ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

Ключові слова: факторний аналіз, рефлекторний підхід, бізнес-процеси, управління бізнес-процесами, середні групові оцінки

Анотація

Аналіз значущості факторів, які впливають на розвиток системи управління бізнес-процесами за допомогою рефлексивного підходу, є фундаментальним для забезпечення її ефективності та адаптивності. Знання параметрів факторів дозволяє глибше розуміти, як різні аспекти внутрішнього та зовнішнього середовищ бізнесу впливають на процеси управління. У статті проведено параметризацію факторів, які впливають на розвиток системи управління бізнес-процесами на основі рефлексивного підходу. Для параметризації факторів, зокрема в частині ідентифікування їхньої значущості, нами застосовано метод експертних оцінок. Методом експертних оцінок аргументовано відносну значущість факторів, які впливають на розвиток системи управління бізнес-процесами на основі рефлексивного підходу. Виявлено, що найбільш значущими є такі фактори, як: «неперервне вдосконалення», «ризик-менеджмент та відповідальність», а також «залучення стейкхолдерів», тобто ці фактори є ключовими для досягнення високої ефективності та адаптивності організації в умовах постійних змін зовнішнього середовища. Доведено, що усі досліджувані фактори характеризуються певною незалежністю і належать до різних кластерів, попри це усі вони пов’язані прямими або опосеркованими зв’язками. Урахування характеру цих зв’язків є важливим піж час формування і реалізації управлінських рішень, які впливають на розвиток системи управління бізнес-процесами на основі рефлексивного підходу. Ефективне впровадження зазначених факторів вимагає не лише розуміння їх внутрішньої сутності, але й здатності керівництва організації до гнучкого управління змінами та відповідного реагування на виклики. Також наголошується на необхідності побудови ефективної комунікаційної стратегії, яка дозволить забезпечити високий рівень залученості та мотивації серед усіх стейкхолдерів, сприяючи тим самим підвищенню загальної ефективності управлінських процесів.

Посилання

Волосатова М. Поняття категорії «бізнес-процес» та характерні риси його змісту. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Харків : ХНАДУ, 2018. 473 с.

Чорнобай Л. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно ієрархічна модель. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2015. Том 22 (2). С. 171–182.

Сiдоренко М. Типи бізнес-процесів та як обрати потрібний. 2019. URL: https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493

Bantash A., Koval V., Bashynska M. & Kozlovtseva V. Balanced Territorial Economic Development in the Conditions of Providing Stability of Human Resources Management. Economics. Ecology. Socium. 2020. Vol 4. No. 3, P. 58–66.

Ilchenko S., Khumarova N., Natalia Maslii N., Demianchuk M. & Skribans V. Instruments for ensuring the balanced development of maritime and inland waterway transport in Ukraine. E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 255.7.

Biryukova V V. Production System Management Based on a Balanced Development Model. International science and technology conference «FarEastCon 2019». 2020. Vol. 753. Chapter 5.

Igor N. Dubina, David F.J. Campbell, Elias G. Carayannis, Anna A. Chub,Evangelos Grigoroudis & Olga V. Kozhevina. The Balanced Development of the Spatial Innovation and Entrepreneurial Ecosystem Based on Principles of the Systems Compromise: A Conceptual Framework. Journal of the Knowledge Economy, Springer;Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET). 2017. Vol. 8(2). P. 438–455.

Shifa Ma, Yunnan Cai, Dixiang Xie, Xiwen Zhang & Yabo Zhao. Towards balanced development stage: Regulating the spatial pattern of agglomeration with collaborative optimal allocation of urban land, Cities. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. 2022. Vol. 126.

Volosatova M. (2018) Ponyattya katehoriyi «biznes-protses» ta kharakterni rysy yoho zmistu [The concept of the category "business process" and the characteristic features of its content]. Suchasni napryamky rozvytku ekonomiky i menedzhmentu na pidpryyemstvakh Ukrayiny: Zbirnyk materialiv IV vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh. Kharkiv: KHNADU, p. 473.

Chornobay L. (2015) Biznes-protsesy pidpryyemstva: klasyfikatsiya ta strukturno-iyerarkhichna modelʹ [Business processes of the enterprise: classification and structural-hierarchical model]. Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. pratsʹ, vol. 22 (2), pp. 171–182.

Sidorenko M. (2019) Typy biznes-protsesiv ta yak obraty potribnyy [Types of business processes and how to choose the right one]. Available at: https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493

Bantash A., Koval V., Bashynska M. & Kozlovtseva V. (2020) «Balanced Territorial Economic Development in the Conditions of Providing Stability of Human Resources Management». Economics. Ecology. Socium, vol. 4, no. 3, рр. 58–66.

Ilchenko S., Khumarova N., Natalia Maslii N., Demianchuk M. & Skribans V. (2021) Instruments for ensuring the balanced development of maritime and inland waterway transport in Ukraine. E3S Web of Conferences. Vol. 255.

Biryukova V. V. (2020) Production System Management Based on a Balanced Development Model. International science and technology conference «FarEastCon-2019». Vol. 753, Chapter 5.

Igor N. Dubina, David F. J. Campbell, Elias G. Carayannis, Anna A. Chub, Evangelos Grigoroudis & Olga V. Kozhevina (2017) The Balanced Development of the Spatial Innovation and Entrepreneurial Ecosystem Based on Principles of the Systems Compromise: A Conceptual Framework. Journal of the Knowledge Economy, Springer;Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), vol. 8(2), pp. 438–455.

Shifa Ma, Yunnan Cai, Dixiang Xie, Xiwen Zhang & Yabo Zhao (2022) «Towards balanced development stage: Regulating the spatial pattern of agglomeration with collaborative optimal allocation of urban land, Cities». Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning, vol. 126.

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-02-29
Як цитувати
Підвальний, М., Русин-Гриник, Р., & Теребух, А. (2024). ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ. Київський економічний науковий журнал, (4), 188-194. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-4-26