СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: антикризове управління, економічна безпека, стратегічне планування, стійкість підприємства, адаптаційні стратегії, конкурентоспроможність

Анотація

У сучасних умовах глобалізації та зміни ринкового середовища, економічна безпека підприємств набуває особливого значення. В контексті зростаючих економічних викликів, актуальним стає вивчення антикризових стратегій, які дозволяють підприємствам ефективно адаптуватися до змінюваних умов та забезпечити їх стабільний розвиток. Стаття присвячена аналізу антикризових політик як засобів забезпечення економічної безпеки підприємств. В роботі досліджуються теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації антикризових стратегій, їх класифікація, а також вплив на стабільність та розвиток підприємств. Окрему увагу приділено аналізу механізмів антикризового управління, які можуть бути застосовані в умовах нестабільної економіки. Визначено ключові стратегічні напрямки, що сприяють підвищенню економічної безпеки підприємств, виокремлено ефективні інструменти та методи антикризового управління. Подано рекомендації щодо вдосконалення антикризової політики підприємств з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності та економічної стійкості. Висвітлено актуальні питання, пов'язані з розробленням та впровадженням ефективних стратегій антикризового управління, що відкриває нові можливості для подальших досліджень у даній області.

Посилання

Blakyta, H., Bogma, O., Bolduieva, O., Lukyanov, V., & Shtuler, I. (2021). Modeling enterprises’ economic security in crisis conditions. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4): 116–121. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/116

Tagarev, T., & Ratchev, V. (2020). A Taxonomy of Crisis Management Functions. Sustainability, 1–32. DOI: https://doi.org/10.3390/su12125147

Namliiev, Y & Kacicka, G. (2022). Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions, New Knowledge Journal of Science, Vol. 11 No. 4, pp. 5–12. URL: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

Бойко Є., Дяченко Ю. Інноваційний менеджмент – сучасне антикризове управління. Управління розвитком складних систем. 2022. № 52. С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.5-11

Cherba, V. M., Khomutenko, O. V., Diegtiar, O. A., & Palant, O. Y. Фінансово-економічні інновації як інструмент антикризового фінансового управління на підприємстві. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2019. №. 1(28). С. 245–255. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.161689

Пилипенко O., Кравченко O. Криза як джерело інновацій у виробничо-економічних системах. Економіка і управління: Збірник наукових праць. 2022. № 52. С. 52–64. DOI: https://doi.org/10.32703/2664-2964-2022-52-52-64.

Calp, M.H. (2020). Technology and Innovation Management in Times of Crisis: Problems and Suggestions. International Conference on Research in Management & Technovation, 39–43. DOI: https://doi.org/10.15439/2020KM22

Melnyk, S., Shuprudko, N., Kolosovska, I., Berest, I., & Pasichnyk, M. (2020). Anti-crisis personnel management in the process of ensuring the economic security of the enterprise. Business: Theory and Practice, 21(1), 272–281. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2020.11438

Kacicka, G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73–88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

Kostakova, L. (2021). Anti-crisis financial management – component of industrial enterprise management. Economics. Finanсes. Law, 5(1), 10–13. DOI: https://doi.org/10.37634/EFP.2021.5(1).2

Savchenko, M., & Shkurenko, O. (2020). Formation of the mechanism of anti-crisis management by international entities. Economic Analysis, 30(4). 74–83. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.074.

Намлієв Є., Кацицка Г. Особливості функціонування підприємницького сектору в умовах фінансово-економічної кризи та формування механізму антикризового управління. Київський економічний науковий журнал. 2023. № 2. С. 26–33. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-2-4

Кацицка Г., Осипов Д.М. Антикризове управління в підприємницькому секторі в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2023. № 33. С. 161–165. DOI: https://doi.org/10.32782/pma2663-5240-2023.33.30

Naida, A., Sitkovska, A., Shevchenko, A., Palii, S., & Shved, T. (2022). Socio-economic development of enterprises in a permanent crisis. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 145–150. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-4/145

Primorac, T., Kozina, T., & Turčić, I. (2018). Economic security of enterprises. Poslovna izvrsnost – Business excellence. DOI: https://doi.org/10.22598/PI-BE/2018.12.2.167

Blakyta, H., Bogma, O., Bolduieva, O., Lukyanov, V., & Shtuler, I. (2021). Modeling enterprises’ economic security in crisis conditions. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4): 116–121. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/116.

Tagarev, T., & Ratchev, V. (2020). A Taxonomy of Crisis Management Functions. Sustainability, 1–32. DOI: https://doi.org/10.3390/su12125147

Namliiev, Y & Kacicka, G. (2022). Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions, New Knowledge Journal of Science, Vol. 11 No. 4, pp. 5–12. Available at: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

Boiko, Ye. & Diachenko, Yu. (2022). Innovatsiinyi menedzhment – suchasne antykryzove upravlinnia [Innovative management – modern crisis management]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system [Management of Complex Systems Development], (52), 5–11. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.5-11

Cherba, V. M., Khomutenko, O. V., Diegtiar, O. A., & Palant, O. Y. (2019). Finansovo-ekonomichni innovatsii yak instrument antykryzovoho finansovoho upravlinnia na pidpryiemstvi [Financial and economic innovations as a tool of anti-crisis financial management at the enterprise]. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(28), 245–255. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.161689

Pylypenko, O., & Kravchenko, O. (2022). Kryza yak dzherelo innovatsii u vyrobnycho-ekonomichnykh systemakh [Crisis as a source of innovations in production and economic systems]. Ekonomika i upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats [Economics and Management: Collection of Scientific Works], 52, 52–64. DOI: https://doi.org/10.32703/2664-2964-2022-52-52-64.

Calp, M.H. (2020). Technology and Innovation Management in Times of Crisis: Problems and Suggestions. International Conference on Research in Management & Technovation, 39–43. DOI: https://doi.org/10.15439/2020KM22

Melnyk, S., Shuprudko, N., Kolosovska, I., Berest, I., & Pasichnyk, M. (2020). Anti-crisis personnel management in the process of ensuring the economic security of the enterprise. Business: Theory and Practice, 21(1), 272–281. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2020.11438

Kacicka, G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73–88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

Kostakova, L. (2021). Anti-crisis financial management – component of industrial enterprise management. Economics. Finanсes. Law, 5(1), 10–13. DOI: https://doi.org/10.37634/EFP.2021.5(1).2

Savchenko, M., & Shkurenko, O. (2020). Formation of the mechanism of anti-crisis management by international entities. Economic Analysis, 30(4), 74–83. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.074

Kacicka, G., & Osypov, D.M. (2023). Antykryzove upravlinnia v pidpryiemnytskomu sektori v umovakh rynkovoi ekonomiky: Teoretychnyi aspekt [Crisis management in the entrepreneurial sector in a market economy: Theoretical aspect]. Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini, 33, 161–165. DOI: https://doi.org/10.32782/pma2663-5240-2023.33.30

Naida, A., Sitkovska, A., Shevchenko, A., Palii, S., & Shved, T. (2022). Socio-economic development of enterprises in a permanent crisis. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 145–150. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-4/145

Primorac, T., Kozina, T., & Turčić, I. (2018). Economic security of enterprises. Poslovna izvrsnost – Business excellence. DOI: https://doi.org/10.22598/PI-BE/2018.12.2.167

Переглядів статті: 15
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Намлієв, Є., & Копеч, А. (2024). СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Київський економічний науковий журнал, (4), 157-163. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-22