АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: адміністративні послуги, адміністративні послуги на місцевому рівні, об'єкти публічного управління

Анотація

Публічне управління як самостійна галузь регулює суспільні відносини, що виникають в адміністративно-публічній сфері. Встановлено, що до поняття «адміністративно-публічна діяльність» включається вся владно-публічна діяльність суб'єктів публічної влади, які узагальнено можуть бути названі адміністративними органами, за винятком видів такої діяльності: законодавчої, місцевої, досудової кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової. Визнаючи обґрунтованість зазначених позицій, представляється можливим вважати, що взаємодія фізичних юридичних осіб із органами публічної влади, зокрема у зв'язку з наданням адміністративних послуг, входить у предмет публічного управління. У структурі предмета публічного управління суспільні відносини, що виникають при наданні адміністративних послуг, займають місце у складі відносин у сфері реалізації адміністративно-громадської діяльності, що здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування як «іншими громадськими органами». Принципово важливим є розуміння, що адміністративні послуги спрямовані на задоволення публічного інтересу: державного, національного та суспільного, хоча результатом кожного з актів застосування права є реакція держави на запит конкретного індивідуального чи колективного суб'єкта. Поряд із загальновизнаним постулатом про віднесення публічного управління до підсистеми галузей публічного права, безумовно визнається, що в публічному управлінні домінують державні інтереси, проте інтереси суспільства є важливим його складником. Зокрема, пріоритет права і свободи людини і громадянина забезпечується у сфері виконавчої. При цьому адміністративне право є галуззю права, основне завдання якої пов'язане із правовим регулюванням суспільних відносин у сфері виконавчої влади. У зазначеному зв'язку особливе значення має створення структури виконавчої влади та визначення компетенції органів виконавчої як єдиної системи у структурі системи публічної влади з метою формування ефективного механізму управління. У суспільстві надання органами влади адміністративних послуг у процесі здійснення управлінських функцій сприймається як іманентно властиве органам публічної влади, проте вивчення сфери надання адміністративних послуг у історичної ретроспективі свідчить про те, що так було не завжди. Таким чином, початковим етапом становлення адміністративних послуг в залежності від змістовного критерію в Україні стала поява публічних органів влади, що було викликано необхідністю задоволення державних та громадських інтересів у політичній, економічній та соціальної стабільності, без якого неможливо говорити про надання адміністративних послуг загалом. Таким чином, розмежування функцій органів державного апарату з наділенням органів влади все більшим обсягом повноважень, розвиток економіки, освіти, науки та охорони здоров'я, що зумовлює появу послуг, що мають велике значення для суспільства та держави в цілому, зростання кількості послуг, що надаються населенню органами влади. Інакше висловлюючись, розширення сфери надання адміністративних послуг можна назвати наступним етапом становлення категорії адміністративних послуг в Україні залежно від змістовного критерію.

Посилання

Авер’янов В. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог. Юридична Україна. 2010. № 3. С. 4–10.

Афанасьев К. Державні управлінські послуги та законні інтереси особи: взаємозв’язок понять. Юридична Україна. 2007. № 7. С. 26–29.

Демський Е.Ф. Адміністративні послуги і їх юридична природа. Юридична наука: наук. юрид. журн. 2011. Вип. 1. С. 79–86.

Зварич М., Рач В., Репецька Т. Операційне визначення терміна «адміністративні послуги». Вісн. держ. cлужби України. 2010. № 4. С. 15–20.

Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : монографія. Київ : Факт, 2002. 260 с.

Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text

Averyanov V. (2010) Updating the doctrinal foundations of Ukrainian administrative law in the light of European integration requirements. Yurydychna Ukrayina, vol. 3, pp. 4–10.

Afanasyev K. (2007) State management services and legitimate interests of a person: relationship of concepts. Yurydychna Ukrayina, vol. 7, pp. 26–29.

Demsky E. F. (2011) Administrative services and their legal nature, vol. 1, pp. 79–86.

Zvarych M., Rach V., Repetska T. (2010) Operational definition of the term "administrative services", Visn. derzh. Sluzhby Ukrayiny, vol. 4, pp. 15–20.

Koliushko I. B. (2002) Executive power and problems of administrative reform in Ukraine, Fakt, Kyiv, Ukraine.

Law of Ukraine "On Administrative Services" dated September 6, 2012 No. 5203-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text

Переглядів статті: 12
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Андріянов, І. (2024). АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Київський економічний науковий журнал, (4), 9-16. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-1