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Kyiv. 334 p. Available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Mobil'nist'- robochoi-syly-Ukrainy.pdf. (accessed January 10, 2024).

Perehudova T. (2019) Praktyky pidtrymky sotsialno-trudovoi inkliuzii molodi. [Practices to support youth labor inclusion]. Visnyk Instytutu ekonomiky ta prohnozuvannia. 88 p. Pp. 40–43. Available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf (accessed December 27, 2023).

Kulikov G. (2019) Motyvatsiia do otrymannia robitnychykh profesii dlia potreb rehionalnoho rynku pratsi. [Motivation to obtain employee professions for the needs of a regional labor market]. Visnyk Instytutu ekonomiky ta prohnozuvannia. 88 p. Pp. 44–49. Available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf. (accessed December 27, 2023).

Antoniuk V. (2019) Problema rozbalansovanosti profesiinoi pidhotovky kadriv v Ukraini ta shliakhy yii vyrishennia [The problem of the imbalance of professional training in Ukraine and ways of its solutions]. Visnyk Instytutu ekonomiky ta prohnozuvannia. 88 p. Pp. 50–55. Available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2019.pdf. (accessed December 20, 2023).

Kyrylenko V., Chaliuk Yu. (2022) NEET-molod u systemi sotsialno-ekonomichnykh vidnosyn. [NEETs in the system of socio-economic relations]. Ekonomika upravlinnia ta administruvannia. Available at: http://surl.li/rpelp (accessed January 11, 2024).

Popatenko M. M., Bondar T.V. ta in. (eds.) (2021) Reformuvannia molodizhnoi polityky vidpovidno do suchasnykh zapytiv molodi ta derzhavy [Reforming youth policy in accordance with the modern demands of youth and the state]. Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy ta Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2012– 2021 rokiv). Kyiv: TOV «Roilaid». 100 p. Available at: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Molodizhna_polityka/dopovid-molod-2012-2021-pdf.pdf. (accessed January 9, 2024).

Molod na rynku pratsi: navychky XXI stolittia ta pobudova kariery (2019) [Youth on the labor market: 21st century skills and career building]. Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini. Derzh. in-t simeinoi ta molodizhnoi polityky. Kyiv. 107 p. Available at: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/shorichni_dopovidi/shorichna-dopovid-pro-stanovishe-molodi.pdf (accessed December 26, 2023).

Zhdanov I. O., Yarema O. Y. ta in. (eds.) (2018) Uchast molodi v protsesakh reformuvannia derzhavy [Youth participation in state reform processes]. Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2017 roku) / Derzh. in-t simeinoi ta molodizhnoi polityky. Kyiv: DP «Redaktsiia informatsiinoho biuletenia «Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy». 100 p. Available at: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/shorichni_dopovidi/dopovid.pdf (accessed December 30, 2023).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: ukrstat.gov.ua (accessed December 20, 2023).

Kodeks Zakoniv pro pratsiu Ukrainy [Labor Code of Ukraine]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (accessed January 7, 2024).

Zakon Ukrainy Pro zainiatist naselennia [Law of Ukraine On Employment of the Population]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (accessed January 7, 2024).

Zakon Ukrainy Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky [Law of Ukraine On Basic Principles of Youth Policy]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (accessed January 7, 2024).

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro natsionalnu molodizhnu stratehiiu do 2030 roku [Decree of the President of Ukraine On the National Youth Strategy until 2030]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text (accessed January 8, 2024).

Perehudova T. (December 7, 2023) Sotsialno-trudovi ryzyky platformnoi zainiatosti [Social and labor risks of platform employment]. Aktualni problemy nauky ta osvity: realii ta perspektyvy: materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Hromadskoi orhanizatsii Mizhnarodna asotsiatsiia naukovtsiv. m. Kyiv. 186 p. Pp. 33–35. Available at: http://surl.li/rpelb (accessed January 10, 2024).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 bereznia 2022 r. No. 331 Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia robotodavtsiu kompensatsii vytrat na oplatu pratsi za pratsevlashtuvannia vnutrishno peremishchenykh osib vnaslidok provedennia boiovykh dii pid chas voiennoho stanu v Ukraini [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 20, 2022 No. 331 On approval of the Procedure for providing compensation to the employer for labor costs for the employment of internally displaced persons as a result of hostilities during martial law in Ukraine]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text (accessed January 15, 2024).

Переглядів статті: 15
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Серікова, О. (2024). ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. Київський економічний науковий журнал, (4), 207-215. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-29