ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: ефективність, соціально-економічна діяльність, підприємство, харчова промисловість, фактори, вплив

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ефективності соціально-економічної діяльності підприємств харчової промисловості. Автор встановлює, що ефективність в цій галузі підприємницької діяльності визначається різними чинниками, зокрема якістю продукції, продуктивністю праці, витратами на виробництво та використанням ресурсів. Проведено аналіз ефективності підприємств харчової промисловості за допомогою різних методів, таких як аналітична ієрархія процесів, метод групового вибору і метод нелінійної лінгвістичної моделі. Узагальнено фактори впливу на ефективність соціально-економічної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах війни: зменшення доступності сировини і матеріалів, збільшення витрат на охорону, втрата ринків збуту, зниження ефективності логістичних процесів, втрата персоналу, зміна правового середовища, зниження споживчого попиту. Досліджується впливу різних чинників на ефективність підприємств харчової промисловості, зокрема організаційних, економічних і соціальних, дозволило резюмувати, що для досягнення високої ефективності потрібно забезпечити оптимальне використання ресурсів, управляти оборотними активами, підвищувати якість продукції, покращувати організацію виробництва та забезпечити комфортні умови праці. На основі отриманих результатів дослідження пропонуються рекомендації для підприємств харчової промисловості з метою підвищення ефективності соціально-економічної діяльності. Вони вказують на необхідність використання сучасних технологій виробництва, залучення висококваліфікованих працівників, зосередження уваги на інноваціях та постійне вдосконалення виробничого процесу. Стаття має практичне значення для підприємств харчової промисловості, оскільки надає конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності соціально-економічної діяльності. Дослідження може служити основою для розробки стратегій управління підприємствами харчової промисловості з метою формування тенденції сталого розвитку.

Посилання

Іванченко П.М. Проблеми харчової промисловості в контексті управління галуззю. URL: www.pdaa.com.ua/np/pdf4/5.pdf

Терещенко Ю.В. COVID 19: Вплив на харчову промисловість та агробізнес. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press$releases/2020/04/vplyvnakharchovupromyslovist.html

Римар О.Г., Мазуркевич І.О. Основні проблеми ефективного функціонування харчової промисловості України. Економіка & держава. 2021. № 3. С. 66–70. URL: https://books.google.com.ua/books?id=nu9tBg$AAQBAJ&lpg=PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&$q&f=false

Шерман Є.М. Принципи управління економічними механізмами на підприємствах харчової промисловості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Випуск 7. Частина 4. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_07/economic_07_4.pdf

Дойчева К.С. Особливості оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства в сучасних умовах (п. 2.2.). Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів: монографія / [В.В. Немченко, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.]; за заг.ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко; ОНАХТ. Одеса : Фенікс, 2013. С. 89–101.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Kacicka, G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73–88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

Ivanchenko P. M. Problems of the food industry in the context of industry management. Available at: www.pdaa.com.ua/np/pdf4/5.pdf

Yu. V. Tereshchenko COVID 19: Impact on the food industry and agribusiness. Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press$releases/2020/04/vplyvnakharchovupromyslovist.html

Rymar O.H., Mazurkevich I.O. (2021). The main problems of the effective functioning of the food industry of Ukraine. Economy & state. No. 3. P. 66–70. Available at: https://books.google.com.ua/books?id=nu9tBg$AAQBAJ&lpg=PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&$ q&f=false

Sherman E.M. (2014). Principles of management of economic mechanisms at food industry enterprises. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences. Issue 7. Part 4. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_07/economic_07_4.pdf

Doycheva K.S. (2013). Peculiarities of evaluating the efficiency of an industrial enterprise in modern conditions (clause 2.2.). Management of financial and economic security of Ukrainian food industry enterprises: analysis and synthesis of methods: monograph / [V.V. Nemchenko, N.M. Kuprina, G.O. Tkachuk, etc.]; according to general ed. Doctor of Economics, Prof. V.V. Nemchenko; ONAKHT Odesa: Phoenix. P. 89–101.

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Kacicka, G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73–88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Аренович, Б. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Київський економічний науковий журнал, (4), 17-21. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-2