ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Л.І. Хомутенко Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0002-9443-4330
  • Т.Б. Дужа Сумський державний університет
Ключові слова: Асоціація України з ЄС, європейський союз, євроінтеграція, експорт, зона вільної торгівлі, імпорт, інвестиційний клімат, міжнародна економічна інтеграція, торгово-економічні відносини

Анотація

У статті розглядається вплив зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом на економіку України. Автор статті зазначає, що зона вільної торгівлі сприяла зростанню обсягів торгівлі між Україною та ЄС, а також диверсифікації торговельних відносин. Однак, існують і деякі виклики, які необхідно подолати для ефективного функціонування зони вільної торгівлі, зокрема, адаптація українського законодавства до норм ЄС, підвищення якості української продукції та диверсифікація структури українського експорту. Наведено характерні особливості та переваги такого виду співпраці. Проаналізовано процеси, які відбуваються в Україні у відповідній сфері після створення ЗВТ Україна – ЄС. Ця стаття надає читачам глибокий уявлення про ефективність та важливість зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, враховуючи існуючі досягнення та перспективи подальшого розвитку цього економічного партнерства.

Посилання

Яковюк І.В. Україна—ЄС: реалізація можливостей зони вільної торгівлі. Стратегічні пріоритети. 2018. No. 1.

Матюшенко І.Ю. Проблеми імплементації Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС. Економіка і прогнозування. 2018. No. 1.

Шиманська К.В., Бондарчук В.В. Ефект Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС на вітчизняний імпорт та експорт. Економіка, управління та адміністрування. № (2(96). C. 25–30. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-2(96)-25-3 (дата звернення: 30.11.2023).

Брензович К.С., Машкара-Чокнадій В.В. Динаміка розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС в рамках дії зони вільної торгівлі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. С. 14–18.

Степанова І. Функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС як результат активізації інтеграційних процесів. Агросвіт. 2016. № 1-2. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/1-2_2016/9.pdf (дата звернення: 30.11.2023).

Артамонова Г. Зовнішня торгівля України з ЄС: можливості та виклики. Журнал Європейської Економіки. 2019. Том 18. № 3. URL: http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1398 (дата звернення: 30.11.2023).

Юхименко П., Леоненко П. Міжнародна економічна інтеграція: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2014.

Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray. 1817.

Мочерний С. Економічна енциклопедія: У трьох томах. 2019. Т. 2. URL: https://subject.com.ua/economic/enc/4600.html (дата звернення: 30.11.2023).

Козак Ю., Лук’яненко Д., Макогон Ю. Міжнародна економіка: підручник. Макогона. Київ : ЦУЛ. 2019.

Salvatore D. International Economics: Trade and Finance (11th edition). Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2015.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС 1994. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_012#Text (дата звернення: 30.11.2023).

Україна та програми технічної допомоги ЄС. Представництво ЄС в Україні. URL: https://europa.eu/capacity4dev/twinning-taiex-and-sigma/wiki/ukraine-and-eu-technical-assistance (дата звернення: 30.11.2023).

План Дій «Україна - Європейський Союз». Європейська політика сусідства. 2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_693#Text (дата звернення: 30.11.2023).

Угода про асоціацію. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення: 30.11.2023).

Про Звернення Верховної Ради України до держав - членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни - кандидата на вступ до ЄС : Постанова Верхов. Ради України від 19.06.2022 р. № 2298-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2298-20#Text (дата звернення: 30.11.2023).

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-otrimala-status-kandidata-na-chlenstvo-v-yes (дата звернення: 30.11.2023).

Майніна М.С. Асоціація Україна-ЄС: політичні загрози та економічні можливості. Політичне життя. 2019. № 4. С. 116–122. DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.16 (дата звернення: 17.12.2023).

Ukraine trade statistics. The World Integrated Trade Solution (WITS) URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/UKR (дата звернення: 30.11.2023).

Ukraine trade balance, exports and imports by country and region. The World Integrated Trade Solution (WITS) URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/UKR/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP (дата звернення: 30.11.2023).

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та ЄС. Сайт Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=b2d1a895-3aa6-4872-8322-95bf4d4f72b2&tag=TorgovelnoekonomichneSpivrobitnitstvoMizhUkrainoiuTas (дата звернення: 30.11.2023).

Бюлетень стану торговельних відносин між Україною та ЄС у 2019 році. Сайт Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=96dede86-ccde-44e5-9e14-863602d24934&title=BiuletenStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTasU2019-Rotsi (дата звернення: 30.11.2023).

Бюлетень стану торговельних відносин між Україною та ЄС у 2021 році. Сайт Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b2412a2-219c-4aa9-b4ef-87f9690e520f&title=BiuletenPotochnogoStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTas (дата звернення: 30.11.2023).

Бюлетень стану торговельних відносин між Україною та ЄС у 2022 році. Сайт Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5db05993-288d-4981-9f26-f0f6efe586e2&title=BiuletenStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTasU2022-Rotsi (дата звернення: 30.11.2023).

Економічна статистика. Державна служба статистики. URL: http://surl.li/rrkjy (дата звернення: 30.11.2023).

Ease of doing business rank. The World Trade Organization URL: https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ (дата звернення: 30.11.2023).

Експрес-випуск «Зовнішня торгівля України товарами у 2022 року». Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2023/02/04.pdf

Інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС в умовах війни: Виклики та можливості. Український центр європейської політики Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. 2023. URL: http://surl.li/rrkku (дата звернення: 30.11.2023).

Мінекономіки: Страхування інвестиційних ризиків для міжнародних та українських інвесторів сприятиме економічному відновленню України. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiky-strakhuvannia-investytsiinykh-ryzykiv-dlia-mizhnarodnykh-ta-ukrainskykh-investoriv-spryiatyme-ekonomichnomu-vidnovlenniu-ukrainy (дата звернення: 30.11.2023).

Закон України про внесення змін до пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законів України щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі від 21.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-20#n10 (дата звернення: 30.11.2023).

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.11.2023).

Iakoviuk I. V. (2018) Ukraine-EU: realization of the opportunities of the free trade zone. Strategic priorities, no. 1.

Matiushenko I. Iu. (2018) Problems of implementation of the FTA Agreement between Ukraine and the EU. Economics and forecasting, no. 1.

Shymanska K. V., Bondarchuk V. V. The effect of the EU-Ukraine Free Trade Agreement on domestic imports and exports. Economics, Management and Administration, no. 2(96), pp. 25–30. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-2(96)-25-3 (accessed November 30, 2023).

Brenzovych K. S., Mashkara-Choknadii V. V. (2020) Dynamics of foreign trade development between Ukraine and the EU within the framework of the free trade area. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series "International Economic Relations and the World Economy", pp. 14–18.

Stepanova I. (2016) Functioning of the free trade area between Ukraine and the EU as a result of intensification of integration processes. Agrosvit, no. 1-2. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/1-2_2016/9.pdf (accessed November 30, 2023).

Artamonova G. (2019) Ukraine's Foreign Trade with the EU: Opportunities and Challenges. Journal of European Economics, vol. 18, no. 3. Available at: http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1398 (accessed November 30, 2023).

Iukhymenko P., Leonenko P. (2014) International economic integration. Study guide. Kyiv: Center for Educational Literature.

Ricardo D. (1817) On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.

Mochernyi S. (2019) Economic encyclopedia: In three volumes. Vol. 2. Available at: https://subject.com.ua/economic/enc/4600.html (accessed November 30, 2023).

Kozak Y., Lukyanenko D., Makohon Y. (2019) International Economics: Textbook. Makohon. Kyiv: TsUL.

Salvatore D. (2015) International Economics: Trade and Finance (11th edition). Hoboken, NJ: Wiley & Sons.

Agreement on Partnership and Cooperation between Ukraine and the EU 1994. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_012#Text (accessed November 30, 2023).

Ukraine and EU technical assistance programs. EU Delegation to Ukraine. Available at: https://europa.eu/capacity4dev/twinning-taiex-and-sigma/wiki/ukraine-and-eu-technical-assistance (accessed on November 30, 2023).

Action Plan "Ukraine - European Union". European Neighborhood Policy. (2005) Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_693#Text (accessed November 30, 2023).

Association Agreement. Government portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (accessed November 30, 2023).

On the Appeal of the Verkhovna Rada of Ukraine to the Member States of the European Union and the EU institutions to support the granting of the EU candidate status to Ukraine: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of June 19, 20. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of 19.06.2022 No. 2298-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2298-20#Text (accessed November 30, 2023).

Ukraine has been granted candidate status for EU membership. Government portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-otrimala-status-kandidata-na-chlenstvo-v-yes (accessed November 30, 2023).

Mainina M. S. (2019) EU-Ukraine Association: Political Threats and Economic Opportunities. Political life, no. 4, pp. 116–122. DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.16 (accessed December 17, 2023).

Ukraine trade statistics. The World Integrated Trade Solution (WITS) Available at: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/UKR (accessed November 30, 2023).

Ukraine trade balance, exports and imports by country and region. The World Integrated Trade Solution (WITS). Available at: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/UKR/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP (accessed November 30, 2023).

Trade and economic cooperation between Ukraine and the EU. Website of the Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=b2d1a895-3aa6-4872-832295bf4d4f72b2&tag=TorgovelnoekonomichneSpivrobitnitstvoMizhUkrainoiuTas (accessed November 30, 2023).

Bulletin on the state of trade relations between Ukraine and the EU in 2019. Website of the Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=96dede86-ccde-44e5-9e14863602d24934&title=BiuletenStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTasU2019-Rotsi (accessed November 30, 2023).

Bulletin on the state of trade relations between Ukraine and the EU in 2021. Website of the Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b2412a2-219c-4aa9-b4ef-87f9690e520f&title=BiuletenPotochnogoStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTas (accessed November 30, 2023).

Bulletin on the state of trade relations between Ukraine and the EU in 2022. Website of the Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5db05993-288d-4981-9f26-f0f6efe586e2&title=BiuletenStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTasU2022-Rotsi (accessed November 30, 2023).

Economic statistics. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://surl.li/rrkjy (accessed November 30, 2023).

Ease of doing business rank. The World Trade Organization. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ (accessed November 30, 2023).

Express release "Ukraine's foreign trade in goods in 2022". State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2023/02/04.pdf.

Ukraine's Integration into the EU Internal Market in the Context of War: Challenges and Opportunities. Ukrainian Center for European Policy, Konrad Adenauer Stiftung in Ukraine. (2023). Available at:: http://surl.li/rrkku (accessed November 30, 2023).

Ministry of Economy: Investment risk insurance for international and Ukrainian investors will contribute to the economic recovery of Ukraine. Government portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiky-strakhuvannia-investytsiinykh-ryzykiv-dlia-mizhnarodnykh-ta-ukrainskykh-investoriv-spryiatyme-ekonomichnomu-vidnovlenniu-ukrainy (accessed November 30, 2023).

The Law of Ukraine on Amendments to Clause 3 of Section X "Final and Transitional Provisions" of the Law of Ukraine "On Public Procurement" and Certain Laws of Ukraine on the Procurement of Medicines, Medical Devices and Auxiliary Products by a Person Authorized to Carry Out Procurement in the Healthcare Sector and with the Involvement of Specialized Procurement Organizations of 21.04.2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-20#n10 (accessed November 30, 2023).

Indices of physical volume, average prices and terms of trade in Ukraine's foreign trade in goods. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed November 30, 2023).

Переглядів статті: 18
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Хомутенко, Л., & Дужа, Т. (2024). ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 236-245. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-33