РИЗИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Ключові слова: аграрне підприємство, ризик, механізм, нейтралізація, активні бойові дії, вплив ризиків

Анотація

У представленій роботі досліджується проблематика, пов'язана з ризиками, які виникають на аграрних підприємствах під час воєнного конфлікту. Автори розглядають основні ризики, що впливають на діяльність аграрних підприємств. Обґрунтовано, що військові дії в Україні провокують ризики аграрного сектору економіки, наслідки яких можуть бути непередбачуваними. Представлено алгоритм нейтралізації ризиків, що передбачає реалізацію низки заходів: ідентифікація ризиків, оцінка ризиків, розробка стратегії мінімізації ризиків, впровадження стратегії мінімізації ризиків, моніторинг та оновлення стратегій. заходи, які можуть бути прийняті підприємствами для зниження негативних наслідків військових дій на території України. Розкрито ризик зниження обсягів виробництва аграрної продукції, що формується під впливом таких акторів, як пошкодження інфраструктури, втрата доступу до земельних ділянок, нестача робочої сили, недоступність до сировини. Узагальнено ризики діяльності аграрних підприємств в умовах воєнних дій на території України: ризик зниження виробництва, ризик погіршення умов зберігання та транспортування; ризик зниження попиту на аграрну продукцію; ризик зміни обстановки на ринках. Розкрито механізми, які допомагають нейтралізувати ці ризики: механізм диверсифікації виробництва; використання страхових полісів; механізм посилення безпеки діяльності; механізм розвитку альтернативних ринків збуту; механізм державної підтримки діяльності аграрних підприємств. Обґрунтовано, що важливо мати ретельний аналіз ризиків та розробити план дій для кожного можливого сценарію їх мінімізації/ліквідації, що дозволить більш ефективно реагувати на небажані події і забезпечити стабільність господарської діяльності підприємства.

Посилання

Бойко В., Бойко Л. Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

Namliiev Y & Kacicka G. (2022). Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions. New Knowledge Journal of Science, Vol. 11 No. 4, pp. 5-12. URL: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

Kacicka G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73-88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

Ринок добрив 2022: українська хімія витримала удар, адаптувалася до військових умов і розпочала відновлення. URL: https://interfax.com.ua/news/blog/880515.html

Третина українських земель є потенційно небезпечною для с/г робіт. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/tretina-ukrainskih-zemel-e-potencijn…

Продажі комбайнів в Україні знизились у понад 2 рази. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/prodazi-kombajniv-v-ukraini-znizilis…

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. Другий випуск 10 листопада 2022. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/damagesreport…

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. 8 червня 2022 року. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/Damages_repor…; Звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення – серпень 2022» спільно підготовлений Світовим банком, Урядом України та Європейською Комісією. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099545009082226957/pdf/P178…

Зберігання зерна в полімерних рукавах: як все зробити правильно? URL: https://www.kmu.gov.ua/news/zberigannya-zerna-v-polimernih-rukavah-yak-…

Boyko V., Boyko L. (2022) Food security and risks for agricultural production during the war in Ukraine. Economy and society. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

Namliiev, Y & Kacicka, G. (2022). Topical problems of regulating the economic activity of enterprises and developing a system of anticrisis management in market conditions. New Knowledge Journal of Science, vol. 11, no. 4, pp. 5-12. Available at: https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/940/pdf_379

Kacicka, G. (2023). Adaptive risk management in food industry enterprises: integration of strategies and innovations in an environment of economic instability. International Interdisciplinary Scientific Journal "Expert", 1(1), 73-88. DOI: https://doi.org/10.62034/2815-5300/2023-v1-i1-006

Fertilizer market 2022: Ukrainian chemistry withstood the blow, adapted to military conditions and began recovery. Available at: https://interfax.com.ua/news/blog/880515.html

A third of Ukrainian lands are potentially dangerous for agricultural work. Available at: https://agravery.com/uk/posts/show/tretina-ukrainskih-zemel-e-potencijn…

Sales of combine harvesters in Ukraine decreased by more than 2 times. Available at: https://agravery.com/uk/posts/show/prodazi-kombajniv-v-ukraini-znizilis…

Review of damage from the war in the agriculture of Ukraine. Indirect damage assessment. Second issue November 10, 2022. Available at: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/damagesreport…

Review of war losses in the agriculture of Ukraine. Indirect damage assessment. June 8, 2022. Available at: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/Damages_repor...; The report "Rapid Assessment of Damage and Recovery Needs – Augu st 2022" was jointly prepared by the World Bank, the Government of Ukraine and the European Commission. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099545009082226957/pdf/P178…

Grain storage in polymer sleeves: how to do everything correctly? Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/zberigannya-zerna-v-polimernih-rukavah-yak-…

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Гривківська, О., & Гейжа, Є. (2024). РИЗИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ. Київський економічний науковий журнал, (4), 43-48. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-5