РІВЕНЬ ІННОВАЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ТА ОКРЕСЛЕННЯ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВ

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, рейтинг, індекс, економіка, Україна

Анотація

У статті обґрунтовано важливість забезпечення інноваційного розвитку як основи економічного зростання. Проаналізовано позиції України у рейтингах за Глобальним індексом інновацій; Глобальним індексом конкурентоспроможності талантів; Зведеним індексом інновацій – рейтингом Європейського інформаційного табло, Індексом людського розвитку, Інноваційним індексом агентства Bloomberg відносно інших країн світу; також проаналізовано рівень інноваційності розвитку України в розрізі окремих підіндексів. Відзначено, що результати досліджень/рейтинги інноваційного розвитку системно ілюструють реальний стан досліджуваних критеріїв / показників; створюють об’єктивне підґрунтя для висновків щодо прийняття необхідних управлінських рішень, розробки дієвих програм і стратегій розвитку, вирішення існуючих проблем тощо. З’ясовано, що за результатами рейтингів лідируючі позиції займають такі країни як Швейцарія, США, скандинавські країни, Сінгапур, Південна Корея, Велика Британія, Німеччина, Франція. Україна, на жаль, займає низькі позиції у рейтингах (за виключенням високих позицій в розрізі окремих підіндексів). Повномасштабне вторгнення Росії в Україну принесло масштабні загрози та руйнування, зміни у різних контекстах, відображення яких ми побачимо у наступних опублікованих рейтингах. Обґрунтовано, що попри складнощі, пов’язані з війною, Україна зобов’язана проводити трансформаційні перетворення щодо впровадження інновацій; необхідно реалізовувати ефективне державне регулювання через механізми та технології сприяння інноваційній активності; продукування та просування ініціатив щодо досягнення цілей сталого розвитку, посилення конкурентоспроможності України на міжнародному рівні. Україна, виборюючи свободу та незалежність, відстоює також світоцивілізаційний вибір, обраний інноваційний вектор розвитку, який необхідно у повній мірі реалізовувати на хвилі повоєнного розвитку.

Посилання

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / переклад: Старко В. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2011. 244 с.

Геєць В.М., Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін. М.І. Туган‐Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150‐річчя від дня народження. Київ : Наукова думка, 2015. 363 с.

Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org

The Global Talent Competitiveness Index. 2020. URL: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/globalindices/docs/GTCI-2020-report.pdf

Диха М.В. Діагностика інноваційного вектора соціально-економічного розвитку національного господарства України в системі «влада-наука-підприємництво». Актуальні проблеми економіки. 2020. № 6 (228). С. 16–22. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2021/08/6.20._topic_Dykha-M.V.16-22.pdf

Диха М.В., Лямець І.А. Зовнішньоторговельна діяльність України: стан, проблеми, перспективи. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2021. № 1(23). С. 108–117. URL: https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/324/303

Диха М.В. Інтелектуальний капітал у системі забезпечення інноваційного розвитку країни. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 6. Т. 1. С. 42–46. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/10-13.pdf

Human Development Report 2021-22. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22

European Innovation Scoreboard 2021. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940

The Bloomberg innovation index. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-innovative-countries

Диха М.В., Полозова В.М., Орлов В.В. Венчурна індустрія в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2(100). С. 54–61. URL: http://ema.ztu.edu.ua/issue/view/15658

Dykha Mariia, Dykha Valerii. Ukraina w systemie przemian cywilizacyjnych świata i innowacyjnego rozwoju. Prace naukowe. Poland: Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. 2022. T. 52 (2). P. 149–162. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13100

Могилевська О.Ю., Слободяник А.М., Сідак І.В. Вплив штучного інтелекту на українську і міжнародну економіку. Київський економічний науковий журнал. 2023. № 1. С. 45–52. URL: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/49

The Global Talent Competitiveness Index. 2021. URL: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf

The Global Talent Competitiveness Index. 2022. URL: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2022-report.pdf

Shumpeter Y. (2011) Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu / pereklad: Starko V. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska Akademiia», 244 pp.

Heiets V.M., Nebrat V.V., Suprun N.A. (eds.) (2015) M.I. Tuhan‐Baranovskyi: vchenyi, hromadianyn, derzhavotvorets. Do 150‐richchia vid dnia narodzhennia. Kyiv: Naukova dumka, 363 p.

Global Innovation Index. Available at: https://www.globalinnovationindex.org

The Global Talent Competitiveness Index. 2020. Available at: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/globalindices/docs/GTCI-2020-report.pdf

Dykha M.V. (2020) Diahnostyka innovatsiinoho vektora sotsialno-ekonomichnoho rozvytku natsionalnoho hospodarstva Ukrainy v systemi «vlada-nauka-pidpryiemnytstvo». Aktualni problemy ekonomiky, no. 6(228), pp. 16–22. Available at: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2021/08/6.20._topic_Dykha-M.V.16-22.pdf

Dykha M.V., Liamets I.A. (2021) Zovnishnotorhovelna diialnist Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy. Naukovyi visnyk IFNTUNH. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti, no. 1(23), pp. 108–117. Available at: https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/324/303

Dykha M.V. (2019) Intelektualnyi kapital u systemi zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku krainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 6, t. 1, pp. 42–46. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/10-13.pdf

Human Development Report 2021-2022. Available at: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22

European Innovation Scoreboard 2021. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940

The Bloomberg innovation index. Available at: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-innovative-countries

Dykha M.V., Polozova V.M., Orlov V.V. (2022) Venchurna industriia v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, no. 2(100), pp. 54–61. Available at: http://ema.ztu.edu.ua/issue/view/15658

Dykha Mariia, Dykha Valerii (2022) Ukraine in the system of world civilizational change and innovative development. Scientific papers. Poland: Higher School of Management and Entrepreneurship based in Walbrzych, t. 52 (2), pp. 149–162. Available at: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13100

Mohylevska O.Iu., Slobodianyk A.M., Sidak I.V. (2023) Vplyv shtuchnoho intelektu na ukrainsku i mizhnarodnu ekonomiku. Kyivskyi ekonomichnyi naukovyi zhurnal, no. 1, pp. 45–52. Available at: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/49

The Global Talent Competitiveness Index. 2021. Available at: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf

The Global Talent Competitiveness Index. 2022. Available at: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2022-report.pdf

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Диха, М., & Диха, В. (2023). РІВЕНЬ ІННОВАЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ТА ОКРЕСЛЕННЯ ЙОГО ПЕРСПЕКТИВ. Київський економічний науковий журнал, (2), 5-15. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-2-1