НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ФІНАНСОВА СИСТЕМА, МЕХАНІЗМ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Ключові слова: фінансова система, фінансовий механізм, фінансовий менеджмент, фінансова інфраструктура, фінансові інституції, фінансові інститути

Анотація

У статті розглядаються питання трансформацій наукових концепцій фінансова система, механізм та інфраструктура. Вивчено питання коплементарності між вище зазначеними економічними категоріями, яка наявна в умовах трансформації економіки України. Здійснено оцінку впливу теоретичного розуміння фінансових дефініцій на практичну їх імплементацію в фінансово-правове середовище країни. Виявлено сучасні проблеми, конфліктні при науковому поєднання економічних категорій фінансова система, фінансовий механізм та фінансова інфраструктура. Проведено дослідження ролі фінансових категорій в визначенні архітектури фінансових відносин. Актуалізовано вивчення фінансів як науки в поєднанні з соціологією, правом та іншими науками про соціум. Відповідно до наукових спостережень, які описані в статті, надано рекомендації для впорядкування системи знань щодо теоретико-прикладного та правового визначення фінансових явищ. Запропоновано власне бачення суті, структури та взаємозв’язку між зазначеними економічними категоріями. Здійснено спробу уніфікувати лінгвістично-наукове тлумачення фінансової системи, фінансового механізму та фінансової інфраструктури за допомогою імплементації в фінансову науку основних положень до розуміння вище зазначених фінансових категорій.

Посилання

Allen F., Gale D. Comparing Financial Systems. MA : Cambridge MIT Press, 2009. 520 p.

Hartmann P., Maddaloni A. And Manganelli S. The Euro Area Financial System: Structure, Integration and Policy Initiatives. Workingpaper № 230. European Central Bank. 2009. 55 p.

Бодаковський В.Ю. Теоретико-концептуальні засади формування фінансової інституційної інфраструктури підприємств. Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. Львів, 2016. Випуск № 35. Ч. 1. С. 57–63.

Виноградня В.М. Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою. Екон. вісн. ун-ту. 2013. Вип. 20/1. С. 199–205.

Воробйов Ю.М., Ворошило В.В. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави: монографія. Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. 232 с.

Гавкалова Н.Л. Особливості механізму фінансового управління функціонуванням підприємств. Державне будівництво. 2012. №. 2 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_31

Ганзицька Т.С. Сучасне розуміння поняття та структури фінансової системи. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 5. С. 48–50. URL: http://lsej.org.ua/5_2016/15.pdf

Глущенко А.С. Фінанси : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2014. 440 с.

Гудзь О.Є. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Київ, 2007. 39 с.

Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств. Фінанси України. 2000. № 4. С. 17–26.

Іваницька О.М. та ін. Фінансовий сектор України в системі забезпечення інноваційного економічного зростання. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3-х т. /за заг. ред. Т.І. Єфименко; ДННУ «Академія фінансового управління». Київ, 2012. Т.1. 894 с. С. 317–418.

Іванова Н.В. Генезис економічної категорії «інфраструктура» та її роль у суспільному поділі праці. Ефективна економіка. 2010. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=392

Катигробова О.В. Сутнісна характеристика поняття «інститут» та «інституція» в теорії інновацій. 2011. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/economic-theory-and-history-311/7510-description-of-understanding-sutnsna-qnstitutq-ta-qnstitutsyaq-in-teor-nnovatsy

Коваленко В.В. Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України. ScienceRise. 2015. № 2(3). С. 43–46.

Коваленко Ю.М. Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України. Фінанси України. 2013. № 5. С. 100–111.

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. 608 с.

Липов В.В. Довіра: від ціннісних засад до конкретних інституціональних форм та функцій. Формування та трансформація. Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сто¬річчя: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17-19 лютого 2016 року). Львів : ДВНЗ «Університет банківської справи», Асоціація українських банків, 2016. С. 58–75. URL: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11986&menu=119&Itemid=266

Лозинська Т.М. До проблем вживання термінів «інститут» і «інституція» в контексті ін ституціонального аналізу. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 8–13.

Мазур Е.Е. Систематизація підходів до визначення категорії «інститут». Економіка розвитку. 2014. № 4 (69). С. 41–45.

Макаренко В.О., Прищепчук І.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу. Фінанси України. 2010. № 5. С. 31–38.

Миргородська Л. Фінансові системи зарубіжних країн. Київ : Центр навчальної літера¬тури, 2003. - 240 с.

Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи. Вісник Національного банку України. 2013. № 7. С. 11–17.

Нестеренко А.С. Визначення «фінансової системи» та її структурний склад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6-3. Т. 1. С. 72–75.

Поліщук О.В. Міжнародні аспекти інституціоналізації економіки України. Стратегія ро¬звитку України. Економіка, соціологія, право. 2011. № 1. С. 171–173.

Роль В., Сергієнко В., Попова С. Фінансове право : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2011. 392 с.

Селюченко Н., Шмігельська 3. Управління фінансовою системою України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управ¬ління. 2012. № 725. С. 366–371.

Сиволап Л.А. Сучасний стан фінансової системи в Україні. Економіка: реалії часу. 2016. № 3(25). С. 50–55.

Теребух А.А. Господарські рішення на машинобудівних підприємствах: прийняття, оцінювання та моделювання: монографія. Львів : Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2010. 244 с.

Базилюк Я. Б. та ін. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3 т. / за ред. Т.І. Єфименко; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». Київ: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2012. Т.1. 2012. 892 с.

Фінансовий менеджмент: підручник / під кер. А.М. Поддєрьогіна. Київ : КНЕУ, 2005. 536 с.

Allen F., Gale D. (2009) Comparing Financial Systems. MA: Cambridge MIT Press, 520 p.

Hartmann P., Maddaloni A. And Manganelli S. (2009) The Euro Area Financial System: Structure, Integration and Policy Initiatives. Workingpaper No. 230. European Central Bank. 55 p.

Bodakovskyy V. Yu. (2016) Teoretuko-kontseptyalni zasadu formyvannja finansovoi instutytsiynoi infrastryktyru pidpruyemstv [Theoretical and conceptual foundations of the formation of the financial institutional infrastructure of enterprises]. Ukrainian Journal «Formation of market economy of Ukraine. Collection of scientific papers», vol. 1, no. 35, pp. 57–63.

Vynohradnia V. M. (2013) Osoblyvosti funktsionuvannia finansovykh system v krainakh z rynkovoiu ekonomikoiu [Peculiarities of the functioning of financial systems in market economies]. Ekon. visn. un-tu., vol. 20/1, pр. 199–205.

Vorobiov Yu. M., Voroshylo V. V. (2013) Finansy domashnikh hospodarstv u finansovii systemi derzhavy [Finance of households in the financial system of the state]. Simferopol: VD «ARIAL».

Gavkalova N. L. (2012) Osobluvosty mehanizmy finansovogo upravlinnya funktsionyvannyam pidpruyemstv [Peculiarities of the mechanism of financial management of the functioning of enterprises]. State construction, no. 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_31

Hanzytska Т. S. (2016) Suchasne rozuminnia poniattia ta struktury finansovoi systemy [Modern understanding of the concept and structure of the financial system]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, no. (5), pp. 48–50. Available at: http://lsej.org.ua/5_2016/15.pdf.---11

Hlushchenko A. S. (2006) Finansy [Finance]. Lviv: Mahnoliia 2014.

Gudz O. Ye. (2007) Providing agricultural enterprises with financial resources: theory, methodology, practice. PhD diss. Kyiv: ONTU. (in Ukrainian)

Zjatkovskiy I.V. (2000) Teoretuchni zasadu finansiv pidpruyemstv [Theoretical foundations of enterprise finance], Finansy Ukrainy, no. (4), pp. 17–26.

Ivanytska O. M. and others (2012) Finansovyi sektor Ukrainy v systemi zabezpechennia innovatsiinoho ekonomichnoho zrostannia. Finansova systema natsionalnoi ekonomiky: problemy rozvytku ta upravlinnia zminamy [The financial sector of Ukraine in the system of ensuring innovative economic growth. Financial system of the national economy: problems of development and change management]: u 3-kh t. /za zah. red. T. I. Yefymenko; DNNU «Akademiia finansovoho upravlinnia». Kyiv. Pр. 317–418.

Ivanova N. V. (2010) Genezus ekonomitchnoi kategorii «infrastryuktyra» ta yiyi roly u syspilnomy podily pratsi [The genesis of the economic category "infrastructure" and its role in the social division of labor]. Efficient economy, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=392

Katyhrobova O. V. (2011) Sutnisna kharakterystyka poniattia «instytut» ta «instytutsiia» v teorii innovatsii [Eessential characteristics of the concept of "institute " and "institution" in the theory of innovation]. Available at: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/economic-theory-and-history-311/7510-description-of-understanding-sutnsna-qnstitutq-ta-qnstitutsyaq-in-teor-nnovatsy

Kovalenko V. V. (2015) Reformuvannia ta stratehichnyj rozvytok finansovoi systemy Ukrainy [Reform and strategic development of Ukraine's financial system]. StsientseRise, vol. 2(3), pр. 43–46.

Kovalenko Yu. М. (2013) Suchasne instytutsiine seredovyshche finansovoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Modern institutional environment of the financial sector of Ukraine's economy]. Finansy Ukrainy, no. (5), pp. 100–111.

Krypka M. I. (2001) Finansovo-kredutnuy mehanizm innovatsiynogo rozvutky ekonomiku Ukrainu [Financial and credit mechanism of innovative development of the economy of Ukraine]. Lviv: VT LNU. (in Ukrainian)

Lypov V. V. (2016) Dovira: vid tsinnisnykh zasad do konkretnykh instytutsionalnykh form ta funktsii [Trust: from values to specific institutional forms and functions]. In Formuvannia ta transformatsiia. Tvorennia prostoru suspilnoi doviry v Ukraini XXI storichchia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsi. DVNZ «Universytet bankivskoi spravy», Asotsiatsiia ukrainskykh bankiv, pp. 58–75. Available at: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11986&menu=119&Itemid=266

Lozynska T. M. (2014) Do problem vzhyvannia terminiv „instytut” i „instytutsiia” v konteksti instytutsionalnoho analizu [On the problems of using the terms "institute" and "institution" in the context of the institutional analysis]. Biznes Inform, no. (7), pp. 8–13.

Mazur E. E. (2014) Systematyzatsiia pidkhodiv do vyznachennia katehorii «instytut» [Systematization of approaches to the definition of the category "institute"]. Ekonomika rozvytku, no. (4(69)), pp. 41–45.

Makarenko V. O. and Pryschepchuk I. O. (2010) Pobudova modeli finansovoi systemy Ukrainy na osnovi systemnoho pidkhodu [Building a model of Ukraine's financial system based on a systemic approach]. Finansy Ukrainy, vol. 5, pр. 31–38.

Myrhorodska L. (2003) Finansovi systemy zarubizhnykh krain [Financial systems of foreign countries]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Mischenko,V. (2013) Kapitalizatsiia bankivkoi systemy Ukrainy: sohodennia ta perspektyvy [Capitalisation of Ukraine's banking system: current state and prospects]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 7, pр. 11–17.

Nesterenko A. S. (2013) Vyznachennia «finansovoi systemy» ta yii strukturnyi sklad [Definition of "financial system" and its structural composition]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. Ser.: Jurisprudence, no. 1(6-3), pp. 72–75.

Polishchuk O. V. (2011) Mizhnarodni aspekty instytutsionalizatsii ekonomiky Ukrainy. Stratehiia rozvytku Ukrainy [International aspects of the economy institutionalization in Ukraine. Development strategy for Ukraine]. Ekonomika, sotsiolohiia, pravo, no. (1), pp. 171–173.

Rol V., Serhiienko V., Popova S. (2011) Finansove pravo [Financial law]. Kyiv: TsUL.

Seliuchenko N., Shmihelska Z. (2012) Upravlinnia finansovoiu systemoiu Ukrainy [Management of the financial system of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», no. (725), pp. 366–371.

Syvolap L. A. (2016) Suchasnyi stan finansovoi systemy v Ukraini [Current state of the financial system in Ukraine]. Ekonomika: realii chasu, no. (3(25)), pp. 50–55.

Terebyh A. A. (2010) Gospodarski rishennya na mashunobydivnuh psdpruyemstvah: pruynatta, otsinyuvannya ta modelyuvannya [Business decisions at machine-building enterprises: adoption, evaluation and modeling]. Lviv: LDUNTU (in Ukrainian)

Bazyliuk Ya. B. and others (2012) Finansova systema natsionalnoi ekonomiky: problemy rozvytku ta upravlinnia zminamy [Financial system of the national economy: problems of development and change management]: u 3 t. / za red. T. I. Yefymenko; Derzh. navch.-nauk. ustanova «Akad. fin. upr.». Kyiv: DNNU «Akad. fin. upr.», p.892

Podderyogin A.M. (2005) Finansovuy menedgment [Financial management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Бодаковський, В., & Ванькович, Д. (2024). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ФІНАНСОВА СИСТЕМА, МЕХАНІЗМ ТА ІНФРАСТРУКТУРА. Київський економічний науковий журнал, (4), 22-30. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-3