СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: маркетингові комунікації, заклади охорони здоров'я, економіка сталого розвитку, медіапланування, соціальні мережі, комунікаційні канали, взаємодія з клієнтами

Анотація

Стаття присвячена дослідженню системи маркетингових комунікацій у закладах охорони здоров'я в умовах економіки сталого розвитку. З'ясовано характер впливу маркетингового підходу на просування медичних послуг і продуктів, з особливим наголосом на важливості узгодження цього підходу з принципами сталого розвитку. Виділено основні аспекти соціальної відповідальності медичного бізнесу. Розглянуто актуальні та найбільш ефективні стратегії маркетингу. Відзначено необхідність комунікації з пацієнтами та медичними працівниками, особливо на етапах розвитку медичних продуктів та послуг. Розкрито важливість розвитку системи комунікацій для забезпечення постійного зв'язку з клієнтами та підвищення якості послуг. Розглянуто процес планування комунікаційних заходів, що створює основу для впровадження ефективного медіаплану. Наголошено на виборі ефективних каналів комунікації та розробки стратегії просування для оптимізації взаємодії з клієнтами медичних закладів та підвищення ефективності комунікаційних заходів у цій сфері.

Посилання

Піроженко Н.В., Старущенко Т.Є. Комунікаційні стратегії як основа розвитку комунікативної діяльності закладу охорони здоров’я. Information activity as a component of science development: The 13th International scientific and practical conference, April 04–07, 2023, Edmonton, Canada, International Science Group. 2023. С. 259–262.

Крикавський Є.В. Маркетинг і логістика в тренді. Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції. Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 7–8.

Ромат Е.В., Сендеров Д.В. Оцінка ефективності рекламної діяльності компанії. Маркетинг і реклама. 2014. № 6(213). С. 23–28.

Окландер М., Окландер Т., Яшкіна О., Педько І., Чайковська М. Аналіз технологічних інновацій у цифровому маркетингу. Східно-Європейський журнал підприємницьких технологій. 2018. № 5/3(95). С. 80–91.

Мороз Л.А. Косар Н.С. Кузьо Н.Є. Інтернет-реклама в Україні: особливості, виклики, перспективи розвитку. Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». Секція 4: Економіка та управління підприємствами. 2018. № 1(29). С. 176–181.

Малик Р.А. Медичний маркетинг у цифрову епоху: інтеграція та інновації. Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. УНУС, 2023. С. 69–73.

Косар Н.С., Подарин В.Р. Формування комплексу маркетингу для малого бізнесу у соціальних мережах. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. № 18(1). С. 32–42.

Бишенко Г. Публічний маркетинг та його інструменти у сфері охорони здоров’я України. Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення. 2023. № 6. С. 6–13.

Августин Р.Р., Стахів О.В. Визначення стратегічних пріоритетів управління системним розвитком закладів охорони здоров’я. Академічні візії. 2023. № 17. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/250

Брецко М.Ю., Козин Л.В. Маркетингові комунікації у медичній сфері: зміщення акцентів. Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. ІФННІМ ТНЕУ, 2018. С. 244–246.

Бочко О.Ю. Кожушок Н. Дослідження поведінки споживачів в умовах СОVID-19 та вплив на них трендів маркетингу – 2021. Приазовський економічний вісник. 2021. № 2. С. 66–71.

Полковниченко С.О., Шкулепіна А.В. Маркетингове забезпечення сфери медичних послуг. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 4(20). C. 176–186.

Максимчук А.І. Виклики розвитку діджитал маркетингу в сфері медичних послуг. Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2023. № 2. С. 181–183.

Мних О.Б., Костюк О.С., Далик М.В. Необхідність адекватної відповіді сучасним викликам суспільству у політиці сталого розвитку в Україні. Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства: Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції «». ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 135–137.

Булавінова К.О., Децик О.З., Ціхонь З.О. Роль комунікаційних стратегій у системі громадського здоров’я України. Здоров'я нації. 2018. № 3. С. 6–10.

Чичикало А.А., Лишенко М.О. Поняття та необхідність застосування маркетингу в сфері охорони здоров’я. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2020. С. 316–319.

Pirozhenko N. V., Starushchenko T. Ie. (April 4–7, 2023). Komunikatsiini stratehii yak osnova rozvytku komunikatyvnoi diialnosti zakladu okhorony zdorovia [Communication strategies as a basis for the development of communication activities of a health care institution]. Information activity as a component of science development: The 13th International scientific and practical conference, Edmonton, Canada, International Science Group. (in Ukrainian)

Krykavskyi Ye. V. (2020) Marketynh i lohistyka v trendi [Marketing and logistics are trending]. Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu: tezy dopovidei XIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. (in Ukrainian)

Romat E. V., Senderov D. V. (2014) Otsinka efektyvnosti reklamnoi diialnosti kompanii [Evaluation of the effectiveness of the company's advertising activities]. Marketynh i reklama – Marketing and advertising, vol. 6(213), pp. 23–28.

Oklander M., Oklander T., Yashkina O., Pedko I., Chaikovska M. (2018) Analiz tekhnolohichnykh innovatsii u tsyfrovomu marketynhu [Analysis of technological innovations in digital marketing]. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal pidpryiemnytskykh tekhnolohii – East European Journal of Entrepreneurial Technologies, vol. 5/3(95), pp. 80–91.

Moroz L. A. Kosar N. S. Kuzo N. Ie. (2018) Internet-reklama v Ukraini: osoblyvosti, vyklyky, perspektyvy rozvytku [Internet advertising in Ukraine: features, challenges, development prospects]. Visnyk KhDU. Seriia «Ekonomichni nauky». Sektsiia 4: Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – KSU Bulletin. Series "Economic Sciences". Section 4: Economics and business management, vol. 1(29), pp. 176–181.

Malyk R. A. (2023) Medychnyi marketynh u tsyfrovu epokhu: intehratsiia ta innovatsii [Medical Marketing in the Digital Age: Integration and Innovation]. Stanovlennia ta rozvytok marketynhu v Ukraini: vid teorii do praktyky: Materialy VIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. UNUS. (in Ukrainian)

Kosar N. S., Podaryn V. R. (2022) Formuvannia kompleksu marketynhu dlia maloho biznesu u sotsialnykh merezhakh [Formation of a marketing complex for small business in social networks]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Actual problems of the development of the economy of the region, vol. 18(1), pp. 32–42.

Byshenko H. (2023) Publichnyi marketynh ta yoho instrumenty u sferi okhorony zdorovia Ukrainy [Public marketing and its tools in the sphere of health care of Ukraine]. Publichne upravlinnia: kontseptsii, paradyhma, rozvytok, udoskonalennia – Public administration: concepts, paradigm, development, improvement, vol. 6, pp. 6–13.

Avhustyn R. R., Stakhiv O. V. (2023) Vyznachennia stratehichnykh priorytetiv upravlinnia systemnym rozvytkom zakladiv okhorony zdorovia [Determining the strategic priorities of managing the system development of health care institutions]. Akademichni vizii – Academic visions, vol. 17. Available at: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/250

Bretsko M. Yu., Kozyn L. V. (2018) Marketynhovi komunikatsii u medychnii sferi: zmishchennia aktsentiv [Marketing communications in the medical field: shift of emphasis]. Aktualni problemy ekonomichnoho rozvytku u hlobalizovanomu sviti: Zbirnyk tez dopovidei naukovo-praktychnoi konferentsiiб IFNNIM TNEU. (in Ukrainian)

Bochko O. Iu. Kozhushok N. (2021) Doslidzhennia povedinky spozhyvachiv v umovakh sovid-19 ta vplyv na nykh trendiv marketynhu – 2021 [Research of consumer behavior in the conditions of covid-19 and the impact of marketing trends on them – 2021]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazovsky Economic Bulletin, vol. 2, pp. 66–71.

Polkovnychenko S. O., Shkulepina A. V. (2021) Marketynhove zabezpechennia sfery medychnykh posluh [Marketing support in the field of medical services]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, vol. 4(20), pp. 176–186.

Maksymchuk A. I. (2023) Vyklyky rozvytku didzhytal marketynhu v sferi medychnykh posluh [Challenges of digital marketing development in the field of medical services]. Menedzhment ta marketynh yak faktory rozvytku biznesu v umovakh ekonomiky vidnovlennia: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». (in Ukrainian)

Mnykh O. B., Kostiuk O. S., Dalyk M. V. (2022) Neobkhidnist adekvatnoi vidpovidi suchasnym vyklykam suspilstvu u politytsi staloho rozvytku v Ukraini [The need for an adequate response to modern challenges to society in the policy of sustainable development in Ukraine]. Filosofsko-psykholohichni aspekty dukhovnosti staloho rozvytku liudstva: Zbirnyk tez VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «». LNU im. Ivana Franka. (in Ukrainian)

Bulavinova K. O., Detsyk O. Z., Tsikhon Z. O. (2018) Rol komunikatsiinykh stratehii u systemi hromadskoho zdorovia Ukrainy [The role of communication strategies in the public health system of Ukraine]. Zdorovia natsii – Health of the nation, vol. 3, pp. 6–10.

Chychykalo A. A., Lyshenko M. O. (2020) Poniattia ta neobkhidnist zastosuvannia marketynhu v sferi okhorony zdorovia [The concept and necessity of marketing in the field of health care]. Formuvannia ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytskykh struktur v ramkakh intehratsii do yevropeiskoho prostoru: Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Костюк, О., & Кайда, О. (2024). СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Київський економічний науковий журнал, (4), 127-135. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-18