ГРАНТИ ПРОГРАМИ USAID ДЛЯ ПІДТРИМКИ СЕРЕДНІХ ТА ВЕЛИКИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: гранти, грантова підтримка бізнесу, гранти для бізнесу, гранти для переробних підприємств, гранти USAID

Анотація

Стаття докладно розглядає програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку впроваджує компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», за напрямком «Гранти для підтримки середніх та великих переробних підприємств» в умовах війни. У дослідженні продемонстровані цілі та пріоритети програми, а саме: допомогти українським переробним підприємствам подолати спричинені війною збої та зупинки виробництва, забезпечити безперервність та стійкість бізнесу, створити робочі місця та допомогти розвиватися на внутрішньому та зовнішніх ринках та, зрештою, підтримувати економіку України. Зроблено акцент на тому, що метою ініціативи програми є підтримка переробних підприємств, які виробляють продукцію зі значною доданою вартістю; тих, які можуть продемонструвати досвід створення або збереження робочих місць та планують створити нові робочі місця в межах грантової діяльності; тих, які мають стійкі бізнес-процеси, налагоджені процеси продажів, зокрема тих, що дозволять досягти таких цільових показників: створення щонайменше 30 додаткових робочих місць/працевлаштування людей (на повний робочий день протягом щонайменше 12 місяців); отримання щонайменше 1 000 000 доларів США додаткових продажів внаслідок упровадження грантової підтримки; вкладення щонайменше 50% від суми гранту власних інвестицій у доларах США у розвиток бізнесу внаслідок упровадження грантової підтримки. Дослідження встановило, що програма планує виділити приблизно 10 000 000 доларів США шляхом надання приблизно 30 грантів у розмірах від 150 000 до 500 000 доларів США. Ці кошти можна спрямувати на: діяльність - придбання обладнання та/або устаткування для оптимізації процесів/виробництва/технологій, а також послуги з монтажу, пов’язані з придбанням зазначеного обладнання; діяльність, скеровану на запуск виробництва технологічно нового чи вдосконаленого продукту за допомогою обладнання та устаткування, яке буде придбано за підтримки цього гранту; діяльність, пов’язану з виходом на нові ринки та/або розширенням існуючих. У статті продемонстровано специфіку, а також особливості участі у грантовому конкурсі. Напрацьовано ряд рекомендацій для організацій-заявників, врахування яких сприятиме отриманню грантового фінансування.

Посилання

Гончарук Я.В. Стан та перспективи залучення інвестицій в підприємства переробних галузей АПК Вінницької області в умовах глобалізації. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 4. С. 120–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_4_14 (дата звернення: 13.02.2024).

До 500 000 дол. - гранти для середніх та великих переробних підприємств USAID. Центр розвитку «ЧАС ЗМІН». URL: https://chaszmin.com.ua/do-500-000-dol-granty-dlya-serednih-ta-velykyh-pererobnyh-pidpryyemstv-usaid/ (дата звернення: 14.02.2024).

ЗПЗ-2024-038 Гранти для підтримки середніх та великих переробних підприємств. URL: https://chemonics.submittable.com/submit/285345/2024-038?fbclid=IwAR3VuGmOgqtZPg2Z0H2xDaDcf9KdlE09vf6F-y9SGN81d9677K29SmDUwQU (дата звернення: 10.02.2024).

Конкурсна документація Програми. ЗПЗ-2024-038 Гранти для підтримки середніх та великих переробних підприємств. URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kboz12AZF4ZQNMvwzhu19EwWDYGuyhoo (дата звернення: 10.02.2024).

Кобеля-Звір М.Я. Державні гранти для розвитку малого та середнього бізнесу в умовах війни в Україні: переваги та труднощі. Підприємництво і торгівля. 2023. № 38. С. 37–43. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/1415 (дата звернення: 03.02.2024).

Кобеля-Звір М.Я. Гранти для переробної галузі як інструмент її розвитку в умовах війни та повоєнний час. Підприємництво та інновації. 2023. № 28. С. 47–51. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/595 (дата звернення: 3.02.2024).

Мазур А.Г., Гончарук Я.В. Стратегічні напрями розвитку переробних підприємств АПК Вінницької області в умовах глобалізації. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 3. С. 71–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_17 (дата звернення: 15.02.2024).

Авраменко Н., Лебедченко В., Андрусенко Н. Перспективи відновлення українського бізнесу у повоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. № 46. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2044 (дата звернення: 02.02.2024).

Онлайн-платформа «Submittable». URL: https://chemonics.submittable.com/submit/285345/2024-038 (дата звернення: 03.02.2024).

Офіційний веб-сайт Міністерства економіки. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 12.02.2024).

План відновлення України. Відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua/ (дата звернення: 03.02.2024).

План розвитку переробної промисловості. URL: https://komprompol.rada.gov.ua/uploads/documents/31367.pdf (дата звернення: 09.02.2024).

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України». URL: https://chemonics.submittable.com/submit?fbclid=IwAR2DWbdi8B2Xiqa1azRFQS3K6xPMrZCfQEZtBM73aU68oKZHB4X36mPr0iI (дата звернення: 12.02.2024).

Honcharuk Ya. V. (2015) Stan ta perspektyvy zaluchennia investytsij v pidpryiemstva pererobnykh haluzej APK Vinnyts'koi oblasti v umovakh hlobalizatsii [State and prospects of investment attraction in enterprises of the processing branches of agricultural industry of Vinnytsia region in the conditions of globalization]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky., no. 4, pp. 120–127. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_4_14 (accessed February 13, 2024).

Do 500 000 dol. - hranty dlia serednikh ta velykykh pererobnykh pidpryiemstv USAID. Tsentr rozvytku «ChAS ZMIN». [Up to 500,000 dollars. - USAID grants for medium and large processing enterprises. «TIME OF CHANGE» development center]. Available at: https://chaszmin.com.ua/do-500-000-dol-granty-dlya-serednih-ta-velykyh-pererobnyh-pidpryyemstv-usaid/ (accessed February 14, 2024).

ZPZ-2024-038 Hranty dlia pidtrymky serednikh ta velykykh pererobnykh pidpryiemstv [ZPZ-2024-038 Grants to support medium and large processing enterprises]. Available at: https://chemonics.submittable.com/submit/285345/2024-038?fbclid=IwAR3VuGmOgqtZPg2Z0H2xDaDcf9KdlE09vf6F-y9SGN81d9677K29SmDUwQU (accessed February 10, 2024).

Konkursna dokumentatsiia Prohramy. ZPZ-2024-038 Hranty dlia pidtrymky serednikh ta velykykh pererobnykh pidpryiemstv [Competitive documentation of the Program. ZPZ-2024-038 Grants to support medium and large processing enterprises]. Available at: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kboz12AZF4ZQNMvwzhu19EwWDYGuyhoo (accessed February 10, 2024).

Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Derzhavni hranty dlia rozvytku maloho ta seredn'oho biznesu v umovakh vijny v Ukraini: perevahy ta trudnoschi [State grants for the development of small and medium-sized businesses during the war in Ukraine: advantages and difficulties]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, no. 38, pp. 37–43. Available at: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/1415 (accessed February 3, 2024).

Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Hranty dlia pererobnoi haluzi iak instrument ii rozvytku v umovakh vijny ta povoiennyj chas [Grants for the processing industry as a tool for its development in wartime and postwar times]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, no. 28, pp. 47–51. Available at: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/595 (accessed February 3, 2024).

Mazur A. H., Honcharuk Ya. V. (2015) Stratehichni napriamy rozvytku pererobnykh pidpryiemstv APK Vinnyts'koi oblasti v umovakh hlobalizatsii [Strategic directions of the development of processing enterprises of the agricultural industry of the Vinnytsia region in the conditions of globalization]. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika., vol. 20, is. 3, pp. 71–74. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_17 (accessed February 15, 2024).

Avramenko N., Lebedchenko V., Andrusenko N. (2022) Perspektyvy vidnovlennia ukrains'koho biznesu u povoiennyj period [Prospects for the recovery of Ukrainian business in the post-war period]. Ekonomika ta suspil'stvo, no. 46. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2044 (accessed February 2, 2024).

Onlajn-platforma «Submittable» [«Submittable» online platform]. Available at: https://chemonics.submittable.com/submit/285345/2024-038 (accessed February 3, 2024).

Ofitsijnyj veb-sajt Ministerstva ekonomiky [Official website of the Ministry of Economy]. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (accessed February 12, 2024).

Plan vidnovlennia Ukrainy. Vidnovlennia Ukrainy [Ukraine recovery plan. Restoring Ukraine]. Available at: https://recovery.gov.ua/ (accessed February 3, 2024).

Plan rozvytku pererobnoi promyslovosti [Plan for the development of the processing industry]. Available at: https://komprompol.rada.gov.ua/uploads/documents/31367.pdf (accessed February 9, 2024).

Prohrama USAID «Konkurentospromozhna ekonomika Ukrainy» [USAID program «Competitive Economy of Ukraine»]. Available at: https://chemonics.submittable.com/submit?fbclid=IwAR2DWbdi8B2Xiqa1azRFQS3K6xPMrZCfQEZtBM73aU68oKZHB4X36mPr0iI (accessed February 12, 2024).

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Кобеля-Звір, М., & Звір, Ю. (2024). ГРАНТИ ПРОГРАМИ USAID ДЛЯ ПІДТРИМКИ СЕРЕДНІХ ТА ВЕЛИКИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 108-113. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-15