ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ключові слова: економіка, економіка підприємства, детермінанти економічної безпеки, переробне підприємство, економічна безпека переробних підприємств

Анотація

У статті обгрунтовано роль переробних підприємств у розбудові економічної системи країни та житті населення. Розглянуто низку факторів, які можуть впливати на формування безпеки переробних підприємств України. Проаналізовано детермінанти, що допомагають визначити стан стійкості та здатність адаптації підприємств до різноманітних викликів. Акцентовано увагу на тому, що українська економіка досить обмежена в можливості швидкого та ефективного відновлення та оперативної повоєнної реабілітації через те, що, в основному, спрямована на експорт та сировинне виробництво. Узагальнено фактори, що визначають систему економічної безпеки підприємства (величина підприємства, його рейдерська привабливість, діяльність у інституційному середовищі, непостійність зовнішніх чинників підприємства та чітке визначення загроз його стану і функціонування) та визначено, що вони є нерівноцінними: у конкретних випадках деякі з них розглядаються як ключові, тоді як інші вважаються доповнюючими чи вторинними у контексті заходів забезпечення безпеки. Визначено, що необхідність формування ефективних підходів та стратегій розвитку підприємства стає критичною, оскільки безпека економічної діяльності стає запорукою не лише стійкості підприємства, але й його активного впливу на загальний економічний ландшафт країни. В такому контексті, безпекозабезпечувальна функція підприємства стає важливою передумовою для його благополучної адаптації до викликів теперішнього економічного становища та глобальних змін. Беручи до уваги те, що базою економічного розвитку є підприємницька діяльність, формування детермінанант з метою забезпечення безпеки підприємства відіграє важливу роль для держави. Для досягнення цієї мети обґрунтовано необхідність запровадження дієвих механізмів регулювання підприємництва з боку держави та покращення систем управління їхньою економічною безпекою. У статті зазначено, що такий комплекс заходів направлений на забезпечення привабливості економіки з боку інвесторів, покращення стабільності перед зовнішніми чинниками та диверсифікацію ринків збуту. Дані завдання є пріоритетними в контексті стратегії національної безпеки. Отже, дана тематика статті є важливою та актуальною для зміцнення безпеки та підвищення ефективності підприємств харчової промисловості України.

Посилання

Namliiev, Y & Kacicka, G. (2022). Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions, New Knowledge Journal of Science, Vol. 11 No. 4, pp. 5-12. URL: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

Переробна промисловість: зайнятість, економічне зростання, спроможна держава. URL: https://komprompol.rada.gov.ua/uploads/documents/31367.pdf

Ілляшенко О.В. Determinants of economic security system of the enterprise. Technology audit and production reserves. 2015. Т. 5, № 6(25). P. 4. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51252 (дата звернення: 23.01.2024).

Дідик А.М., Кузьмін О.Є., Ортинський В.Л., Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Ілляшенко О.В. Економічна безпека підприємства : підручник / за заг. ред А.М. Дідика. Львів : НУ «Львівська політехніка». ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2019. 624 с.

Варналій З.С., Мазур І.І. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання. Стратегічні пріоритети. 2007. № 2(3). С. 129–136. URL: https://www.libr.dp.ua/text/sp2007_2_15.pdf

Zgadova N., Rogatina L., Gubko V. (2020). Raiding in Ukraine – a threat to the economic security of enterprises. Economic scope. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-9

Малюта Л.Я. Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку [Dissertation, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя]. ELARTU. 2018. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25899

Piletska S.T., Korytko T.Y., Kravchuk N.M. Mechanism to Ensure Economic Security of the Enterprise. Herald of the economic sciences of Ukraine. 2022. № 1(42). Pp. 64–69. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).64-69

Москальов М.А., Москальов А.А. Моделі взаємодії бізнесу і держави в умовах сучасних трансформацій. Економічна теорія та історія економічної думки. 2016. № 5. С. 14–18. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/5_ukr/3.pdf

Єфімова Є.Г., Марущак С.М. Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства». Бізнес Інформ. 2013. № 11. С. 8–13.

Кармінська-Бєлоброва Є.М, Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник / укладачі Кармінська-Бєлоброва Є.М., Ігнатова М.В. Харків : «Слово», 2014. 169 c.

Резнікова О.О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища. Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. DOI: https://doi.org/10.53679/niss-book.2022.01

Намлієв Є., Кацицка Г. Особливості функціонування підприємницького сектору в умовах фінансово-економічної кризи та формування механізму антикризового управління. Київський економічний науковий журнал. 2023. № 2. С. 26–33. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-2-4

Namliiev, Y & Kacicka, G. (2022). Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions, New Knowledge Journal of Science, vol. 11, no. 4, pp. 5–12. Available at: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

Manufacturing industry: employment, economic growth, a capable state. Available at: https://komprompol.rada.gov.ua/uploads/documents/31367.pdf

Ilyashenko O.V. (2015). Determinants of economic security system of the enterprise. Technology audit and production reserves, vol. 5, no. 6(25), p. 4. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51252 (access date: 23.01.2024).

Didyk A.M., Kuzmin O.E., Ortynskyi V.L., Kozachenko G.V., Pogorelov Yu.S., Ilyashenko O.V. (2019). Economic security of the enterprise: textbook. [according to general ed. A.M. Didika Lviv: Lviv Polytechnic University. LLC "Publishing group "Accountants of Ukraine", 624 p.

Varnaliy Z.S., Mazur I.I. (2007). Raiding in Ukraine: prerequisites and ways to overcome it. Strategic priorities, no. 2(3), pp. 129–136.

Zgadova N., Rogatina L., Gubko V. (2020). Raiding in Ukraine – a threat to the economic security of enterprises. Economic scope. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-9

Malyuta L.Ya. (2018). Institutional determinants of organizational support of economic security of enterprises in the context of their innovative and technological development [Dissertation, Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy]. ELARTU – Institutional repository of Ivan Pulyuy TNTU. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25899

Piletska S.T., Korytko T.Y., Kravchuk N. M. (2022). Mechanism to Ensure Economic Security of the Enterprise. Herald of the economic sciences of Ukraine, no. 1(42), pp. 64–69. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206

Moskalyov M.A., Moskalyov A.A. (2016). Models of interaction between business and the state in the conditions of modern transformations. Economic theory and history of economic thought, no. 5, pp. 14–18.

Yefimova E.G., Marushchak S.M. (2013). Definition of the categories "economic security of the enterprise" and "safe development of the enterprise". Business Inform, no. 11, pp. 8–13.

Karminska-Belobrova E.M. (2014). Risk management in entrepreneurship: a study guide / compiled by Karminska-Belobrova E.M. Ignatova M.V. Kharkiv: "Slovo", 169 p.

Reznikova, O. O. (2022). National stability in the conditions of a changing security environment. National Institute of Strategic Studies. DOI: https://doi.org/10.53679/niss-book.2022.01

Namliiev, Y., & Kacicka, G. (2023). Features of the functioning of the business sector in the conditions of the financial and economic crisis and the formation of the anti-crisis management mechanism. Kyiv Economic Scientific Journal, (2), 26–33. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-2-4

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Феній, Н. (2024). ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 230-235. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-32