ІННОВАЦІЙНЕ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ СТАЛОЮ ЦИРКУЛЯРНОЮ БІОЕКОНОМІЧНОЮ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Ключові слова: канва бізнес-моделі, теорія гри, принципи циркулярності, сталий розвиток, агропромисловий комплекс, біопереробка, управління

Анотація

Останніми роками циркулярна складова біоекономіки все частіше постає у державній політиці розвитку аграрного сектору країн ЄС. Цей напрямок досліджень стає актуальним і для України в контексті перспективи європейської інтеграції та її майбутньої «зеленої відбудови». У статті досліджено функціонуючі інноваційні бізнес-моделі циркулярної біоекономіки підприємств АПК, основних елементів бізнес-моделювання, драйверів і бар’єрів, принципів циркулярності та сталості. Основною метою наукової роботи є ідентифікація та обґрунтування основних характеристик інноваційного бізнес-моделювання підприємств АПК в процесі біоекономічної трансформації. Дослідження базується на огляді та аналізі існуючої вторинної інформації 33 кейсів впровадження принципів циркулярності та сталості у біоекономічну діяльність підприємств та організацій різного розміру, що належать до АПК країн ЄС. Дослідження показало, що стратегії досліджених організацій базуються на семи принципах циклічної економіки: найбільше це стосується повторної переробки, екологічних закупівель, промислової і регіональної екології. Географічне розміщення та відносна близькість учасників ланцюгів постачання визначено найбільш вагомими факторами, що впливають на успішну реалізацію біоекономічних бізнес-моделей, поряд із екологізацією споживчих тенденцій та підтримкою місцевої влади. Результати також засвідчують, що всі три виміри сталого розвитку (соціальний, екологічний та економічний) можна розглядати цілісно у бізнес-моделюванні біоекономічної діяльності. Застосування концепції гри та канви бізнес-моделювання, з адаптацією її основних блоків для потреб дослідження (Сегменти споживачів, Ціннісна пропозиція, Канали, Відносини з клієнтами, Потоки надходження доходів, Ключові ресурси, Ключові види діяльності, Ключові партнери та Структура витрат) дало можливість обґрунтувати особливі характеристики її складових в контексті біоекономічної трансформації та уніфікувати основні елементи інноваційних бізнес-моделей у біоекономічних системах, їхні динамічні взаємозв’язки та необхідність підтримки з боку системи державного управління. За результатами проведеного дослідження сформовано універсальний підхід до бізнес-моделювання біоекономічної діяльності підприємств АПК.

Посилання

Hansen E. Responding to the Bioeconomy: Business Model Innovation in the Forest Sector. In Environmental Impacts of Traditional and Innovative Forest-Based Bioproducts. Environmental Footprints and Eco-Design of Products and Processes; Kutnar, A., Muthu, S., Eds.; Springer: Singapore, 2016.

Salvador R., Barros M.V., Donner M., Brito P., Halog, A., Antonio C. How to advance regional circular bioeconomy systems? Identifying barriers, challenges, drivers, and opportunities. Sustain. Prod. Consum. 2022. № 32. Р. 248–269.

Achillas C., Bochtis D. Toward a Green, Closed-Loop, Circular Bioeconomy: Boosting the Performance Efficiency of Circular Business Models. Sustainability. 2020. № 12.

D’Adamo I. The analytic hierarchy process as an innovative way to enable stakeholder engagement for sustainability reporting in the food industry. Environ. Dev. Sustain. 2022. Р. 1–18.

Adamseged M.E., Grundmann P. Understanding business environments and success factors for emerging bioeconomy enter- prises through a comprehensive analytical framework. Sustainability. 2020. № 12.

Freudenreich B., Lüdeke-Freund F., Schaltegger S. A stakeholder theory perspective on business models: Value creation for sustainability. J. Bus. Ethics. 2020. № 166. Р. 3–18.

Donner M., De Vries H. How to innovate business models for a circular bio-economy? Bus. Strategy Environ. 2021. № 30. 1–16.

Bocken N.M., Weissbrod I., Antikainen M. Business model experimentation for the circular economy: Definition and approaches. Circ. Econ. Sustain. 2021. № 1. P. 49–81.

Pieroni M.P., McAloone T., Pigosso D.A. Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches. J. Clean. Prod. 2019. № 241.

Nußholz J.L. Circular business models: Defining a concept and framing an emerging research field. Sustainability. 2017. № 9.

Salvador R., Barros M.V., da Luz L.M., Piekarski C.M., de Francisco A.C. Circular business models: Current aspects that influence implementation and unaddressed subjects. J. Clean. Prod. 2020. № 250.

Прохорова В.В. Бізнес-моделі як інструмент коригування стратегічних позицій підприємств на конкурентних ринках. Проблеми Економіки. 2020. № 2 (44). С. 274–280.

Єршова О.О., Гончаренко І.М. Сучасні моделі управління розвитком бізнесу: сутність, види, інноваційні бізнес-моделі. Журнал стратегічних економічних досліджень. № 2 (7), 2022. С. 75–85.

Смерічевський С. Business model canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії. Економічна наука. 2017. № 9. С. 11–14.

Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Бурєнніков Ю.Ю., Шуберанський В.Е. Теоретичні засади результативності діяльності промислових підприємств з урахуванням потенціалу: сутність, значення, показники, підходи до управління. Бізнес Інформ. 2023. № 2. С. 174–182.

Вострякова В. Бізнес-моделювання в управлінні біоекономічною трансформацією підприємницької діяльності. Innovation аnd Sustainability. 2023. № 3. С. 42–54.

Micheaux H., Aggeri F. Innovation Environnementale et création de Valeur: Emergence et Conditions de Développement de BM Circulaires Dans la Filière DEEE, AIMS Conference, Lyon, France, September 2016. URL: https://hal-mines-paristech. archives-ouvertes.fr/hal-01368036/document

Salvador R., Puglieri F.N., Halog A., de Andrad, F.G., Piekarski C.M., Antonio C. Key aspects for designing business models for a circular bioeconomy. J. Clean. Prod. 2021. № 278.

Donner M., Radic´ I., Erraach Y., El Hadad-Gauthier F. Implementation of circular business models for olive oil waste and by-product valorization. Resources. 2022. № 11.

Circular Economy international platform. URL: https://www.economiecirculaire.org/en/index.html

De Vries H., Donner M., Axelos M. Sustainable food systems science based on physics’ principles. Trends Food Sci. Technol. 2022. № 123. P. 382–392.

FAO–Food and Agricultural Organization of the United Nations. How Sustainability Is Addressed in Official Bioeconomy Strategies at International, National and Regional Levels; UN FAO: Rome, Italy, 2016.

EMF–Ellen MacArthur Foundation. France’s Antiwaste and Circular Economy Law: Eliminating Waste and Promoting Social Inclusion. 2021. URL: https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/frances-anti-waste-and-circular-economy-law

Gatto F., Re I. Circular bioeconomy business models to overcome the valley of death. A systematic statistical analysis of studies and projects in emerging bio-based technologies and trends linked to the SME instrument support. Sustainability. 2021. № 13.

Hansen E. (2016) Responding to the Bioeconomy: Business Model Innovation in the Forest Sector. In Environmental Impacts of Traditional and Innovative Forest-Based Bioproducts. Environmental Footprints and Eco-Design of Products and Processes: Kutnar, A., Muthu, S., Eds., Springer: Singapore.

Salvador R., Barros M. V., Donner M., Brito P., Halog A., Antonio C. (2022) How to advance regional circular bioeconomy systems? Identifying barriers, challenges, drivers, and opportunities. Sustain. Prod. Consum, vol. 32, pp. 248–269.

Achillas C., Bochtis D. (2020) Toward a Green, Closed-Loop, Circular Bioeconomy: Boosting the Performance Efficiency of Circular Business Models. Sustainability, vol. 12.

D’Adamo I. (2022) The analytic hierarchy process as an innovative way to enable stakeholder engagement for sustainability reporting in the food industry. Environ. Dev. Sustain., pp. 1–18.

Adamsege, M. E., Grundmann P. (2020) Understanding business environments and success factors for emerging bioeconomy enter- prises through a comprehensive analytical framework. Sustainability, vol. 12.

Freudenreich B., Lüdeke-Freund F., Schaltegger S. (2020) A stakeholder theory perspective on business models: Value creation for sustainability. J. Bus. Ethics., vol. 166, pp. 3–18.

Donner M., De Vries H. (2021) How to innovate business models for a circular bio-economy?. Bus. Strategy Environ., vol. 30, pp. 1–16.

Bocken N. M., Weissbrod I., Antikainen M. (2021) Business model experimentation for the circular economy: Definition and approaches. Circ. Econ. Sustain., vol. 1, pp. 49–81.

Pieroni M. P., McAloone T., Pigosso D. A. (2019) Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches. J. Clean. Prod., vol. 241.

Nußholz J. L. (2017) Circular business models: Defining a concept and framing an emerging research field. Sustainability, vol. 9.

Salvador R., Barros M. V., da Luz L. M., Piekarski C. M., de Francisco A. C. (2020) Circular business models: Current aspects that influence implementation and unaddressed subjects. J. Clean. Prod., vol. 250.

Prokhorova V. V. (2020) Business models as a tool for adjusting the strategic positions of enterprises in competitive markets. Problems of the Economy, vol. 2 (44), pp. 274–280.

Yershova O. O., Honcharenko I. M. (2022) Modern models of business development management: essence, types, innovative business models. Journal of strategic economic research, vol. 2 (7), pp. 75–85.

Smerichevskyi S. (2017) Business model canvas as a universal concept of company business management. Problems of Economics, vol. 9, pp. 11–14.

Burennikova N. V., Yarmolenko V. O., Burennikov Yu. Yu., Shuberansky V. E. (2023) Theoretical foundations of the performance of industrial enterprises taking into account the potential: essence, meaning, indicators, approaches to management. Business Inform, vol. 2, pp. 174–182.

Vostryakova V. (2023) Business modeling in the management of bio-economic transformation of entrepreneurial activity. Innovation and Sustainability, vol. 3, pp. 42–54.

Micheaux H., Aggeri F. (2016) Innovation Environnementale et création de Valeur: Emergence et Conditions de Développement de BM Circulaires Dans la Filière DEEE, AIMS Conference, Lyon, France. Available at: https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01368036/document

Salvador R., Puglieri F. N., Halog A., de Andrad F. G., Piekarski C. M., Antonio C. (2021) Key aspects for designing business models for a circular bioeconomy. J. Clean. Prod., vol. 278.

Donner M., Radic I., Erraach Y., El Hadad-Gauthier F. (2022) Implementation of circular business models for olive oil waste and by-product valorization. Resources., vol. 11, pp. 68.

Circular Economy international platform. Available at: https://www.economiecirculaire.org/en/index.html

De Vries H., Donner M., Axelos M. (2022) Sustainable food systems science based on physics’ principles. Trends Food Sci. Technol., vol. 123, pp. 382–392.

FAO–Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2016) How Sustainability Is Addressed in Official Bioeconomy Strategies at International, National and Regional Levels; UN FAO: Rome, Italy.

EMF–Ellen MacArthur Foundation. (2021) France’s Antiwaste and Circular Economy Law: Eliminating Waste and Promoting Social Inclusion. Available at: https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/frances-anti-waste-and-circular-economy-law

Gatto F., Re I. (2021) Circular bioeconomy business models to overcome the valley of death. A systematic statistical analysis of studies and projects in emerging bio-based technologies and trends linked to the SME instrument support. Sustainability, vol. 13.

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Вострякова, В. (2024). ІННОВАЦІЙНЕ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ СТАЛОЮ ЦИРКУЛЯРНОЮ БІОЕКОНОМІЧНОЮ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК. Київський економічний науковий журнал, (4), 31-42. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-4