ЕТИКА ТА КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

  • С.В. Огінок Національний університет «Львівська політехніка»; Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-5462-5362
  • М.В. Когут Національний університет «Львівська політехніка»; Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-8275-134X
  • А.В. Когут Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0009-0005-8152-9401
Ключові слова: міжнародний бізнес, корпоративна соціальна відповідальність, управління ризиками, конкурентна перевага, соціально відповідальні практики

Анотація

У сучасному світі міжнародний бізнес постійно зростає, що ставить під загрозу не лише економічний успіх, а й суспільну довіру. Автори поставили за мету дослідити роль етики та корпоративної соціальної відповідальності в контексті міжнародного бізнесу. Ціллю є розкриття впливу цих концепцій на взаємовідносини з зацікавленими сторонами, ефективне управління ризиками та формування стійких конкурентних переваг у глобальному бізнес-середовищі. Ця стаття аналізує роль етики та корпоративної соціальної відповідальності в міжнародному бізнесі, розглядаючи їхній вплив на стосунки зі зацікавленими сторонами, ефективність в управлінні ризиками та створення стійкої конкурентної переваги. Досліджуються ключові аспекти побудови етичної культури в організаціях та впровадження соціально відповідальних практик як стратегічного інструменту. Надаються рекомендації щодо впровадження етичних стандартів та корпоративних програм у міжнародних компаніях з метою підвищення їхньої репутації та стійкості в глобальному бізнес-середовищі. Дослідження базується на аналізі актуальної літератури та наукових публікацій, які стосуються етики, корпоративної соціальної відповідальності та міжнародного бізнесу. Використовуються як кількісні, так і якісні підходи до оцінки впливу етичних і соціально відповідальних практик на успіх міжнародних компаній. Встановлено, що належне врахування етичних принципів та соціальної відповідальності сприяє підвищенню довіри споживачів та інших зацікавлених сторін, зниженню ризиків, пов'язаних з репутаційними проблемами, і створенню стійкої конкурентної переваги. Розроблено рекомендації щодо впровадження етичних стандартів та корпоративних програм у міжнародних компаніях з метою покращення їхньої етичної культури та соціальної відповідальності.

Посилання

Букреєва Д.С. Соціальна відповідальність бізнесу як основа забезпечення ділової активності підпри-ємств: євроінтеграційний аспект. Економіка та суспільство. 2022. No. 38.2.

Drucker P. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. Elsevier Science, 2013. 325 p.

Кузьмін О.Є. Соціальна відповідальність бізнесу: поняття типологія та чинники формування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. No. 2(6). С. 10.

Пилипенко Н.М., Карпець О.В. Теоретичні аспекти соціального підприємництва в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2021. No. 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/89.pdf (дата звернення: 05.04.2023).

Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Пер. з англ. С. Яринич. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.

Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво : посібник. Київ, 2017. 58 с.

Огінок С.В., Когут А. Вплив соціального менеджменту на міжнародний бізнес. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 55.

Огінок С.В., Федунь М., Бондаренко Ю.Г. Соціальна відповідальність прибуткових організацій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. Вип. 45.

Смаглій К. Зміни творить кожен із нас: Соціальне підприємництво та стратегічна філантропія. Київ : Видавничий дім : “Києво-Могилянська Академія”, 2014. 207 с.

Удодова В.І., Шаповал В.І. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємництва. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Карабіна. 2013. № 1042. С. 105–108.

Keohane Georgia Levenson. Social Entrepreneurship for the 21st Century. Innovation Cross the Nonprofit, Private, and Public Sectors. New York: mc Graw Hill, 2013. p. 151

Статистичні дані Grameen Bank. 2017. URL: http://www.grameen.com/data-and-report/past-five-years-at-a-glance-2012-2016-in-bdt/

Кусик Н.Л. Ефективність соціально відповідальної діяльності: взаємозв’язок з інвестиційним кліматом та привабливістю. Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки. 2013. С. 280– 300.

Кривоус В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовід-носин між державою, бізнесом та суспільством. Журнал європейської економіки. 2016. Т. 15. No. 2. С. 172–182.

Bukreieva D. S. (2022) Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak osnova zabezpechennia dilovoi aktivnosti pidpryiemstv: yevrointehratsiinyi aspekt. Ekonomika ta suspilstvo, no. 38(2).

Drucker P. (2013) The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. Elsevier Science.

Kuzmin O. Ye. (2021) Sotsialna vidpovidalnist biznesu: poniattia, typolohiia ta chynnyky formuvannia. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku, no. 2(6), p. 10.

Pylypenko N. M. & Karpets O. V. (2021) Teoretychni aspekty sotsialnoho pidpryiemnytstva v suchasnykh umovakh. Efektyvna ekonomika, no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/89.pdf

Kotler F. & Li N. (2005) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: Yak zrobyty iakomoha bilʹshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva. S. Yarynych (Per.). Standart.

Smal V. & Kokot V. (2017) Shcho slid znaty pro sotsialne pidpryiemnytstvo: Posibnyk.

Ohinok S. V. & Kohut A. (2023) Vplyv sotsialnoho menedzhmentu na mizhnarodnyi biznes. Ekonomika ta suspilstvo, no. 55.

Ohinok S. V., Fedun M. & Bondarenko Yu. H. (2022) Sotsialna vidpovidalnist prybutkovykh orhanizatsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 45.

Smahlii K. (2014) Zminy tvoryt kozhen iz nas: Sotsialne pidpryiemnytstvo ta stratehichna filantropiia. Vydavnychyi dim "Kyievo-Mohylianska Akademiia".

Udodova V. I. & Shapoval V. I. (2013) Doslidzhennia dosvidu funktsionuvannia natsionalnykh modelei sotsialnoho pidpryiemnytstva. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karabina, no. 1042, pp. 105–108.

Keohane H. L. (2013) Social Entrepreneurship for the 21st Century: Innovation Across the Nonprofit, Private, and Public Sectors. New York: McGraw Hill.

Grameen Bank. (2017) Statystychni dani. Available at: http://www.grameen.com/data-and-report/past-five-years-at-a-glance-2012-2016-in-bdt/

Kusyk N. L. (2013) Efektyvnist sotsialnoi vidpovidalnoi diialnosti: vzaiemozviazok z investytsiinym klimatom ta pryvablyvistiu. Formuvannia suchasnykh mekhanizmiv rozvytku innovatsiinoi sferi ekonomiky, pp. 280–300.

Kryvous V. (2016) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u konteksti formuvannia partn erskykh vzaiemovidnosyn mizh derzhavoiu, biznesom ta suspilstvom. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, no. 15(2), pp. 172–182.

Переглядів статті: 18
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Огінок, С., Когут, М., & Когут, А. (2024). ЕТИКА ТА КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. Київський економічний науковий журнал, (4), 171-176. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-24