ПОБУДОВА ПРОГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЗМУ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: управління, об’єднана територіальна громада, механізм участі, моделювання

Анотація

Стаття присвячена вивченню механізму участі громадськості в управлінні розвитком об'єднаних територіальних громад, як важливим чинником для підтримки демократії, забезпечення прийняття якісних рішень, зміцнення громадянського суспільства та боротьби з корупцією. Участь громадськості в управлінні є важливою складовою демократичного суспільства, тому дослідження сучасного стану цієї участі є важливим завданням. Окреслено проблеми існуючих механізмів участі громадськості в управлінні розвитком об’єднаних територіальних громад: недостатня освіченість та свідомість, відсутність доступу до інформації, обмеженість доступу до участі, слабий зв'язок між громадськістю та органами влади. Визначено, що для вибору механізму участі громади в управлінні розвитком об’єднаної територіальної громади слід враховувати наявність сукупних факторів - тип об'єднаних громад (сільські, селищні, міські), географічне розташування громад (гірська місцевість, низька щільність заселення територій), наявність спеціалістів, розвиненість інфраструктури тощо. Встановлено, що успішність обраного механізму розвитку об’єднаної територіальної громади можна прогнозувати, застосовуючи метод математичного моделювання, який дозволяє враховувати особливості громади. З цією метою нами розроблено систему ключових індикаторів впливу на стратегію управління об’єднаною територіальною громадою шляхом експертного опитування представників органів влади, громадських організацій, підприємцями, місцевих активістів Бучанської громади, розроблено систему ключових індикаторів впливу на стратегію управління та здійснено збір інформації про ключові фактори впливу шляхом опитування «віч-на-віч». На основі сформованої бази даних опитаних громадян встановлено взаємозв’язки між показником стратегії управління об’єднаної територіальної громади та основними чинниками, що її обумовлюють. На наступному етапі виділено факторні змінні та побудовано прогностичні моделі ймовірності підвищення успіху вибраної стратегії управління об’єднаної територіальної громади.

Посилання

Берданова О.В. та ін. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі : навч. посіб. Київ, 2017. 129 с.

Серьогін С.М. та ін. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія. Дніпро, 2016. 276 с.

Борщ Г.А. та ін. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. Київ, 2017. 107 с.

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text (дата звернення: 26.10.2023).

Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII-ВР «Про добровільне обєднання територіальних громад». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 26.10.2023).

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / за ред. В.С. Кравціва, І.З. Сторонянської. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Бриль М. та ін. Успішна територіальна громада: будуємо разом. Харків, 2018. 128 с.

Карий О.І., Панас Я.В. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Київ, 2015. 176 с.

Реформа децентралізації в Україні: здобутки та перспективи : матеріали міжнар. круглого столу до Дня місцевого самоврядування в Україні (Київ, 9 груд. 2021 р.) / за заг. ред. Л.Г. Комахи, О.М. Андрєєвої, В.С. Колтун. Київ, 2021. 259 с.

Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні. Київ : Ленвіт, 2012 . 64 с.

Сергієнко О., Ватаманюк О. Громадська участь/залучення громадян. Депутатська діяльність в округах. Київ, 2016. 92 с.

Форми участі громадськості в процесах прийняття рішень. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 104 с.

Вербець В.В. Методологія та методика соціологічних досліджень. Рівне, 2006. 168 c.

Bhandarkar P.L., Wilkinson T.S., Laldas D.K. Methodology & Techniques of Social Research. Publisher: Himalaya Pub. House, New Delhi, 2010. P. 455.

Ткач Є.І., Сторожук В.П. Загальна теорія статистики. Київ, 2009. 442 с.

Berdanova O.V. et al. (2017) Upravlinnya rozvytkom obyednanyh terytorial’nyh hromad na zasadah hromadskoyi uchasti [Management of the development of amalgamated territorial communities on the basis of public participation]: navch. posib. Kyiv, р. 129.

Seryohin S.M. et al. (2016) Upravlinnya stratehichnym rozvytkom obyednanyh terytorial’nyh hromad: innovatsiyni pidhody ta instrumenty [Management of Strategic Development of Amalgamated Territorial Communities: Innovative Approaches and Tools]: monohrafiia. Dnipro, р. 276.

Borshch H.A. et al. (2017) Resursne zabezpechennya obyednanoyi terytorial’noyi hromady ta yiyi marketyng [Resource provision of the amalgamated territorial community and its marketing]: navch. posib. Kyiv, р. 107.

Zakon Ukrainy dated May 21, 1997 No. 280/97-VR "Pro mistseve samovryaduvannya v Ukraini" [Law of Ukraine dated May 21, 1997 No. 280/97-VR "On Local Self-Government in Ukraine"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text (accessed October 26, 2023).

Zakon Ukrainy dated Feruary 05, 2015 No. 157-VIII-VR "Pro dobrovil'ne obyednannya terytorial'nyh hromad" [Law of Ukraine dated Feruary 05, 2015 No. 157-VIII-VR "About the voluntary association of territorial communities"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (accessed October 26, 2023).

Kravtsiva V.S., Storonyanska I.Z. (eds.) (2020) Terytorialni hromady v umovah detsentralizatsii: ryzyky ta mehanizmy rozvytku [Territorial communities in the context of decentralisation: risks and mechanisms of development]: monohrafiia. Lviv: SE "Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishnyi National Academy of Sciences of Ukraine, 531 p.

Bryl M. et al. (2018) Uspishna terytorialna hromada: buduyemo razom [Successful territorial community: building together]. Kharkiv, р. 128.

Karyi O.I., Panas Ya.V. (2015) Mistsevi initsiatyvy ta zaluchennya hromadskosti do zdiysnennya mistsevoho samovryaduvannya [Local initiatives and public involvement in local self-government]. Kyiv, р. 176.

Komakhy L.G., Andreeva O.M., Koltun V.S. (eds.) (2021) Reforma detsentralizatsii v Ukraini: zdobutky ta perspektyvy [Decentralization reform in Ukraine]: achievements and prospects: materials of the international round table for the Day of Local Self-Government in Ukraine (Kyiv, December 9, 2021). Kyiv, р. 259.

Uchast hromadskosti u protsesi pryiniattia rishen na mistsevomu rivni [Public participation in the decision-making process at the local level]. (2012) Kyiv: Lenvit, 64 p.

Serhiyenko O., Vatamanchuk O. (2016) Hromadska uchast/zaluchennia hromadian. Deputatska diialnist v okruhakh [Public participation/involvement of citizens. Deputy activity in the districts]. Kyiv, р. 92.

Formy uchasti hromadskosti v protsesah pryinyattya rishen [Forms of public participation in decision-making processes] (2018). Vinnytsya, р. 104.

Verbets V.V. (2006) Metodolohiya ta metodyka sotsiolohichnyh doslidzhen [Methodology and methods of sociological research]. Rivne, р. 168.

Bhandarkar P.L., Wilkinson T.S., Laldas D.K. (2010) Methodology & Techniques of Social Research. Publisher: Himalaya Pub. House, New Delhi, р. 455.

Tkach Ye.I., Storozhuk V.P. (2009) Zahalna teoriya statystyky [General theory of statistics]. Kyiv, р. 442.

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2023-11-30
Як цитувати
Могилевська, О., Ціпоренко, С., Поворозник, М., & Шамрай, Н. (2023). ПОБУДОВА ПРОГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЗМУ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Київський економічний науковий журнал, (3), 91-100. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-3-14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають