ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: цифрова трансформація, заклад вищої освіти, конкурентоспроможність, цифрові інструменти, цифрові технології

Анотація

Статтю присвячено вивченню процесів цифровізації діяльності закладів вищої освіти. Зазначено, що широке впровадження інноваційних технологій, розповсюдження комп'ютерно-опосередкованої комунікації, інтеграція цифрових систем зумовила необхідність в синергії фахових знань та цифрової освіченості. У статті виокремлені основні виклики, з якими стикається ЗВО у створенні єдиного цифрового простору та застосуванні відповідних управлінських інструментів. Розглянуто використання сучасних захищених інформаційних систем у реаліях управління ЗВО. Ідентифіковано кібербезпеку як один з пріоритетних елементів балансу приватності та доступності даних. Проаналізовано перспективи використання цифрових каналів комунікації в репутаційному менеджменті університету. Визначено, що цифровізація управлінських процесів є засобом збереження актуальних позицій та підвищення конкурентоспроможності традиційного університету.

Посилання

Гарбич-Мошора О. Електронний документообіг у закладі вищої освіти, тенденції та перспективи. Молодь і ринок. 2018. № 9 (164). С. 81–84. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144290

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 55 : станом на 01 грудня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#Text (дата звернення: 15.02.2024).

Деякі питання цифрової трансформації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 365-р: станом на 04 травня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-р#n14 (дата звернення: 16.02.2024).

Звітна наукова конференція Інституту цифровізації освіти НАПН України «Цифрова трансформація освіти України в умовах воєнного стану» : збірник матеріалів, 24.02.2023 р., м. Київ / упоряд.: О.П. Пінчук, Н.В. Яськова. Київ : ІЦО НАПН України, 2023. 157 с.

Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018р. № 620 : станом на 05 липня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text (дата звернення: 13.02.2024).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII: станом на 4 січня 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 15.02.2024).

Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 р. № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 16.02.2024).

Реєстри та сервіси. Єдина державна електронна база з питань освіти. URL: https://info.edbo.gov.ua (дата звернення: 14.02.2024).

SWOT-аналіз національної системи вищої освіти. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/04/15/VO.plan.2022-2032/SWOT.stsenariyi-23.02.22.pdf (дата звернення: 18.02.2024).

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York : Basic Books, 1976. 616 p.

Carayannis E., Morawska J. The Futures of Europe: Society 5.0 and Industry 5.0 as Driving Forces of Future Universities. Journal of the Knowledge Economy. 2022. Vol. 13 № 4. P. 3445–3471. DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-021-00854-2.

Digital agenda for Europe. European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe (дата звернення: 06.02.2024).

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. Europe. European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (дата звернення: 16.02.2024).

Evans N., Miklosik A., Du J.T. University-industry collaboration as a driver of digital transformation: Types, benefits and enablers. Heliyon. 2023. Vol. 9. № 10.. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21017

Global Manufacturing Prospects 2023. KPMG. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2023/02/global-manufacturing-prospects-2023.pdf (дата звернення: 16.02.2024).

Magna Charta 1988. Observatory Magna Charta Universitatum. URL: https://www.magna-charta.org/magna-charta/en/magna-charta-universitatum/mcu-1988 (дата звернення: 13.02.2024).

Schwab K. The fourth industrial revolution. Geneva : World Economic Forum, 2016. 172 p.

Harbych-Moshora O. (2018) Elektronnyi dokumentoobih u zakladi vyshchoi osvity, tendentsii ta perspektyvy. Molod i rynok, no. 9(164), pp. 81–84. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144290

Some issues of documenting management activities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 55 (January 17, 2018) as of December 01, 2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#Text (accessed February 15, 2024). (in Ukrainian)

Some issues of digital transformation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 365-p (February 17, 2021) as of May 04, 2023. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-р#n14 (accessed February 16, 2024). (in Ukrainian)

Pinchuk O., Yaskova N. (eds.) (February 24, 2024) Zvitna naukova konferentsiia Instytutu tsyfrovizatsii osvity NAPN Ukrainy «Tsyfrova transformatsiia osvity Ukrainy v umovakh voiennoho stanu»: сollection of materials. Kyiv: ECI of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

On approval of the Regulation on the Unified State Electronic Database on Education: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 620 (June 8, 2018) as of July 05, 2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text (accessed February 13, 2024). (in Ukrainian)

On education: Law of Ukraine No. 2145-VIII (September 5, 2017) as of January 4, 2024. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (accessed February 15, 2024). (in Ukrainian)

On approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022–2032: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 286-p. (February 23, 2022). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text (accessed February 16, 2024). (in Ukrainian)

Registers and services. Unified state electronic database on education. Available at: https://info.edbo.gov.ua (accessed February 14, 2024). (in Ukrainian)

SWOT-analysis of the national higher education system. Ministry of Education and Science of Ukraine. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/04/15/VO.plan.2022-2032/SWOT.stsenariyi-23.02.22.pdf (accessed February 18, 2024). (in Ukrainian)

Bell D. (1976). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

Carayannis E., Morawska J. (2022) The Futures of Europe: Society 5.0 and Industry 5.0 as Driving Forces of Future Universities. Journal of the Knowledge Economy. vol. 13. no. 4. pp. 3445–3471. DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-021-00854-2

Digital agenda for Europe. European Parliament. Available at: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe (accessed February 6, 2024).

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. Europe. European Commission. Available at: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (accessed February 16, 2024)

Evans N., Miklosik A., Du J. T. (2023) University-industry collaboration as a driver of digital transformation: Types, benefits and enablers. Heliyon. vol. 9 no. 10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21017.

Global Manufacturing Prospects 2023. KPMG. Available at: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2023/02/global-manufacturing-prospects-2023.pdf (accessed February 16, 2024)

Magna Charta 1988. Observatory Magna Charta Universitatum. Available at: https://www.magna-charta.org/magna-charta/en/magna-charta-universitatum/mcu-1988 (accessed February 13, 2024)

Schwab K. (2016) The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Лебедєв, М. (2024). ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 136-141. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-19