ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: реструктуризація, транспортний комплекс, національна економіка, організаційна, фінансова, інформаційна, форма

Анотація

У статті надано дефініцію реструктуризації транспортного комплексу як зміну його структури через оптимізацію і раціоналізацію організаційної схеми управління, руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків з метою забезпечення конкурентоспроможності транспортних підприємств і демонополізації ринку транспортних послуг. Виділено форми, методи, складові реструктуризації транспортного комплексу. Надано характеристику змісту і призначенню організаційної, фінансової, інформаційної форм реструктуризації, яка полягає у вдосконаленні внутрішнього управління, збільшенні ефективності використання ресурсів, підвищенні конкурентоспроможності, зменшенні ризиків та покращенні фінансової стабільності підприємств. Результатом статті стала розробка заходів із реструктуризації, які допомагають забезпечити ефективну роботу транспортного комплексу та адаптувати його до сучасних вимог та ринкових умов.

Посилання

Гораль Л.Т. Концепція моделі технічної реструктуризації системи магістрального транспорту газу України. Моделювання регіональної економіки. 2011. № 2. С. 184–193.

Шелест О.В. Теоретичні та прикладні аспекти реструктуризаційного подолання кризових явищ на підприємстві з надання транспортних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 9. С. 85–92.

Рамазанов В.А. Реалізація процесу відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу в рамках виконання плану реструктуризації публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 9. С. 115–119.

Водовозов Є. Основи системної реструктуризації підприємств сфери громадського транспорту. Схід. 2017. № 6. С. 5–9.

Ломотько Д.В., Ковальов А.О., Обухова А.Л., Ковальова О.В. Забезпечення перевізного процесу транспортними ресурсами в умовах реструктуризації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 38. С. 89–90.

Власенко Д.О. Сучасні аспекти реструктуризації транспортних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23(1). С. 34–38.

Ніколаєв Ю. Стратегія розвитку та реструктуризації Іллічівського морського торговельного порту як складової частини Одеського транспортного кластеру. Економічні інновації. 2012. Вип. 50. С. 237–247.

Horal L. T. (2011) Kontseptsiia modeli tekhnichnoi restrukturyzatsii systemy mahistralnoho transportu hazu Ukrainy [The concept of the model of technical restructuring of the main gas transport system of Ukraine]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, no. 2, pp. 184–193. (in Ukrainian)

Shelest O. V. (2012) Teoretychni ta prykladni aspekty restrukturyzatsiinoho podolannia kryzovykh yavyshch na pidpryiemstvi z nadannia transportnykh posluh [Theoretical and applied aspects of restructuring and overcoming crisis phenomena at the enterprise providing transport services]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 9, pp. 85–92. (in Ukrainian)

Ramazanov V. A. (2016) Realizatsiia protsesu vidokremlennia diialnosti z transportuvannia ta zberihannia (zakachuvannia, vidboru) pryrodnoho hazu v ramkakh vykonannia planu restrukturyzatsii publichnoho aktsionernoho tovarystva «Natsionalna aktsionerna kompaniia «Naftohaz Ukrainy» [Implementation of the process of separation of activities from transportation and storage (injection, selection) of natural gas as part of the implementation of the restructuring plan of the public joint-stock company «National joint-stock company «Naftogaz of Ukraine»]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 9, pp. 115–119. (in Ukrainian)

Vodovozov Ye. (2017) Osnovy systemnoi restrukturyzatsii pidpryiemstv sfery hromadskoho transportu [Basics of systemic restructuring of enterprises in the field of public transport]. Skhid, no. 6, pp. 5–9. (in Ukrainian)

Lomotko D. V., Kovalov A. O., Obukhova A. L., Kovalova O. V. (2012) Zabezpechennia pereviznoho protsesu transportnymy resursamy v umovakh restrukturyzatsii [Ensuring the transport process with transport resources in the conditions of restructuring]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 38, pp. 89–90. (in Ukrainian)

Vlasenko D. O. (2019) Suchasni aspekty restrukturyzatsii transportnykh pidpryiemstv [Modern aspects of restructuring of transport enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 23(1), pp. 34–38. (in Ukrainian)

Nikolaiev Yu. (2012) Stratehiia rozvytku ta restrukturyzatsii Illichivskoho morskoho torhovelnoho portu yak skladovoi chastyny Odeskoho transportnoho klasteru [Development strategy and restructuring of Illichivsk commercial sea port as an intergral part of Odessa transport cluster]. Ekonomichni innovatsii, no. 50, pp. 237–247. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Райчева, Л. (2024). ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 202-206. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-28