РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРІВНИЦТВА ЗА ЕТК-МЕТОДОМ

Ключові слова: ефективність керівництва, моделювання ефективності керівництва, ЕТК-метод, система показників ефективності керівництва підприємтвом, бізнес-процеси

Анотація

У статті досліджена проблематика розробки і систематизації набору показників першого рівня для застосування ЕТК-методу, який би комплексно та системно інтегрував аспекти діяльності підприємства та його управлінської стратегії. Автори пропонують комплексний підхід до оцінки ефективності керівництва, що базується на ЕТК-методі, включаючи аналіз різноманітних показників, які враховують не тільки фінансові результати, але й оперативну ефективність, інноваційність та стратегічну гнучкість організацій. В межах проведено дослідження авторами розроблено та обґрунтовано ряд показників, які забезпечують оцінювання окремих аспектів управлінської діяльності, забезпечують об’єктивність оцінювання та можуть бути інтегровані в ЕТК-метод оцінювання ефективності керівництва підприємством. Система показників, розроблена для застосування в ЕТК-методі, є інноваційною у тому сенсі, що вона дозволяє не тільки вимірювати, але й аналізувати ефективність керівництва на багатьох рівнях і з різних перспектив. Це забезпечує більш глибоке розуміння процесів, що відбуваються в компанії, і дає можливість виявити слабкі місця та потенціал для подальшого розвитку.

Посилання

Чернобай Л.І. & Дума О.І. Обґрунтування методу «Експрес-тест керівництва» (ЕТК-метод) для оцінювання ефективності керівництва підприємством. Причорноморські економічні студії. 2020.№ (54). С. 151–161.

Чернобай Л.І. & Дума О.І. Теоретичні основи ефективності керівництва підприємством. Бізнес Інформ. 2018. № (8). С. 198–203.

Чернобай Л.І. & Дума О.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № (769). С. 125–131.

Редьква О.З. & Галущак О.Я. Комплекс показників оцінювання ефективності системи управління персоналом машинобудівних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 3(1). С. 73–80.

Брінь П.В., Прохоренко О.В. & Ковшик В.І. Структурні показники оцінки стратегічного внеску бізнес-процесів в систему підприємства. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2(14). С. 48–55.

Подольчак Н.Ю. Проблеми оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств: монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2010. 340 с.

Кучеренко С.К. Оцінка ефективності систем управління підприємств та моделювання їх показників / за ред. Гринько Т. (ред.). Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2023. С. 25–51.

Гавкалова Н.Л. & Терещенко Л.В. Методичний підхід до оцінювання ефективності менеджменту персоналу на підприємстві. Бізнес Інформ. 2018. № (12). С. 465–470.

What is customer effort score (CES) & how do I measure it? (n.d.). URL: https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/customer-effort-score/

Customer satisfaction (CSAT) surveys: Questions & template. (n.d.). URL: https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/satisfaction-surveys/

What is NPS? The ultimate guide to boosting your Net Promoter Score. (n.d.). URL: https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/net-promoter-score/

Кушнерик О.В. Оцінка мотивації праці персоналу підприємства з переробки сільськогосподарської продукції: інноваційний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № (22). С. 93–97.

Харун О.А. Оцінка виробничої діяльності та мотивації персоналу машинобудівних підприємств Хмельниччини. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 2(1). С. 75–79.

Хоменко І.М. Оцінка рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2013. № 10. С. 293–298.

Chernobay L. I. & Duma O. I. (2020) Development of the "Management express-test method" (MET-method) for assessing the effectiveness of enterprise management. Black Sea Economic Studies, no. (54), pp. 151–161.

Chernobay L. I. & Duma O. I. (2018) Theoretical foundations of enterprise management effectiveness. Business Inform, no. (8), pp. 198–203.

Chernobay L. I. & Duma O. I. (2013) Business processes of the enterprise: general characteristics and economic essence. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and Entrepreneurship in Ukraine: stages of development and problems of evolution, no. (769), pp. 125–131.

Redkva O. Z. & Halushchak O. Ya. (2012) A set of indicators for evaluating the effectiveness of the personnel management system at machine-building enterprises. Bulletin of Khmelnytsky National University, no. 3(1), pp. 73–80.

Brin P. V., Prokhorenko O. V. & Kovshyk V. I. (2018) Structural indicators for assessing the strategic contribution of business processes to the enterprise system. Scientific Bulletin of Polissya, no. 2(14), pp. 48–55.

Podolchak N. Yu. (2010) Problems of evaluating and regulating the socio-economic effectiveness of management systems at machine-building enterprises: monograph. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 340 p.

Kucherenko S. K. (2023) Evaluation of the effectiveness of enterprise management systems and modeling their indicators. In: Hrynko T. (Ed.). Entrepreneurship: Modern Challenges, Trends, and Transformations. Dnipro: Publisher Bila K. O., pp. 25–51.

Havkalova N. L. & Tereshchenko L. V. (2018) A methodological approach to evaluating the effectiveness of personnel management at an enterprise. Business Inform, no. (12), pp. 465–470.

What is customer effort score (CES) & how do I measure it? (n.d.). Available at: https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/customer-effort-score/

Customer satisfaction (CSAT) surveys: Questions & template. (n.d.). Available at: https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/satisfaction-surveys/

What is NPS? The ultimate guide to boosting your Net Promoter Score. (n.d.). Available at: https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/net-promoter-score/

Kushnerik O. V. (2013) Evaluation of the motivation of the personnel of an agricultural product processing enterprise: an innovative approach. Investments: Practice and Experience, no. (22), pp. 93–97.

Khomenko I. M. (2013) Evaluation of the level of motivation of the personnel of machine-building enterprises. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", no. (10), pp. 293–298.

Kharun O. A. (2011) Evaluation of production activity and motivation of personnel of machine-building enterprises of Khmelnytsky region. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences, no. 2(1), pp. 75–79.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Чернобай, Л., & Дума, О. (2024). РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРІВНИЦТВА ЗА ЕТК-МЕТОДОМ. Київський економічний науковий журнал, (4), 246-258. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-34