МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ

Ключові слова: Китай, фіскальна політика, моделювання фіскальної системи, експортно-імпортні операції, обсяги торгівлі, коефіцієнт детермінації

Анотація

Фіскальна політика держави є визначальною у процесі державотворення. Водночас притаманною властивістю фіскальної політики є її динамічність. Особливо це стає актуальним у XXI столітті, коли на перший план виходить формування інформаційного суспільства з характерними для нього властивостями і характеристиками. У таких умовах формування фіскальної політики відбувається в умовах глобалізації, взаємопереплетення національних економік і їх сегментарності у світовій економічній системі. Виникає потреба узгодженості національної фіскальної політики з країнами партнерами по торгово-економічній співпраці, а також враховуючи вимоги економічних спільнот й об’єднань планетарного масштабу. Торгово-економічна співпраця Китаю і України, її масштабність спонукає до узгодженості фіскальної політики обох країн з метою вироблення взаємовигідних засад розвитку відносин в економічній і політичній площині. Враховуючи суттєвість пливу політичного чиннику на фіскальну політику його включено як складову у процесі моделювання фіскальної політики.

Посилання

Крисоватий А.І., Луцик А.І. Податки і фіскальна політика : навчальний посібник. Тернопіль, 2003. 312 с.

Yastrubskyy Mykhailo, Zheng Xiaosong, Jin Xuxin. Corporate digital transformation and financial reporting quality: an empirical study of Chinese listed companies. Transformations in Business and Economics. 2023. Vol. 22, iss. 3 (60). P. 246–265.

Yastrubskyi Mykhailo, Zhang Shu, Huang Chenfan, Wu Kaikun. Carbon emissions from international trade and consumption: assessing the role of cumulative risk for EU and Chinese economic development. Energy Strategy Reviews. 2023. Vol. 50. P. 101219-1–101219-11.

Чжан Ш., Яструбський М. Я. Становлення фіскальної політики Китаю та України й перспективи розвитку українсько-китайської економічної діяльності. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert". 2023. Vol. 1, № 1. P. 111–127.

Шу Чжан, Яструбський М.Я. Теоретичні та прикладні засади формування фіскальної політики в умовах розвитку українсько-китайської економічної діяльності. Київський економічний науковий журнал. 2023. № 3. С. 180–187.

Синютка Н.Г., Яструбський М.Я. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 214–219.

Yastrubskyy М., Wu Kaikun. Commercialization of the results of innovative activity of joint Ukrainian-Chinese enterprises. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". 2023. Т. 7, № 1. С. 96–106.

Kuzmin О. Y., Stanasiuk N. S., Yastrubskyi M. Y., Mohylevska O. Y., Artiushok V. S. Industrial potential: assessment, modeling and administration under the condition of sustainable development. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2020. № 6. С. 128–135.

Xiao Wang, Richard Herd. The System of Revenue Sharing and Fiscal Transfers in China Organisation for Economic Co-operation and Development 27-Feb-2013.

Lin, Shuanglin, ‘China’s Fiscal Policy and Fiscal Sustainability’, in Ito, T. and F. Parulian (eds.), Assessment on the Impact of Stimulus, Fiscal Transparency and Fiscal Risk. ERIA Research Project Report 2010-01, pp. 77–116. ERIA [online].

Xiao Wang, Richard Herd. The System of Revenue Sharing and Fiscal Transfers in China Organisation for Economic Co-operation and Development 27-Feb-2013.

Бублик М.І. Динамічні моделі економічного оцінювання складових техногенних збитків в національному господарстві. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. Випуск 778. С. 364–373.

Bublyk, M., Petryshyn, N., Medvid, R. Development of Export Policy of Forest Resources Trade in the Conditions of European Integration. Economics. Ecology. Socium 2019, 3, 45–55. DOI: https://doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.4-6

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Товарообіг України за 11 місяців 2023 року. URL: https://export.gov.ua/news/5133-tovaroobig_ukraini_za_11_misiatsiv_2023_roku

Три тижні блокади. Чому «стоїть» кордон із Польщею та як це б'є по Україні. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/tri-tizhni-blokadi-chomu-stoyit-kordon-iz-1700829311.html

Bublyk M., Petryshyn N., Medvid R. (2019) Analysis of export policy of timber trade in the conditions of international economic activity. Економічний аналіз. 2019. № 29 (3). С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.03.005

Krysovatyy A.I., Lutsyk A.I. (2003). Podatky i fiskalna polityka: Navchalnyy posibnyk. Ternopil, 312 p.

Yastrubskyy Mykhailo, Zheng Xiaosong, Jin Xuxin (2023). Corporate digital transformation and financial reporting quality: an empirical study of Chinese listed companies. Transformations in Business and Economics. Vol. 22, iss. 3 (60). P. 246–265.

Yastrubskyi Mykhailo, Zhang Shu, Huang Chenfan, Wu Kaikun (2023). Carbon emissions from international trade and consumption: assessing the role of cumulative risk for EU and Chinese economic development. Energy Strategy Reviews. Vol. 50. P. 101219-1–101219-11.

Zhang Shu, Yastrubskyy M.Ya. (2023). Stanovlennya fiskalnoyi polityky Kytayu ta Ukrayiny y perspektyvy rozvytku ukrayinsko-kytayskoyi ekonomichnoyi diyalnosti. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert". Vol. 1, № 1. P. 111–127.

Shu Zhang, Yastrubskyy M.Ya. (2023). Teoretychni ta prykladni zasady formuvannya fiskalnoyi polityky v umovakh rozvytku ukrayinsko-kytayskoyi ekonomichnoyi diyalnosti. Kyyivskyy ekonomichnyy naukovyy zhurnal. № 3. S. 180–187.

Synyutka N.H., Yastrubskyy M.YA. (2017). Fiskalni stymuly realizatsiyi derzhavnoyi enerhetychnoyi polityky ta reformuvannya vyshchoyi shkoly. Biznes Inform. № 7. P. 214–219.

Yastrubskyy М., Wu Kaikun (2023). Commercialization of the results of innovative activity of joint Ukrainian-Chinese enterprises. Visnyk Natsionalnoho universytetu ”Lvivska politekhnika”. Seriya "Problemy ekonomiky ta upravlinnya". Т. 7, № 1. P. 96–106.

Kuzmin О.Y., Stanasiuk N.S., Yastrubskyi M.Y., Mohylevska O.Yu., Artiushok V.S. (2020). Industrial potential: assessment, modeling and administration under the condition of sustainable development. Naukovyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. № 6. P. 128–135.

Xiao Wang, Richard Herd. The System of Revenue Sharing and Fiscal Transfers in China Organisation for Economic Co-operation and Development 27-Feb-2013.

Lin, Shuanglin, ‘China’s Fiscal Policy and Fiscal Sustainability’, in Ito, T. and F. Parulian (eds.), Assessment on the Impact of Stimulus, Fiscal Transparency and Fiscal Risk. ERIA Research Project Report 2010-01, pp. 77-116. ERIA [online].

Xiao Wang, Richard Herd. The System of Revenue Sharing and Fiscal Transfers in China Organisation for Economic Co-operation and Development 27-Feb-2013.

Bublyk M.I. (2013) Dynamichni modeli ekonomichnoho otsinyuvannya skladovykh tekhnohennykh zbytkiv v natsionalnomu hospodarstvi. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku. № 778. S. 364–373.

Bublyk, M., Petryshyn, N., Medvid, R. Development of Export Policy of Forest Resources Trade in the Conditions of European Integration. Economics. Ecology. Socium. 2019, 3, 45–55. DOI: https://doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.4-6.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Tovaroobih Ukrayiny za 11 misyatsiv 2023 roku. URL: https://export.gov.ua/news/5133-tovaroobig_ukraini_za_11_misiatsiv_2023_roku

Try tyzhni blokady. Chomu "stoyit" kordon iz Polshcheyu ta yak tse b'ye po Ukrayini. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/tri-tizhni-blokadi-chomu-stoyit-kordon-iz-1700829311.html

Bublyk M., Petryshyn N., Medvid R. (2019) Analysis of export policy of timber trade in the conditions of international economic activity. Ekonomichnyy analiz, 29 (3), 5-11. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.03.005

Переглядів статті: 12
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Шу, Ч., & Яструбський, М. (2024). МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ. Київський економічний науковий журнал, (4), 259-275. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-35