ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЗГІДНО УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

  • О.І. Драган Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-7606-2385
  • А.Д. Бергер Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-2269-6147
  • А.О. Мізюк Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій
Ключові слова: підприємництво, професійний розвиток, персонал, система, трансформації, Soft Skills, Hard Skills, способи навчання, опитування

Анотація

У статті досліджується професійний розвиток персоналу в умовах непередбачуваних змін і постійних трансформацій у системі підприємництва. Водночас трансформації в підприємництві свідчать про переформатування на нові бізнес-підходи у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг, виробництво продукції для воєнних цілей, ІТ тощо. Тому, провідні компанії-роботодавці усвідомлюють важливість підтримання професійного розвитку співробітників, а саме: удосконалення своїх Soft і Hard Skills, здійснення перекваліфікації згідно вимог діджиталізації бізнесу. Проаналізовано сутність категорії «професійний розвиток персоналу» згідно підходів: системний, процесний і мотиваційний. Дискусійним є авторське визначення поняття «професійний розвиток персоналу» як мотиваційної складової успішності та реалізації сучасного працівника у професійній діяльності. Обґрунтовано, що особистісний розвиток і соціальний розвиток сприяють формуванню Soft Skills працівників, а професійний розвиток ‒ Hard Skills. Опитування топ-менеджменту вітчизняних компаній стосовно визначення пріоритетних Soft Skills свідчить про вагомість стресостійкості, лідерських якостей і критичного мислення. Водночас стосовно Hard Skills на перше місце керівники ставлять: стратегічне мислення, персональну відповідальність та бізнес-аналітику (економічний результат). При обранні способу навчання топ-менеджмент надає перевагу онлайн навчанню і сертифікованим програмам фахової спрямованості з високою репутацією.

Посилання

Білоусова А.Ю., Лисянський Е.О., Омеляненко М.О. Професійний розвиток персоналу. Економічний форум. 2018. № 3. С. 264–269. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_44

Донцова А.Ю. Професійний розвиток як умова зростання конкурентоспроможності персоналу. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. 2014. № 5. С. 71–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_13

Дудко С.В. Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізм мотивації. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6(2). С. 57–65.

Жиденко Н. Професійний розвиток персоналу державної служби: основні складові процесу. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2013. Вип. 1. С. 50–58.

Збрицька Т.П, Савченко Г.О., Татаревська М.С. Управління розвитком персоналу: навч. посібник. За заг. ред. М.С. Татаревської. Одеса : Атлант, 2013. 427 с: URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/467

Кара Н.І., Пшик-Ковальська О.О. Професійний розвиток персоналу в умовах міжнародної економічної діяльності підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Вип. 14(1). С. 23–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2018._14(1)5

Крушельницька О.В. Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним. URL: https://library.if.ua/book/45/3084.html

Левченко А.О. Професійний розвиток персоналу в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 124–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_15

Літинська Л.А., Царук В.Ю. Мотиваційний вплив корпоративної культури на стрімкий професійний розвиток персоналу. Інфраструктура ринку. 2018. Вип.18. С.144-149. URL: http://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Litinska-V.-A.-1.pdf

Марченко А.М., Ткаченко К.А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 1. С. 194–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_32

Про професійний розвиток працівників: закон України № 4312-VI від 12.01.2012 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 39, ст.462) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 341-IX від 05.12.2019}. URL: zakon.rada.gov.ua/go/4312-17

Пуховська Л.П., Ворначев А.О., Леу С.О. Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу: посібник ; За наук. ред. Л. П. Пуховської. Київ : ІПТО НАПНУ. 2015. 176 с.

Рульєв В.А., Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л. Управління персоналом: навч. посіб. Київ : Кондор, 2012. 310 с.

Сиволап Л.А., Хавалиць С.С., Ніколаєнко Р.Б. Аналіз професійного розвитку персоналу підприємства у сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2021. № 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.13

Фроленкова Н.А. Освіта і професійний розвиток персоналу як елемент кадрового менеджменту організацій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2020. Вип. 1. С. 210–218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_1_19

Кравцев С. Яких кроків від держави очікує бізнес і як виживає під час війни. 10.01.2024. URL: https://money.comments.ua/ua/news/economy/yakih-krokiv-vid-derzhavi-ochikue-biznes-i-yak-vizhivae-pid-chas-viyni-723701.html

Перспективи розвитку бізнесу під час війни: ТОП 7 бізнес-ідей для складного часу. 28.06.2023. URL: https://business.olx.ua/statti/biznes-idei-iakyi-biznes-vidkryty-pid-chas-viiny/

Personal vs professional development: a comprehensive guide. Updated 21 August 2023. URL: https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/personal-vs-professional-development

Bilousova A.YU., Lysyanskyy E.O., Omelyanenko M.O. (2018) Profesiynyy rozvytok personalu [Professional development of personnel]. Ekonomichnyy forum. № 3. S. 264–269. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_44.

Dontsova A. YU. (2014) Profesiynyy rozvytok yak umova zrostannya konkurentospromozhnosti personalu [Professional development as a condition for increasing the competitiveness of personnel]. Naukovi pratsi Donetskoo natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichna. № 5. S. 71–78. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_13.

Dudko S.V. (2017) Profesiynyy rozvytok personalu: tekhnolohiyi otsinyuvannya ta mekhanizm motyvatsiyi [Professional development of personnel: assessment technologies and motivation mechanism]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 6(2). S. 57–65.

Zhydenko N. (2013) Profesiynyy rozvytok personalu derzhavnoyi sluzhby: osnovni skladovi protsesu [Professional development of civil service personnel: main components of the process]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. Vyp. 1. S. 50–58.

Zbrytska T.P, Savchenko H.O., Tatarevska M.S. (2013) Upravlinnya rozvytkom personalu: [navch. posibnyk] Za zah. red. M.S. Tatarevskoyi. Odesa: Atlant, 427 s. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/467.

Kara N.I., Pshyk-Kovalska O.O. (2018) Profesiynyy rozvytok personalu v umovakh mizhnarodnoyi ekonomichnoyi diyalnosti pidpryyemstv [Professional development of personnel in the conditions of international economic activity of enterprises]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. Vyp. 14(1). S. 23–35. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2018_14(1)__5.

Krushelnytska O.V. Sut profesiynoho rozvytku personalu ta zavdannya upravlinnya nym. URL: https://library.if.ua/book/45/3084.html

Levchenko A.O. (2018) Profesiynyy rozvytok personalu v umovakh aktyvizatsiyi innovatsiyno-intehratsiynykh protsesiv [Professional development of personnel in conditions of activation of innovation and integration processes]. Tsentralnoukrayinskyy naukovyy visnyk. Ekonomichni nauky. Vyp. 1. S. 124–134. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_15

Litynska L.A., Tsaruk V.YU. (2018) Motyvatsiynyy vplyv korporatyvnoyi kultury na strimkyy profesiynyy rozvytok personalu [The motivational influence of corporate culture on the rapid professional development of personnel]. Infrastruktura rynku. Vyp. 18. S. 144–149. Available at: http://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Litinska-V.-A.-1.pdf

Marchenko A.M., Tkachenko K.A. (2014) Profesiynyy rozvytok personalu – nahalne zavdannya sohodennya [Professional development of personnel is an urgent task today]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu. № 1. S. 194–197. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_32

Pro profesiynyy rozvytok pratsivnykiv: zakon Ukrayiny № 4312-VI vid 12.01.2012 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2012, № 39, st.462) {Iz zminamy, vnesenymy z·hidno iz Zakonamy № 341-IX vid 05.12.2019}. Available at: zakon.rada.gov.ua/go/4312-17

Pukhovska L.P., Vornachev A.O., Leu S.O. (2015) Profesiynyy rozvytok personalu pidpryyemstv u krayinakh Yevropeyskoho Soyuzu: posibnyk ; Za nauk. red. L. P. Pukhovskoyi. Kyiv: IPTO NAPNU. 176 s.

Rulyev V.A., Hutkevych S.O., Mostenska T.L. (2012) Upravlinnya personalom: navch. posib. Kyiv: Kondor, 310 s.

Syvolap L.A., Khavalyts S.S., Nikolayenko R.B. (2021) Analiz profesiynoho rozvytku personalu pidpryyemstva u suachsnykh umovakh ospodaryuvannya [Analysis of the professional development of the company's personnel in the current conditions of ownership]. Efektyvna ekonomika. № 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.13

Frolenkova N.A. (2020) Osvita i profesiynyy rozvytok personalu yak element kadrovoho menedzhmentu orhanizatsiy [Education and professional development of personnel as an element of personnel management of organizations]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Ekonomichni nauky. Vyp. 1. S. 210–218. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_1_19

Kravtsev S. What steps does business expect from the state and how does it survive during the war. 10.01.2024. Available at: https://money.comments.ua/ua/news/economy/yakih-krokiv-vid-derzhavi-ochikue-biznes-i-yak-vizhivae-pid-chas-viyni-723701.html

Prospects for business development during the war: TOP 7 business ideas for difficult times. 28.06.2023. Available at: https://business.olx.ua/statti/biznes-idei-iakyi-biznes-vidkryty-pid-chas-viiny/

Personal vs professional development: a comprehensive guide. Updated 21 August 2023. Available at: https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/personal-vs-professional-development

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Драган, О., Бергер, А., & Мізюк, А. (2024). ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЗГІДНО УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ. Київський економічний науковий журнал, (4), 71-78. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-10