ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

  • Є.В. Грігєрман Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0009-0005-4008-2869
Ключові слова: інновація, інвестиція, інноваційно-інвестиційний розвиток, інвестиційно-інноваційна діяльність, конкурентоспроможність

Анотація

У статті систематизовано та узагальнено наукові підходи на зміст та економічну сутність категорій «розвиток», «інновації» та «інвестиції», обґрунтована діалектичний зв’язок між ними. Уточнено зміст поняття «інноваційно-інвестиційний розвиток». Проаналізовано законодавство України, що регламентує інноваційно-інвестиційну діяльність, виявлено його фрагментарність та непослідовність. Встановлено, що розуміння процесів інноваційно-інвестиційного розвитку в сучасних умовах дає змогу учасникам ринку ефективно провадити господарську діяльність, підвищувати показники результативності та конкурентоспроможності на ринку. Виявлено, що інноваційність характеру діяльності підприємств і галузей економіки залежить від низки внутрішніх і зовнішніх факторів.

Посилання

Bell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences. Dissent. Vol. XXXVI. № 2. Spring 1989. P. 167.

Yves Bernard, J.-C. Colli. Dictionnaire explicatif économique et financier. 3 ed. Paris, 1981. 1377 p.

Волощук В.Р., Волощук Ю.О., Іванишин О.В. Інвестування інноваційного розвитку підприємств. Інноваційна економіка. 2020. №3-4. С. 156–162.

Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Ларіна Я.С. Сутність і структура економічного розвитку та його особливості в Україні. Розділ у монографії Статистико-аналітичне забезпечення управління економічним розвитком економічних суб’єктів. Київ : ФОП Ямчинський О., 2020. 292 с.

Лицур І.М., Лимич Ю.В. Чинники формування інноваційно-інвестиційної політики сталого розвитку. Ефективна економіка. 2013. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2299

Наконечна О.С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства. Економіка та держава. Київ, 2015. № 4. С. 48–51.

Онофрійчук В.П. Фінансові аспекти сприяння інноваційно-інвестиційним процесам в Україні. Проблеми науки. Київ, 2012. № 4. С. 28–31.

Пальчевич Г.Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізм їх залучення. Наукові праці Кіровоградського НТУ. 2010. Вип. 18(1). С. 23–28. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_18_1_ekon/stat_18_1/04.pdf

Семчук Ж.В., Скриньковський Р.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток виробничого підприємства як складова його конкурентоспроможності в системі маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 6–9.

Федоренко В.Г., Пінчук Ю.Б. Інвестиційно-інноваційний процес в Україні. Економіка та держава. Київ, 2014. № 3. С. 45–46.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2011. 244 с.

Bell D. (1989) The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences. Dissent. Vol. XXXVI. № 2. Spring, p. 167.

Yves Bernard, J.-C. Colli. (1981) Dictionnaire explicatif économique et financier. 3 ed. Paris. 1377.

Voloshchuk V.R., Voloshchuk Yu.O., Ivanyshyn O.V. (2020) Investuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Investing in the innovative development of enterprises]. Innovatsiina ekonomika, no. 3–4, pp. 156–162.

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» [Law of Ukraine "On Innovative Activity"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» [Law of Ukraine "On Investment Activity"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Larina Ya.S. (2020) Sutnist i struktura ekonomichnoho rozvytku ta yoho osoblyvosti v Ukraini. Rozdil u monohrafii “Statystyko-analitychne zabezpechennia upravlinnia ekonomichnym rozvytkom ekonomichnykh subiektiv” [Statistical and analytical management of the economic development of economic entities]. Kyiv: FOP Yamchynskyi O, 292 p.

Lytsur I.M., Lymych Yu.V. (2013) Chynnyky formuvannia innovatsiino-investytsiinoi polityky staloho rozvytku [Factors of formation of innovation and investment policy of sustainable development]. Efektyvna ekonomika. № 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2299

Nakonechna O. S. (2015) Formuvannia ta realizatsiia innovatsiino-investytsiinoi stratehii stiikoho rozvytku pidpryiemstva [Formation and implementation of the innovation-investment strategy of sustainable development of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava, no. 4, pp. 48–51.

Onofriichuk V. P. (2012) Finansovi aspekty spryiannia innovatsiino-investytsiinym protsesam v Ukraini [Financial aspects of promoting innovation and investment processes in Ukraine]. Problemy nauky, no. 4, pp. 28–31.

Palchevych H. T. (2010) Dzherela finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti ta mekhanizm yikh zaluchennia [Sources of financial support for innovative activity and the mechanism of their involvement], no. 18(1). P. 23–28. Available at: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_18_1_ekon/stat_18_1/04.pdf

Semchuk Zh.V., Skrynkovskyi R.M. (2015) Innovatsiino-investytsiinyi rozvytok vyrobnychoho pidpryiemstva yak skladova yoho konkurentospromozhnosti v systemi marketynhu [nnovative and investment development of a production enterprise as a component of its competitiveness in the marketing system]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 9, pp. 6–9.

Fedorenko V. H., Pinchuk Yu.B. (2014) Investytsiino-innovatsiinyi protses v Ukraini [Investment and innovation process in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no. 3, pp. 45–46.

Shumpeter Y. (2011) Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development. A study of earnings, capital, credit, interest, and the business cycle]. Kyiv: Vyd-vo Kyievo-Mohylianska akademiia, 244 p.

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Грігєрман, Є. (2024). ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 54-60. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-7