РОЛЬ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА У ФОРМУВАННІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • О.І. Дацій Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-7436-3264
  • І.І. Каліна Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-5662-6967
  • Л.О. Карбовська Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-5333-1653
Ключові слова: аграрний сектор України, аграрне виробництво, сільське господарство, безвідходне аграрне виробництво, інвестиційна діяльність, інвестиції, інвестиційна привабливість

Анотація

Встановлено, що найважливішу роль здійсненні процесу розширеного відтворення грають основні засоби. Саме від їх наявності, якісних характеристик та інтенсивності використання у виробничому процесі залежить рівень механізації виконуваних робіт і, як наслідок, збільшення валової продукції, прибутку та стійкості діяльності підприємства загалом. Крім того, у сільському господарстві відбувається більш швидке зношування виробничих фондів сільськогосподарського призначення внаслідок їх роботи в несприятливих умовах, у тому числі в агресивних середовищах (робота з мінеральними добривами та отрутохімікатами). Тому саме в основні засоби робиться більша частина капіталовкладень, що має забезпечувати їх постійне відтворення та якісне покращення. Також на оцінку інвестиційної привабливості впливають умови формування раціонального землеволодіння та землекористування, тобто можливості викупу, оренди, та користування землею, а також територіальний землеустрій та якісні характеристики земельного фонду. Поруч із поняттям ресурси виробництва економічна теорія оперує також поняттям чинники безвідходного виробництва. Під цією економічною категорією розуміють ресурси, які вже реально залучені до процесу виробництва. Класична економічна теорія виділяє три основних фактори виробництва: земля, капітал, працю до якої сучасною наукою додаються підприємницькі здібності, наука, екологія, інформація та інші. Узагальнено основні принципи, яких слід дотримуватись при обґрунтуванні методики оцінки інвестиційної привабливості: обґрунтування системи показників, що дають порівняльну та об'єктивну характеристику рівня інвестиційної привабливості підприємства; організація та забезпечення системи постійного збору та обробки інформації, необхідної для побудови та аналізу системи показників інвестиційної привабливості підприємства; обґрунтування принципів та методики інтегральної (комплексної) оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Визначено, що одним із найважливіших питань, що виникають при оцінці інвестиційної привабливості безвідходного аграрного виробництва, є підбір показників. Тут треба враховувати ту обставину, що цілі інвестування можуть відрізнятися. Так, для фінансового інвестора першорядне значення мають показники фінансової стійкості та платоспроможності об'єкта інвестування, що характеризують ризик неповернення коштів, а для так званого інституційного інвестора більше значення мають показники, що характеризують ефективність діяльності об'єкта вкладень та його перспективність. Також при обґрунтуванні методики оцінки інвестиційної привабливості слід дотримуватись принципу економічної доцільності, який розуміє, що ефект від використання результатів такої оцінки має перевищувати витрати на її проведення.

Посилання

Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні. БАУ. 2014. № 7. С. 33–35.

Колодійчук І.А. Засадничі принципи формування системи поводження з відходами. Регіональна економіка. 2017. № 2 (84). С. 80–88.

Мусіна Л.А., Кваша Т.К. Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Т. 18, № 1. С. 55–56.

Гайдуцький А.П. Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки. Регіональна економіка. 2004. № 4. С. 81–86.

Ситник О.В. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та її характеристики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 127–130.

References

Geletuka H.G. and Zelezna T.A. (2014) Prospects for using agricultural waste for energy production in Ukraine. BAU, vol. 7, pp. 33–35.

Kolodiychuk I.A. (2017) Basic principles of forming a waste management system. Rehionalʹna ekonomika. Vol. 2 (84), pp. 80–88.

Musina L.A. and Kvasha T.K. (2014) Resource-efficient economy: European trends and lessons for Ukraine. Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. pratsʹ. Ternopilʹ: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu «Ekonomichna dumka», Т. 18,vol. 1, pp. 55–56.

Hayuduky A.P. (2004) Methodological aspects of the investment attractiveness of the economy. Rehionalʹna ekonomika, vol. 4, pp. 81–86.

Sytnyk O.V. (2015) The economic essence of the enterprise's investment attractiveness and its characteristics. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 127–130.

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Дацій, О., Каліна, І., & Карбовська, Л. (2024). РОЛЬ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА У ФОРМУВАННІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Київський економічний науковий журнал, (4), 61-65. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-8