ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДИНГУ МІСТА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЙОГО ПРИВАБЛИВОСТІ

Ключові слова: бренд міста, брендинг, брендування, конкурентоспроможність міста, привабливий імідж міста, онлайн бренд міста

Анотація

Статтю присвячено дocлiджeнню наукових знань про аспекти формування технології брендингу міста як інструменту його привабливості. Авторами, на основі проведенного аналізу наукових знань про аспекти формування технології брендингу міста як інструменту його привабливості, зясовано, що бренд представляє собою нематеріальний актив регіональної економіки, який активно сприяє підвищенню рівня та якості життя мешканців. При цьому, місто з цікавою історією, власними цінностями, культурною спадщиною та визнаним ім'ям стає привабливим місцем, що притягує увагу інвесторів та політиків, стає центром для розвитку перспективного бізнесу та привертає споживачів. Доведено, що брендування міст стає все більш актуальним фактором регіонального управління. Варто зазначити, що забезпечення росту та процвітання свого населення містам важливо володіти навичками привертання інвесторів, потенційних мешканців, туристів і ефективно будувати чіткий та позитивний бренд своєї території. Встановлено, що створення бренду на основі розроблення стратегії є ключовим інструментом позиціонування регіону, дозволяючи йому стати сильним та конкурентоспроможним. Позитивний бренд підвищує конкурентоспроможність міста, покращує якість життя, привертає зовнішні ресурси та активізує внутрішні можливості, сприяючи формуванню привабливого іміджу. Успішне просування бренду свідчить про активність адміністрації у підтримці регіону та здатність встановлювати партнерські відносини з бізнесом. Авторські дослідження та aнaлiз пoкaзaв, щo бренд міста повинен бути видимим не лише у фізичному світі, але й у цифровій сфері. Всі заходи та інструменти, які використовуються в реальному житті, повинні також активно присутніми в онлайн-режимі, оскільки події у віртуальному світі суттєво впливають на сприйняття та дії стейкхолдерів та цільової аудиторії в реальному світі. Водночас для результативного створення та популяризації онлайн бренду міста важливо розуміти ціль та функції його формування, враховувати всі можливі умови, які можуть вплинути на нього, і володіти інструментами та методами управління брендом. Таким чином, головною метою створення онлайн бренду міста є формування і зміцнення його іміджу, а також підвищення рівня впізнаваності для збільшення популярності серед аудиторії.

Посилання

Брендинг і маркетинг територій. Проект ПРОМІС. Київ, 2020. 58 с. URL: http://pleddg.org.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Case_Study_PLEDDG_Regional_BrandingMarketing_2019.pdf

Важеніна І.С. Імідж і бренд регіона: сутність та особливості формування. Економіка регіону. 2008. № 1. С. 49–57.

Васюр, О. Для міста Суми зробили новий брендинг. Грудень 19, 2019. URL: https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/dlya-gorodasumy-sdelali-novyi-brending/

Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. 2018. 211 с.

Хайдер Д., Рейн І., Асплунд К., Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов города, коммуны, регионов и стран Европы. 2005. 384 с.

Матловичова К. Місце маркетингового процесу – теоретичні аспекти реалізації. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Folia Geographica. 2008. Т. 12. С. 195–224.

Мороз О.В., Герасимчук В.В., Бондаренко А.О. Комунікаційний інструментарій у формування бренду міста. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 3 (26). С. 108–113.

Біловодська О., Гайдабрус Н. Теоретико-методичні засади створення бренду міста. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 35–43.

Aaker D.A. & Joachimsthaler E. (2000) Brand leadership. New York: Free Press.

Govers R. From place marketing to place branding and back. Place Branding and Public Diplomacy. 2011. Т. 7. № 4. С. 227–231.

Brendynh i marketynh terytorii [Branding and marketing of territories]. Proekt PROMIS (2020) Kyiv. 58 p. Available at: http://pleddg.org.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Case_Study_PLEDDG_Regional_BrandingMarketing_2019.pdf

Vazhenina I.S. (2008) Imidzh i brend rehiona: sutnist ta osoblyvosti formuvannia [The image and brand of the region: the essence and peculiarities of formation]. Ekonomika rehionu, no. 1, pp. 49–57.

Vasiur O. (December 19, 2019) Dlia mista Sumy zrobyly novyi brendynh. [A new branding was made for the city of Sumy]. Available at: https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/dlya-gorodasumy-sdelali-novyi-brending/

Kotler F. (2018) Marketing ot A do Ya: 80 kontseptsiy, kotoryie dolzhen znat kazhdyiy menedzher [Marketing from A to Z: 80 Concepts Every Manager Should Know]. 211 p.

Hayder D., Reyn I., Asplund K., Kotler F. (2005) Marketing mest. Privlechenie investitsiy, predpriyatiy, zhiteley i turistov goroda, kommunyi, regionov i stran Evropyi [Place marketing. Attracting investments, enterprises, residents and tourists of the city, commune, regions and countries of Europe]. 384 p.

Matlovychova K. (2008) Mistse marketynhovoho protsesu – teoretychni aspekty realizatsii [The place of the marketing process – theoretical aspects of implementation]. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Folia Geographica, vol. 12, pp. 195–224.

Moroz O.V., Herasymchuk V.V., Bondarenko A.O. (2020) Komunikatsiinyi instrumentarii u formuvannia brendu mista [Communication tools in the formation of the city brand]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 3 (26), pp. 108–113.

Bilovodska O., Haidabrus N. (2012) Teoretyko-metodychni zasady stvorennia brendu mista [Theoretical and methodological principles of creating a city brand]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 1, pp. 35–43.

Aaker D.A., Joachimsthaler E. (2000) Brand leadership. New York: Free Press.

Govers R. (2011) From place marketing to place branding and back. Place Branding and Public Diplomacy, vol. 7, no. 4, pp. 227–231.

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2023-11-30
Як цитувати
Павловський, С., Могилевська, О., Слободяник, А., & Мельник, Н. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДИНГУ МІСТА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЙОГО ПРИВАБЛИВОСТІ. Київський економічний науковий журнал, (3), 113-121. https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-3-17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають