ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

  • М.С. Литвин Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0009-0009-4277-6628
Ключові слова: адміністративні послуги, адміністративні послуги на місцевому рівні, об'єкти публічного управління

Анотація

Публічне управління як самостійна галузь регулює суспільні відносини, що виникають в адміністративно-публічній сфері. Встановлено, що до поняття «адміністративно-публічна діяльність» включається вся владно-публічна діяльність суб'єктів публічної влади, які узагальнено можуть бути названі адміністративними органами, за винятком видів такої діяльності: законодавчої, місцевої, досудової кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової. Визнаючи обґрунтованість зазначених позицій, представляється можливим вважати, що взаємодія фізичних юридичних осіб із органами публічної влади, зокрема у зв'язку з наданням адміністративних послуг, входить у предмет публічного управління. У структурі предмета публічного управління суспільні відносини, що виникають при наданні адміністративних послуг, займають місце у складі відносин у сфері реалізації адміністративно-громадської діяльності, що здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування як «іншими громадськими органами». Принципово важливим є розуміння, що адміністративні послуги спрямовані на задоволення публічного інтересу: державного, національного та суспільного, хоча результатом кожного з актів застосування права є реакція держави на запит конкретного індивідуального чи колективного суб'єкта. Поряд із загальновизнаним постулатом про віднесення публічного управління до підсистеми галузей публічного права, безумовно визнається, що в публічному управлінні домінують державні інтереси, проте інтереси суспільства є важливим його складником. Зокрема, пріоритет права і свободи людини і громадянина забезпечується у сфері виконавчої. При цьому адміністративне право є галуззю права, основне завдання якої пов'язане із правовим регулюванням суспільних відносин у сфері виконавчої влади. У зазначеному зв'язку особливе значення має створення структури виконавчої влади та визначення компетенції органів виконавчої як єдиної системи у структурі системи публічної влади з метою формування ефективного механізму управління. У суспільстві надання органами влади адміністративних послуг у процесі здійснення управлінських функцій сприймається як іманентно властиве органам публічної влади, проте вивчення сфери надання адміністративних послуг у історичної ретроспективі свідчить про те, що так було не завжди. Таким чином, початковим етапом становлення адміністративних послуг в залежності від змістовного критерію в Україні стала поява публічних органів влади, що було викликано необхідністю задоволення державних та громадських інтересів у політичній, економічній та соціальної стабільності, без якого неможливо говорити про надання адміністративних послуг загалом. Таким чином, розмежування функцій органів державного апарату з наділенням органів влади все більшим обсягом повноважень, розвиток економіки, освіти, науки та охорони здоров'я, що зумовлює появу послуг, що мають велике значення для суспільства та держави в цілому, зростання кількості послуг, що надаються населенню органами влади. Інакше висловлюючись, розширення сфери надання адміністративних послуг можна назвати наступним етапом становлення категорії адміністративних послуг в Україні залежно від змістовного критерію.

Посилання

Бойко Т.В. (2022) Актуальні проблеми економічної безпеки України. URL: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf

Амитан В. Економічна безпека: поняття, концепція. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. Донецьк : Юго-Восток, 2000. 333 с.

Власюк О. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. Київ, 2008. 48 с.

Воробйов В. Методичні основи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства. Наукові записки Української академії друкарства. 2011. № 1 (19). С. 38–44.

Каламбет С.В. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств залізничної галузі. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013. № 2. С. 106–113.

Економічна безпека: навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Варналія З. С. Київ : Знання, 2009. 647 с.

Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : моногр. Київ : НІСД. 1997. 144 с.

Капустин Н. Економічна безпека галузі та фірми. Бізнес-Інформ. 1999. № 11–12. С. 45–47.

Коваленко М.А. Економічна безпека корпоративного підприємства: навч. посіб. Херсон : Олдіплюс, 2009. 404 с.

Череп А. Сутність економічної безпеки як складової частини діяльності підприємства та сучасні підходи до її трактування. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 31(1). С. 27–34.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія. Львів : Арал, 2008. 384 с.

Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Київ : Ін-т держ. упр. i самоврядування при КМ України, 1994. С. 112.

Чубукова О. Система економічної безпеки (екосестейт): сутність, структура. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3169

Верхоглядова Н., Олініченко І. Регіон як самокерована соціально-економічна система. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 113–117.

Arthur, W.B. Complexity economics: a different framework for economic thought. Santa Fe Institute Working paper: 2013-04-012. 22 p.

Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті; колективна монографія / Чепа М.-Л.А., Маценко В.Ф., Маценко Ж.М. та ін.; за редакцією Чепи М.-Л.А. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 220 с.

Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. Т. 27. С. 379–423, 623–656.

Луман Н. Реальність мас-медіа / Пер. з нім. В. Климченко. Київ : АУП, ЦВП, 2010.

Саймон Г.А. А поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують а функції; пер. з англ. вид. Вид. переробл. і допов. числен. заув. авт. Київ : АртЕк, 2001. 392 с.

Smith А. (2010) Free Lunch: Easily Digestible Economics. Wayback Machine. p.43. Profile Books 2010.

Марочко В.І., Грузін Д.В., Кондратьєв М.Д. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2009. Т. 5 : Кон Кю. С. 19. 560 с.

Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ : Видавництво НаУКМА, 2011. 244 с.

Hayek, F.A. Law, Legislation and Liberty. London: Rutledge, 1982. 644 p.

Veblen T.B. The Theory of Leisure Class, An Economic Study of Institutions, 1899.

Пригожин І.Р. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. С. 518. 742 с.

Imada, T. Self-Organization and Society (Springer Series On Agent Based Social Systems). Springer, 2008. 223 p.

Kuhn T.S., The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought, Cambridge: Harvard University Press, 1957.

Boyko, T.V. (2022) Actual problems of the economic security of Ukraine. URL: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf

Amitan, V. (2000) Economic security: concept, concept. Yuho-Vostok, Donetsʹk, Ukraine.

Vlasyuk, O. (2008) Theory and practice of economic security in the system of economic science, Nats. in-t problem mizhnarodnoyi bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrayiny, Kyiv, Ukraine

Vorobyov, V. (2011) Methodical foundations of building a complex system of economic security of the enterprise, Naukovi zapysky Ukrayinsʹkoyi akademiyi drukarstva, vol. 1 (19), pp. 38–44.

Kalambet, S.V. (2013) The mechanism of ensuring economic security of enterprises in the railway industry, Naukovyy visnyk: Finansy, banky, investytsiyi, vol. 2, pp. 106–113.

Economic security (2009). education. manual / under the editorship Dr. Econ. Sciences, Prof. Varnaliya Z. S. Znannia, Kyiv, Ukraine.

Shlemko, V.T., Binko, I.F. (1997) Economic security of Ukraine: essence and directions of provision, NISD, Kyiv, Ukraine.

Kapustin, N. (1999) Economic security of industry and firm, Biznes-Inform, vol. 11–12, pp. 45–47.

Kovalenko, M. A. (2009) Economic security of corporate enterprise, Oldiplyus, Kherson, Ukraine.

Cherep, A. (2016) The essence of economic security as a component of enterprise activity and modern approaches to its interpretation, Visnyk Pryazovsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 31(1), pp. 27–34.

Vasyltsiv, T.G. (2008) Economic security of Ukrainian entrepreneurship: strategy and strengthening mechanisms, Aral, Lʹviv, Ukraine.

Pasternak-Taranushenko, G.A. (1994) Economic security of the state, In-t derzh. upr. i samovryaduvannya pry KM Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.

Chubukova, O. (2014) Economic security system (ecostate): essence, structure. Efektyvna ekonomika, vol. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3169

Verkhoglyadova, N., Olinichenko, I. (2013) The region as a self-managed socio-economic system, Innovatsiyna ekonomika, vol. 5, pp. 113–117.

Arthur, W.B. (2013) Complexity economics: a different framework for economic thought. Santa Fe Institute Working paper: 2013-04-012. 22 p.

Paradigmatic changes in the foundations of general psychology in a synergistic context (2013) [Chepa M.-L. A., Matsenko V.F., Matsenko Zh.M. and others]; edited by Chepa M.-L. A. Imex-LTD, Kirovohrad, Ukraine.

Shannon, C.E. A (1948) Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. Т. 27. P. 379–423, 623–656.

Luman, N. (2010) The reality of mass media, AUP, Kyiv, Ukraine.

Simon, G.A. (2001) A behavior: Study of decision-making processes in organizations performing a functions, ArtEk, Kyiv, Ukraine.

Smith А. (2010) Free Lunch: Easily Digestible Economics. Wayback Machine. p.43. Profile Books.

Marochko, V.I., Gruzin, D.V. (2009) Mykola Dmytrovych Kondratiev, Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Schumpeter, Y.A. (2011) Theory of economic development. A study of earnings, capital, credit, interest, and the business cycle, Vydavnytstvo NaUKMA, Kyiv, Ukraine.

Hayek, F.A. (1982) Law, Legislation and Liberty. London: Rutledge.

Veblen, T.B. (1899) The Theory of Leisure Class, An Economic Study of Institutions.

Prigozhin I.R. (2002) Philosophical encyclopedic dictionary / V.I. Shinkaruk (chief editor) and others, Instytut filosofiyi imeni Hryhoriya Skovorody NAN Ukrayiny : Abrys, Kyiv, Ukraine.

Imada, T. (2008) Self-Organization and Society (Springer Series On Agent Based Social Systems). Springer.

Kuhn, T.S., (1957) The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought, Cambridge: Harvard University Press.

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Литвин, М. (2024). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Київський економічний науковий журнал, (4), 142-149. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-20