МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: маркетингове дослідження, страхування, ринок страхових послуг, маркетинг страхування, страховий ринок, страховий продукт, стан ринку

Анотація

В статті розглянуто поняття «ринок страхових послуг», «страховий ринок», «страхова послуга» і «страховий продукт». Впродовж 2012-2021 років процеси розвитку страхового ринку України стримувалися низкою несприятливих факторів внутрішньодержавного та глобального характерів: політична нестабільність в країні; окупація АР Крим і східних територій з відповідною втратою частини ринку; пандемія COVID-19; нестабільність на світовому ринку капіталів тощо. Повномасштабне вторгнення рф на територію України на початку 2022 р. значно поглибило проблемну ситуацію та спричинило нові виклики, які залишили відбиток як на діяльності страхових компаній, так і ефективності усього ринку страхування. Проведено дослідження основних показників, що характеризують попит та пропозицію на ринку страхових послуг з 2012 року, зроблено SWOT- і PEST-аналіз, визначено основі проблеми та можливості для страхових компаній.

Посилання

Боднар О.А., Хоренженко В.В., Татаренкова Ю.В. Функціонування страхового ринку України в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8268 (дата звернення: 08.02.2024).

Золотарова О.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні. Економіка і держава. 2017. № 11. С. 413–420.

Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 568 с.

Лащик І., Кондрат І., Віблий П., Білець В. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку. Галицький економічний вісник. 2020. № 5 (66). С. 105–112.

Марина А.С., Пеценко М.В. Страховий ринок України в умовах війни. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. № 5 (05). С. 44–51. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.5-7

Мельник В.Є., Волкова В.В. Функціонування страхового ринку України: нові виклики та загрози. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2023. Том 84. № 5. С. 71–80.

Олійник О.В., Нагаєва Г.О. Страхування : навч. посіб. Харків : ХНАУ. 2020. 252 с.

Показники діяльності non-life страхових компаній: 9 місяців 2023. Insurance TOP. № 4 (96) 2023. С. 23–43. URL: https://forinsurer.com/files/file00748.pdf (дата звернення: 11.02.2024).

Показники діяльності компаній страхування життя 9 місяців 2023. Insurance TOP. № 4 (96) 2023. С. 19–22. URL: https://forinsurer.com/files/file00748.pdf (дата звернення: 11.02.2024).

Показники діяльності страхових компаній. Наглядова статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6 (дата звернення: 10.02.2024).

Bodnar O., Khorenzhenko V. and Tatarenkova Y. (2020) Funktsionuvannia strakhovoho rynku Ukrainy v umovakh pandemii covid-19 [Functioning of the insurance market of Ukraine in the conditions of the covid-19 pandemic]. Efektyvna ekonomika, vol. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8268 (accessed 18 Feb 2024). (in Ukrainian)

Zolotarova O. V. (2017) Klyuchovi tendentsiyi ta priorytety rozvytku rynku strakhovykh posluh v Ukrayini [Key trends and priorities for the development of the insurance market in Ukraine]. Ekonomika i derzhava, no. 11, pp. 413–420. (in Ukrainian)

Klapkiv Yu. M. (2020) Rynok strakhovykh poslugh: konceptualjni zasady, tekhnichni innovaciji ta perspektyvy rozvytku [The insurance services market: conceptual foundations, technical innovations and development prospects]: monoghrafija. Ternopilj : TNEU, 568 p. (in Ukrainian)

Lashchyk I., Kondrat I., Viblyi P., Bilets V. (2020) Strakhovyi rynok Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Ukrainian insurance market: current state and development prospects]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 66, no. 5, pp. 105–112. (in Ukrainian)

Maryna A. S., Pecenko M. V. (2023) Strakhovyj rynok Ukrajiny v umovakh vijny [Ukrainian insurance market during the war]. Cyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, vol. 5, no. 5, pp. 44–51.

Melnyk V., Volkova V. (2023) Funktsionuvannia strakhovoho rynku Ukrainy: novi vyklyky ta zahrozy [Functioning of the insurance market of Ukraine: new challenges and threats]. Galician economic journal (Tern.), vol. 84, no 5, pp. 71–80. (in Ukrainian)

.Oliinyk O. V. & Nahaieva H. O. (2020) Insurance [Insurance]: a textbook. Kharkiv: KhNAU. (in Ukrainian)

Pokaznyky diialnosti non-life strakhovykh kompanii: 9 misiatsiv 2023 [Performance indicators of non-life insurance companies: 9 months of 2023]. (2023). Insurance TOP, no. 4 (96), pp. 23–43. Available at: https://forinsurer.com/files/file00748.pdf (accessed February 11, 2024).

Pokaznyky diialnosti kompanii strakhuvannia zhyttia 9 misiatsiv 2023 [Performance indicators of life insurance companies for 9 months of 2023]. (2023). Insurance TOP, no. 4 (96), pp. 19–22. Available at: https://forinsurer.com/files/file00748.pdf (accessed February 11, 2024).

Pokaznyky diialnosti strakhovykh kompanii. Naghljadova statystyka. Nacionaljnyj bank Ukrajiny [erformance indicators of insurance companies. Supervisory statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed February 10, 2024).

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Корман, І., Семенда, О., & Макушок, О. (2024). МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ. Київський економічний науковий журнал, (4), 119-126. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-17