НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ

Ключові слова: екологічна безпека, аграрні підприємства, повномасштабне вторгнення, вплив, наслідки, напрями

Анотація

Аграрні підприємства у сучасних умовах стикаються з викликами, пов'язаними з перебігом військових конфліктів, що мають негативний вплив на екологічну безпеку їх діяльності. У статті розглянуті основні напрями забезпечення екологічної безпеки аграрних підприємств у умовах війни. Автор робить акцент на таких напрямах, як: забезпечення безпеки водних ресурсів: в умовах війни може бути підбита водопостачальна інфраструктура, а також може виникнути забруднення водних басейнів від скидів бойових речовин. Для забезпечення чистоти водних ресурсів на аграрних підприємствах необхідно виявляти та нейтралізувати джерела забруднення, а також впроваджувати системи очищення; охорона ґрунтів: умови війни можуть призвести до деградації ґрунтів через вивезення ресурсів, вирубування лісів та інші негативні процеси. Для забезпечення екологічної безпеки необхідно проводити агроекологічні оцінки ґрунтів, вживати заходи щодо збереження та оновлення їх родючості; зменшення використання хімічних речовин: умови війни можуть обмежувати можливість отримання необхідних добрив та інших хімічних засобів. Тому необхідно впроваджувати ефективні технології вирощування рослин без використання хімічних речовин, такі як органічне землеробство; мінімізація відходів та їх переробка: в умовах війни можуть бути обмежені можливості опрацювання та утилізації відходів. Для забезпечення екологічної безпеки необхідно розробляти та впроваджувати ефективні системи управління відходами, а також сприяти їх переробці та використанню у виробництві.

Посилання

Колєнов О.М. Сутність екологічної політики в контексті державного управління. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2016. Вип. 1. С. 136–141.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку: Міжнародний документ від 14.06.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text

Довкілля – мовчазна жертва війни: як російська армія вчиняє екологічні злочини й порушує права людини. URL: https://lb.ua/blog/dmytro_lubinets/581276_dovkillya_movchazna_zhertva_viyni_yak.html

Гопцій Д. Забруднення земель в Україні внаслідок війни: оцінка масштабів проблеми та пошук шляхів її вирішення. // Екологічна і біологічна безпека в умовах війни: реалії України. Збірник матеріалів науково-практичної конференції (Україна, Київ, 19-20 липня 2023 р.). Київ. 2023. 114 с.

Перга Т.Ю. Наслідки війни для України. URL: https://ivinas.gov.ua/

Омаров А.Е. огли. Проблеми та протиріччя в реалізації політики екологічної безпеки в Україні. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/20164/doc/5/01.pdf

Білявська Л. Екологічний стан орних ґрунтів, постраждалих унаслідок воєнних дій в Україні, шляхи відтворення їх родючості// Екологічна і біологічна безпека в умовах війни: реалії України. Збірник матеріалів науково-практичної конференції (Україна, Київ, 19-20 липня 2023 р.). Київ, 2023. 114 с.

References

Kolyenov O.M. (2016) The essence of environmental policy in the context of public administration. Bulletin of the National University of Civil Defense of Ukraine. Series: Public administration, vol. 1, pp. 136–141.

Law of Ukraine "On Environmental Protection". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Declaration of Rio de Janeiro on the environment and development: International document dated 14.06.1992. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text

The environment is a silent victim of war: how the Russian army commits environmental crimes and violates human rights. Available at: https://lb.ua/blog/dmytro_lubinets/581276_dovkillya_movchazna_zhertva_viyni_yak.html

Hoptsii D. (2023) Land contamination in Ukraine as a result of the war: assessment of the scale of the problem and search for ways to solve it. // Ecological and biological security in conditions of war: the realities of Ukraine. Collection of materials of the scientific and practical conference (Ukraine, Kyiv, July 19-20, 2023). Kyiv, 114 p.

Perga T.Yu. Consequences of the war for Ukraine. Available at: https://ivinas.gov.ua/

Omarov A.E. ogle Problems and contradictions in the implementation of environmental security policy in Ukraine. Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/20164/doc/5/01.pdf

Bilyavska L. (2023) Ecological condition of arable soils affected by war in Ukraine, ways of restoring their fertility // Ecological and biological safety in the conditions of war: realities of Ukraine. Collection of materials of the scientific and practical conference (Ukraine, Kyiv, July 19-20, 2023). Kyiv, 114 p.

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Колпак, О. (2024). НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ. Київський економічний науковий журнал, (4), 114-118. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-16