ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Ключові слова: територіальна громада, інвестиції, земельні ресурси, інвестиційний клімат, інвестиційний проект

Анотація

В статті розглянуто інвестиційні потреби територіальних громад в контексті сучасного розвитку територій. Охарактеризовано основні показники інвестиційних проектів, які характеризують їх доцільність, а саме: чиста приведена вартість, термін окупності, коефіцієнт доходів та витрат, коефіцієнт прибутковості, внутрішня норма прибутковості. Розглянуто три земельні ділянки, які є потенційними інвестиційними об’єктами. Проведено розрахунок вищевказаних показників на прикладі територіальної громади. Визначено, що земельна ділянка №1 є найбільш привабливою для інвесторів, оскільки вона має найкращі показники: термін окупності розпочинається вже на 4-році, рентабельність складає майже 47%, чиста приведена вартість дорівнює 9,3 млн. грн. Сформовано базові напрями інвестиційної стратегії громад, до яких можемо віднести розробку інвестиційно-планувальних документів громади (зонування земель громади, схема планування громади, інвестиційний паспорт громади), характеристика підприємницької діяльності та інвестиційного клімату громади. Доведено, що особливість формування інвестиційного потенціалу територіальної громади має полягати в розумінні кінцевого результату від інвестиційної діяльності, а саме досягнення високого рівня економічного добробуту, якості життя, поліпшення умов праці та розвиток регіону, територіальних громад та окремої людини. Визначено, що інвестиційна діяльність в сучасних умовах є сукупністю практичних дій не тільки окремого інвестора, а і кожного громадянина, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та держави в цілому. Встановлено, що механізм реалізації інвестиційного проекту повинен супроводжуватись сформованими в структурі територіальних громад радами, підрозділами, відділами чи секторами з питань інвестиційної діяльності, які будуть контролювати, управляти, нести відповідальність за реалізацію інвестиційних проектів.

Посилання

Базавлук А.В. Теоретичні засади фінансування інвестиційної діяльності підприємств: проблемні аспекти. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 3(19). С. 58–62.

Бєлоусова Н.В., Іщенко Н.Ф., Скрипник Л.Р., Стецюк М.П., Соціально-економічний розвиток територій. Практикум. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2023. 40 с.

Дуб А.Р. Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Проблеми економіки. 2019. № 1. С. 52–58.

Децентралізація. Модуль 7. Залучення інвестицій в ОТГ. URL: https://politosvita.ba.org.ua/decentralization/modul-7-zaluchennya-investytsij-v-otg/

Погріщук Г.Б., Руденко В.В. Інвестування: навч. посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.

Кам’янська міська територіальна громада. URL: https://kammiskrada.gov.ua/investoru-13-30-01-13-11-2023/

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних занять із дисципліни «Проектний аналіз» зі студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» для денної форми навчання. Частина 1. Інструментарій проектного аналізу. Рівне : НУВГП, 2010. 28 с.

Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України № 214 від 08.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF

Новаковська О.І, Бавровська Н.В, Іщенко Н.Ф. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Інвестиційний аналіз». Київ : Видавничий центр НУБіП України. 2023. 160 с.

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф., Скрипник Л.Р., Стецюк М.П. Інвестиційні можливості на ринку нерухомості в контексті глобальних тенденцій. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 7(21). C. 130–142. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-7(21)-130-141

Bazavluk A. V. (2012) Theoretical principles of financing investment activity of enterprises: problematic aspects [Teoretychni zasady finansuvannya investytsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv: problemni aspekty]. Bulletin of the Berdyansk University of Management and Business, no. 3(19), pp. 58–62. (in Ukrainian)

Belousova N. V., Ishchenko N. F., Skrypnyk L. R., Stetsyuk M. P. (2023) Socio-economic development of territories. Practicum. [Sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok terytoriy. Praktykum]. Kyiv : View of the National aviation "NAU-Druk" University, p. 40. (in Ukrainian)

Dub A. R. (2019) Financial mechanisms of state support for the socio-economic development of united territorial communities in conditions of decentralization. [Finansovi mekhanizmy derzhavnoyi pidtrymky sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku obʺyednanykh terytorialʹnykh hromad v umovakh detsentralizatsiyi] Problems of the economy. no. 1. pp. 52–58. (in Ukrainian)

Decentralization. Module 7. Attracting investments in OTG. [Detsentralizatsiya. Modulʹ 7. Zaluchennya investytsiy v OTH]. Available at: https://politosvita.ba.org.ua/decentralization/modul-7-zaluchennya-investytsij-v-otg/ (in Ukrainian)

Pohrishchuk G. B., Rudenko V. V. Investment: education. Manual. (2014) [Investuvannya: navch. posibnyk]. Ternopil: Economic Opinion, p. 277. (in Ukrainian)

Kamiansk city territorial community. [Kamʺyansʹka misʹka terytorialʹna hromada]. Available at: https://kammiskrada.gov.ua/investoru-13-30-01-13-11-2023/(in Ukrainian)

Skrypchuk P. M., Suduk O. Yu Methodological guidelines for conducting practical classes in the discipline "Project analysis" with students of the training direction 6.030601 "Management" for full-time education. Part 1. Project analysis toolkit. (2010) [Metodychni vkazivky dlya vykonannya praktychnykh zanyatʹ iz dystsypliny «Proektnyy analiz» zi studentamy napryamu pidhotovky 6.030601 «Menedzhment» dlya dennoyi formy navchannya. Chastyna 1. Instrumentariy proektnoho analizu]. Rivne: NUVHP, p. 28. (in Ukrainian)

Methodology for the formation of capable territorial communities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 214 of April 8, 2015. [Metodyka formuvannya spromozhnykh terytorialʹnykh hromad. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny № 214 vid 08.04.2015 r]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF (in Ukrainian)

Novakovska O. I, Bavrovska N. V, Ishchenko N. F. (2023) Methodological recommendations for the implementation of practical works in the discipline "Investment analysis" [Metodychni rekomendatsiyi dlya vykonannya praktychnykh robit z dystsypliny «Investytsiynyy analiz»]. Kyiv: Publishing center of NUBiP of Ukraine. p. 160. (in Ukrainian)

Novakovska I. O., Ishchenko N. F., Skrypnyk L. R., Stetsyuk M. P. (2023) Investment opportunities in the real estate market in the context of global trends [Investytsiyni mozhlyvosti na rynku nerukhomosti v konteksti hlobalʹnykh tendentsiy]. Scientific innovations and advanced technologies. no. 7(21). pp. 130–142. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-7(21)-130-141 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Новаковська, І., Іщенко, Н., Ковальчук, Є., & Скрипник, Л. (2024). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Київський економічний науковий журнал, (4), 164-170. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-23