МАРЖИНАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: підприємницька діяльність, планування ефективності, маржинально-цільовий підхід, маржинальний прибуток, нижня межа реалізації, верхня межа обсягу реалізації, цільовий прибуток

Анотація

Метою статті є розгляд сутності маржинально-цільового підходу та представлення результатів планування показників ефективності підприємницької діяльності з використанням цього підходу. В статті використано маржинально-цільовий підхід до визначення показників, що використовуються при плануванні ефективності підприємницької діяльності. При його застосуванні витрати поділяються на постійні і змінні, визначається маржинальний прибуток. При плануванні виробництва і збуту продукції треба орієнтуватися саме на вказаний критерій з метою підвищення ефективності діяльності і досягнення цільового фінансового результату. Розраховано показники маржинального прибутку, верхньої та нижньої межі обсягу реалізації продукції для досліджуваного підприємства. За результатами розрахунків здійснено порівняння трьох рівнів обсягу реалізації суми товарообігу виробничо-торгівельного підприємства. Доведено, що цільові показники, розраховані за маржинально-цільовим підходом можуть використовуватися вітчизняними підприємствами у практиці планування ефективності підприємницької діяльності.

Посилання

Гринько Т.В., Головко Д.Д. Наукові підходи до оцінки ефективності діяльності суб`єктів підприємництва. Modern Economics. 2018. № 11. С. 51–57. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-08. (дата звернення: 22.02.2024).

Левчук Т.М., Кривовʼязюк І.В. Проблеми забезпечення ефективності діяльності підприємства та їх вирішення в сучасних концепціях господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип. 23. Ч. 2. С. 50–53.

Ліснічук О.А., Медвідчук Л.О. Програмно-цільовий метод у плануванні державного бюджету. Інноваційна економіка. 2020. № 7-8. С. 125–132.

Отенко І.П. Ефективність як основне поняття та критерій діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 6. C. 190–195. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-190-195 (дата звернення: 16.02.2024).

Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О. Формування системи моніторингу підприємницької діяльності підприємства. Економіка: реалії часу. 2023. № 1 (65). С. 5–11.

Пізняк Т.І., Ковальова О.М., Пономаренко Я.Ю. Методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності підприємницької діяльності. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 5. С. 33–37.

Погребняк А.Ю., Кліщ К.А. Інтеграція наукових підходів до оцінювання управління ефективністю використання виробничого потенціалу підприємства з метою підвищення його економічної безпеки. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2023. № 25. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/278601/273266. (дата звернення: 22.02.2024).

Савицька О.М., Салабай В.О. Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. Ефективна економіка. 2019. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7126 (дата звернення: 19.02.2024).

Сотник А., Бірюченко С. Бізнес-діагностика комерційної діяльності промислового підприємства. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-88. (дата звернення: 22.02.2024).

Hrynko T. V., Holovko D. D. (2018) Naukovi pidkhody do otsinky efektyvnosti diialnosti sub`iektiv pidpryiemnytstva [Scientific approaches to assessing the effectiveness of business entities] Modern Economics, vol. 11, pp. 51–57. Available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-08. (accessed February 22, 2024).

Levchuk T. M., Kryvovʼiaziuk I. V. (2019) Problemy zabezpechennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva ta yikh vyrishennia v suchasnykh kontseptsiiakh hospodariuvannia [Problems of ensuring the efficiency of enterprise activity and their solution in modern management concepts]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu - Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 23, no.2, pp. 50–53.

Lisnichuk O. A., Medvidchuk L. O. (2020) Prohramno-tsilovyi metod u planuvanni derzhavnoho biudzhetu [Program-target method in state budget planning]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, vol. 7-8, pp. 125–132.

Otenko I. P. (2020) Efektyvnist yak osnovne poniattia ta kryterii diialnosti pidpryiemstva [Efficiency as the main concept and criterion of enterprise activity]. Biznes Inform - Business Inform, vol. 68, pp. 190–195. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-190-195 (accessed February 16, 2024).

Pererva P. H., Kobielieva T. O. (2023) Formuvannia systemy monitorynhu pidpryiemnytskoi diialnosti pidpryiemstva [Formation of a system for monitoring the entrepreneurial activity of the enterprise]. Ekonomika: realii chasu - Economy: realities of time, vol. 1(65), pp. 5–11.

Pizniak T. I., Kovalova O. M., Ponomarenko Ya. Iu. (2020) Metodychni pidkhody shchodo otsinky ekonomichnoi efektyvnosti pidpryiemnytskoi diialnosti [Methodical approaches to assessing the economic efficiency of entrepreneurial activity]. Ekonomika. Finansy. Pravo. - Economy. Finances. Law, vol. 5, pp. 33–37.

Pohrebniak A. Iu., Klishch K. A. (2023) Intehratsiia naukovykh pidkhodiv do otsiniuvannia upravlinnia efektyvnistiu vykorystannia vyrobnychoho potentsialu pidpryiemstva z metoiu pidvyshchennia yoho ekonomichnoi bezpeky [Integration of scientific approaches to the evaluation of the management of the efficiency of the use of the production potential of the enterprise in order to increase its economic security]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» - Economic Bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", vol. 25, pp. 190–195. Available at: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/278601/273266 (accessed February 22, 2024).

Savytska O. M., Salabai V. O. (2019) Efektyvnist diialnosti ta upravlinnia pidpryiemstvom: osoblyvosti vykorystannia teorii, metodolohii ta rezultatyvnosti analitychnykh doslidzhen [Efficiency of activity and management of the enterprise: features of the use of theory, methodology and effectiveness of analytical research]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, vol. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7126 (accessed February 19, 2024).

Sotnyk A., Biriuchenko S. (2023) Biznes-diahnostyka komertsiinoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [Business diagnosis of the commercial activity of an industrial enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-88 (accessed February 22, 2024).

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Строченко, Н., & Ковальова, О. (2024). МАРЖИНАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Київський економічний науковий журнал, (4), 223-229. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-31